Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i spansk - august 2022

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om censormøde, opfriskningskursus til evaluering af skriftlige besvarelser og FIP 2023.

Kære kolleger

Jeg håber, at I har haft en rigtig dejlig sommerferie efter et skoleår fyldt med spansk og Covid19. Endnu et skoleår, der har krævet en særlig indsats. Endnu et skoleår præget af stor faglig og professionel arbejdsomhed og kreativitet. Endnu et skoleår som vi kan være stolte af!

Jeg ønsker jer alle et godt nyt skoleår. Et skoleår, der forhåbentlig bliver præget af fysisk skolegang og en form for normalitet.

I dette nyhedsbrev kommer jeg ind på

  • Censormøde 2022
  • Skriftlig censur og opmærksomhedspunkter 2022
  • Det tager vi med i vores undervisning: Sådan klæder vi eleverne på til delprøve 1 og 2
  • Opfriskningskursus til evaluering af skriftlige besvarelser i 2023
  • Mundtlig prøve sommer 2022
  • FIP 2023
  • Nyhedsbreve
  • Spørgsmål, henvendelser og bidrag

 

Censormøde 2022

Censormødet var i år igen virtuelt, og teknikken fungerede fint. Tak til censorerne for jeres store indsats.

 

Skriftlig censur og opmærksomhedspunkter 2022

Som bekendt var der igen i år meget få eksaminander til skriftlig prøve: i alt 324 på stx og 3 på hhx. De eksaminander, der var til prøve, var hovedsagligt selvstuderende, gsk-elever og elever på særlige vilkår, hvilket har givet en forventet klar polarisering i besvarelser og karakter. Alle prøvesæt fra maj/juni ligger nu i prøvebanken til fri afbenyttelse. I forbindelse med prøvesættene kan jeg præcisere nedenstående, som er godt at have for øje, når man forbereder og klæder sine elever på til at løse opgaverne.

 

Det tager vi med i vores undervisning, når vi klæder eleverne på til delprøve 1

Frie opgaver (12-14) skal have relevans til emnet i den grad, billedmaterialet lægger op til det. Det er således ikke nok blot at skrive Hola, ?Qué tal? ?Cómo estás? Vamos a tomar algo?  etc. i de frie dialogopgaver. Sætningsstartere og indledere såsom En la foto ., El fotógrafo….., al lado de……, Creo.., og Hay……har mange eksaminander svært ved, så det kan derfor anbefales fortsat at træne dem og de andre sætningsindledere, som findes i årets prøvesæt. Brug af hay og estar er også som altid relevante at træne, idet mange besvarelser viser usikkerhed her. Selvom eksaminanderne i år, som nævnt, ikke er typiske elever, er det alligevel fortsat relevant at træne disse områder.

 

Det tager vi med i vores undervisning, når vi klæder eleverne på til delprøve 2

Eleverne skal følge instruksen, fx er en artikel ikke en dagbog og omvendt - . Der skal vises indholdsmæssige genretræk: Besvarelsen skal ikke blot være en fristil om emnet uden tydelig afsender og modtager, og der ønskes ligeledes (konsekvent) stil og toneleje jf. genren. Eleverne skal desuden henvise til teksterne via parentes eller fodnote, ligesom de skal inddrage teksterne indholdsmæssigt. I forbindelse med delprøve 2 er det en god ide (igen!) at lade eleverne træne faste udtryk såsom El texto dice que…./El texto habla de, según Juan….,  osv. Mange af årets besvarelser indeholder danismer fx  El texto habla alrededor de.. og Eschuchamos sobre, hvilket jo ikke vurderes positivt i den samlede besvarelse. 

Verbalsyntaks er også et område, vi kan arbejde videre med i undervisningen (igen og igen). Refleksive verber såsom irse og manifestarse samt andre verber såsom acabar kan med fordel trænes inden delprøve 2 skrives. Som tidligere nævnt, er det altid en god ide at orientere sig i evalueringen af et opgavesæt, inden man uddeler det til sine elever, så man kan klæde dem på jf. specielle opgaver, faldgrupper, relevant ordforåd og verbalsyntaks, jf. ovenstående. Se mere grundig gennemgang, hvad angår specifikke aspekter omkring de enkelte opgavesæt og hensyn til vurdering heraf i min samlede evaluering: Evaluering af skriftlig proeve i spansk begyndersprog A stx sommertermin 2022 (1).pdf

 

Opfriskningskursus til evaluering af skriftlige besvarelser 2023

Jeg planlægger, hvilket jeg også nævnte på FIP, at afholde opfriskningskurser for skriftlige censorer og andre interesserede i evaluering af elevernes skriftlige besvarelser af eksamenssæt forår 2023. Der kommer info ud senere via Spansklærerforeningen.

Opfølgende skriv om genrer er også i støbeskeen.

 

Mundtlig prøve sommer 2022

Vi har efterhånden fået god erfaring med at afholde mundtlig prøve i spansk, og mange elever har været til mundtlig prøve igen i år. Som bekendt foregår den mundtlige prøve udelukkende på spansk, hvilket lægger op til, at eleverne skal mestre et basalt færdighedssprog både om almene og kendte emner. Til prøven skal de jf. læreplan og vejledning præsentere den ukendte tekst, herunder forholde sig til teksten jf. instrukser, ligesom de skal perspektivere teksten til de emner, som de har arbejdet med og fået gennemgået i undervisningen. Det er således ikke nok blot at tale om den ukendte tekst, men eleverne skal også vise, at de har styr på de temaer/emner, de har arbejdet med i undervisningen jf. undervisningsbeskrivelsen.

Eleverne skal ligeledes samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale. Her er det vigtigt, at samtalen løfter sig og ikke blot er en billedbeskrivelse men jf. 4.2 i vejledning til læreplanen, ….at eksaminanden får brug for at inddrage viden om kulturelle, samfundsmæssige, historiske og/eller almenmenneskelige forhold. En billedbeskrivelse i sig selv er altså ikke tilstrækkeligt. Eleverne kan eventuelt starte med at beskrive billedet overordnet herunder hvem, hvad, hvor og situation, hvorefter billedet danner udgangspunkt for samtale om kultur, levevis, samfundsforhold, etc. sat i relation til egne forhold, kultur og vaner. Som altid er der fokus på, hvad eleverne kan, når der voteres og afgives karakter.

Eleverne trækker både billed- og tekstmateriale, som de forbereder i forberedelsestiden. Jf. eksamensbekendtgørelsen: Eleverne må medbringe alt tilladt materiale (fx noter og gloseark) både til forberedelse og eksamination. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at direkte oplæsning ikke medtæller i præstationen i eksaminationen.

 

På EMU findes en infovideo om eksamenstekster: Info om eksamenstekster | emu danmarks læringsportal. Desuden findes skriv til arbejdet med tekstlæsning under FIP-materialer, EMU, 2022. Det er min klare fornemmelse, at vi efterhånden har godt styr på både eksamenstekster og den nye mundtlige prøveform jf. læreplan 2017.

 

FIP 2023

I kan allerede nu tilmelde jer FIP via jeres skole og GL. Fip-tema 2023 bliver som nævnt overgange fra grundskole til gymnasium og fra gymnasium til videregående uddannelse. Kontakt mig endelig, hvis I ønsker at byde ind.

Udveksling: endnu en pulje til udvekslingsophold i Spanien med kort tilmeldingsfrist

Som genudsendt inden sommerferien: Se her og ansøg! Pulje til udvekslingsophold i Frankrig, Spanien og Tyskland for elever på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne (www.uvm.dk)

Ny Ansøgningsfrist: 31/8 2022.

 

Nyhedsbreve

Mine nyhedsbreve udkommer i Rodrigo og på EMU. Husk, at I kan abonnere på nyhedsbreve på EMU. Tilmelding nederst på EMU-siden hvor der kan vælges spansk.

 

Spørgsmål, henvendelser og bidrag

Tak for jeres spørgsmål og henvendelser. Fortsæt endelig med at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer, for det er med til at styrke vores fag, da jeg ofte indskriver svar og præcisioner i vejledning til læreplan og i supplerende materiale, så flere kolleger kan have glæde af det.

I er også meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker at bidrage med ideer og oplæg til fx FIP, og komme med ønsker til materiale på EMU.

Afslutningsvis ønsker jeg alle en god skolestart og et godt skoleår. Jeg ser frem til at møde jer både online og forhåbentlig også fysisk rundt i landet på FIP-kurser og i anden faglig sammenhæng.

 

Bedste hilsner og på gensyn Tine Brandt

Fagkonsulent, Tine.Brandt@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.