Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i spansk - april 2021

Undervisningsbeskrivelse og prøvemateriale.

Bedømmelse af mundtlig prøve; Årskarakterer; Fip; AP; Vejledende materiale til SRP og SOP; Links eksamensbekendtgørelsen og vejledning.

Kære kolleger

Vi nærmer os nu en afslutning på et helt usædvanligt skoleår. Det har på alle måder været et specielt mærkeligt år foran skærmen, og jeg kan kun ønske, at næste skoleår bliver mere normalt.

Som jeg også skrev i mit sidste nyhedsbrev, er der er ingen tvivl om, at spansklærerne har ydet en helt fantastisk og virkelig usædvanlig indsats for at få den virtuelle undervisning i spansk til at lykkes på en faglig og didaktisk forsvarlig måde og gennem hele perioden har udvist og stadig udviser en enestående kreativitet og et meget stort engagement i arbejdet for at sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen.

I år vil mange elever kunne komme til mundtlig eksamen i spansk, men i modsætning til sidste år skal ingen elever til skriftlig eksamen ud over de selvstuderende. Det betyder, at der i år desværre heller ikke er brug for skriftlige censorer. Fordi skoleåret har været præget af nedlukning og nødundervisning, vil omstændighederne ved den mundtlige prøve være anderledes i år.

I dette nyhedsbrev vil jeg komme ind på

  • Undervisningsbeskrivelse og prøvemateriale: Herunder de ændringer, der har betydning for den mundtlige prøve, herunder
  • Bedømmelse af mundlig prøve
  • Årskarakterer
  • Fip
  • Ny læreplan i AP
  • Vejledende materiale til SRP og SOP
  • Links eksamensbekendtgørelsen og vejledning

 

Undervisningsbeskrivelser og prøvemateriale
Det er, som jeg nævnte på FIP, meget vigtigt at udfylde undervisningsbeskrivelserne, så de flugter med undervisningen på en tydelig og fyldestgørende måde.
Antallet af gennemgåede forløb er uændret og følger læreplanens krav.
Eksaminator skal sikre sig, at de prøvespørgsmål, der bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere udtømmende opfyldelse de faglige mål.
Det er som altid ikke nødvendigt at stille eksamensspørgsmål i alle gennemgåede forløb, men eksaminator skal blot sørge for, at de mundtlige eksamensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige mål og kernestoffet så bredt som muligt.
Det skal dog understreges, at et undervisningsforløb ikke automatisk er uegnet til at indgå i prøvegrundlaget, fordi det helt eller delvist er gennemført som nødundervisning.
Det skal fremgå eksplicit af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der eventuelt er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne i ved prøven.
Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.

Det er derfor som sagt vigtigt, at undervisningsbeskrivelsen giver et overskueligt billede af dette til gavn for både censor og eksaminanderne. Som altid, skal elever og kursister desuden vide, hvilke emner, der stilles eksamensspørgsmål i.
Helt ekstraordinært kan det samme prøvemateriale i år gå igen fem gange og altså ikke tre gange, som det fremgår af læreplanerne i forbindelse med tilpasninger af prøvespørgsmål, hvor emner er udeladt, og hvor det derfor kan være svært at stille nok eksamensspørgsmål i de opgivne emner

Bedømmelse af mundlig prøve
I forhold til bedømmelsen skal elevernes præstationer vurderes efter de faglige mål i læreplanerne som sædvanligt. Her er der ingen ændringer, forbehold eller undtagelser. Både eksaminator og censor skal som altid være med til at sikre, at eleverne får en retfærdig og saglig bedømmelse. Netop i år vil det derfor være ekstra vigtigt, at eksaminator og censor taler sammen om eventuelle udeladte prøvematerialer og den forventelige betydning for afprøvningen af de faglige mål.

Årskarakterer
I fag, som eleverne ikke skal til eksamen i, er det vigtigt at tilrettelægge undervisningen, så læreplanens faglige mål og kernestof opfyldes. Den sidste undervisningstid og forlængelsen af skoleåret er oplagt til at afklare elevernes faglige standpunkt, da de afsluttende årskarakterer i år gives senere end sædvanligt. Årets skriftlige prøvesæt frigives dagen efter prøvedagen og forefindes derefter i Prøvebanken.dk

Ny læreplan i AP
Jeg minder om, at den nye læreplan i Almen Sprogforståelse (2020) er obligatorisk for alle fra august 2021.

Fip
Fip blev som bekendt afholdt virtuelt i år med temaerne mundtlig prøve, interkulturelle kommunikative kompetencer og innovation og karrierelæring. Oplæggene og artikler om temaerne forefindes på EMU i takt med, at EMUs fagredaktøren lægger dem op. Hold øje! I den forbindelse vil jeg sige tak for jeres store fremmøde og aktive deltagelse. Blot til information bliver Globale kompetencer et tema til FIP 2022.

Supplerende materiale til SRP
Supplerende materiale til SRP og SOP ligger som annonceret på FIP også på EMU i takt med, at EMUs fagredaktøren lægger det op.

Links
I kan finde vejledningen til eksamensbekendtgørelsen på www.uvm.dk/corona.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer/vejledninger-og-retningslinjer

I er som altid meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål, tvivl, gode ideer eller kommentarer.

Jeg ønsker jer alle får et dejligt forår og en god eksamensperiode.

De bedste hilsner

Tine Brandt

 

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.