Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i spansk - november 2021

Nyhedsbrev om bl.a. skriftlig prøve 2021, prøvesæt og vurdering, mundtlig prøve 2021, dialogmøder vedrørende vejledende prøvesæt til spansk fortsættersprog A​​​​​​, fagdidaktisk kursus. 

Kære kollegaer

Allerførst håber jeg, i skrivende stund, at I har haft en god og afslappende sommer uden Teams og anden online-beskæftigelse, en dejlig efterårsferie, og at I nu er godt i gang med det nye skoleår.

Vi kan endnu engang se tilbage på et specielt skoleår og en helt speciel eksamensperiode, hvor spansklærerne fortsat kan være stolte af, at have gjort en kæmpe indsats for at få spanskundervisningen til at fungere flot, kreativt og professionelt inden for de givne rammer.

Som bekendt var forholdsvis mange elever til mundtlig prøve i maj/juni 2021, mens usædvanligt få elever var til skriftlig prøve. Det betyder, at vi nu kan høste erfaringer og se på, hvad den mundtlige prøve kan og kræver, og hvordan vi fortsat kan klæde eleverne på dertil.

 

I dette nyhedsbrev kommer jeg ind på

  1. Skriftlig prøve 2021, prøvesæt og vurdering
  2. Prøvebanken
  3. Mundtlig prøve 2021
  4. Vejledende prøvesæt til spansk fortsættersprog A, hhx og stx
  5. Dialogmøder vedrørende vejledende prøvesæt til spansk fortsættersprog A
  6. FIP 2021 og 2022
  7. EMU og Supplerende materiale til SRP og SOP
  8. Fagdidaktisk kursus
  9. Spørgsmål og henvendelser

Skriftlig prøve 2021

Der var i alt 145 eksaminander til prøve i skriftlig spansk sommer 2021. 8 eksaminander på hhx og 137 på stx. Til sammenligning var der i 2020 på hhx 61 eksaminander til skriftlig prøve og i 2019 2215 eksaminander, mens der på stx var 242 eksaminander i 2020 og 7147 eksaminander i 2019.

Vi har således haft to år (2020 og 2021) med usædvanligt få eksaminander til skriftlig prøve – og derfor med usædvanligt få skriftlige censorer i spil!

Jeg henviser til min evaluering af årets skriftlige prøver for nærmere præciseringer Evaluering af prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

 
Skriftlig prøve 2021: Opsamling og præciseringer

Det kan være en god ide at kaste et blik på både censorvejledninger(Orientering til censorer Til censorer på de almengymnasiale uddannelser (stx og hf) | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk) og evaluering af årets skriftlige prøver (Evaluering af prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)), inden man udleverer et prøvesæt til sine elever og vurderer deres besvarelser. I censorvejledninger er der nemlig bl.a. generelle pejlemærker til, hvad der er vigtigt at fokusere på i elevernes besvarelser, og hvad der lægges vægt på i vurdering og karakterfastsættelsen. Desuden fremgår det af evaluering af årets skriftlige prøver, om der er opgaver eller formuleringer, der kræver særlig opmærksomhed, og om der er aspekter, der har indflydelse på vurdering af elevernes besvarelser. Det kan være specielt vanskelige eller tvetydige opgaver, der kan kræve en mere tolerant vurdering eller omvendt. Begge skriv kan således både understøtte arbejdet med at klæde eleverne på til opgaven samt til at vurdere deres præstation. Ligeledes kan Lærerens hæfte med bilag 1 og 2 som bekendt være en hjælp

Vigtige parameter at medtænke er som altid: Helhedsvurdering af delprøve 1 og 2, fokus på ensartet sprog i hele besvarelsen (delprøve 1 og 2), besvarelse af opgaver og instrukser samt, om der er tematisk relevans i opgaver med fri tekstproduktion i delprøve 1.

Til eksamen scanner mange skoler elevernes besvarelse af delprøve 1 ind og sender besvarelsen til censor via (sikker)mail, hvilket letter censurproceduren. I den sammenhæng er det meget vigtigt at huske eleverne på at besvare delprøve 1 med en kraftig og tydelig blyant, så deres besvarelse er klar og læsbar.

Delprøve 1 uddeles og besvares fortsat på papir. Delprøve 1 består af et teksthæfte med tekst A, der må bevares under hele prøven, og et opgavehæfte, der afleveres efter højst én time. Elevernes besvarelse er ikke anonymiseret i spansk.

 

Prøvebanken

Som I sikkert alle er klar over, findes tidligere prøvesæt i prøvebanken. Delprøve 1 i pdf-printformat og delprøve 2 i online version Prøvebanken 

Prøvesættene hedder enten: Spansk begyndersprog A, ny ordning, dato… eller Spansk begyndersprog A digital, gammel ordning, dato. Opgavesættene har samme format. De forskellige navne skyldes historik og nye læreplaner. 

 

Mundtlig prøve 2021

Som nævnt har mange elever i år været til mundtlig prøve i spansk. Vi har således bredt fået afprøvet den nye prøveform jf. læreplan 2017 (der jo snart ikke er så ny længere) og kan bruge vores erfaringer i fremtiden, og hvor vi bl.a. i undervisningen kan have øje for at arbejde med de kompetencer, som eleverne skal have til den mundtlige prøve. På hf, begyndersprog B,  er der også efterhånden lang og bred erfaring med den nye mundtlige prøveform.

 

Mundtlig prøve 2021: Opsamling og præciseringer

Den mundtlige prøve foregår som bekendt udelukkende på spansk, hvilket lægger op til, at eleverne skal mestre et basalt færdighedssprog både om almene og kendte emner. Til prøven skal de jf. læreplan og vejledning præsentere den ukendte tekst, herunder forholde sig til teksten jf. instrukser, ligesom de skal perspektivere teksten til de emner, som de har arbejdet med og fået gennemgået i undervisningen. Det er således ikke nok blot at tale om den ukendte tekst, men eleverne skal også vise, at de har styr på de emner, de har arbejdet med i undervisningen (jf. undervisningsbeskrivelsen). Eleverne skal ligeledes samtale på spansk med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale. Her er det vigtigt, at samtalen løfter sig og ikke blot er en billedbeskrivelse men jf. 4.2 i vejledning til læreplanerne, ….at eksaminanden får brug for at inddrage viden om kulturelle, samfundsmæssige, historiske og/eller almenmenneskelige forhold. En billedbeskrivelse i sig selv er altså ikke tilstrækkeligt. Eleverne kan starte med at beskrive billedet herunder hvem, hvad, hvor og situation, hvorefter billedet danner udgangspunkt for samtale.

Når der voteres og afgives karakter, er der som altid fokus på, hvad eleverne kan.

På EMU findes en info-video om eksamenstekster, og en infovideo om billedmateriale er på vej.

 

Vejledende prøvesæt til spansk fortsættersprog A

1.vejledende opgavesæt til spansk fortsættersprog A til hhx og stx er klar og afventer upload i Prøvebanken. 2. vejledende opgavesæt og Lærerens hæfte kommer i løbet af 2022 efter dialogmøder og jeres input til opgavesættene. Der kommer besked ud til skolerne, når sættene ligger klar.

 

Dialogmøder

Der kommer to dialogmøder: et fysisk i København og et virtuelt. Skolerne får central besked om datoer og tilmelding.

 

FIP 2021 og 2022

Vores fysiske FIP-kurser blev som bekendt slået sammen til ét virtuelt kursus for henholdsvis hhx og stx i foråret 2021. Tak for jeres gode aktive deltagelse. To korte artikler om, hvordan man kan arbejde med IKK samt innovation og karrierelæring i undervisningen, findes på EMU under Fip-2021.

Der er planlagt fysiske FIP-kurser i foråret 2022 for henholdsvis hhx og stx. Hhx den 25.3.21 i Århus og den 30.3.21 i København samt stx den 24.3.21 i Århus og den 29.3.21 i København.

Formålet er som hidtil fortsat at implementere vigtige aspekter i vores læreplaner fra 2017. Emnerne for 2022 er globalisering herunder ideer, til hvordan IKK fortsat kan indgå på en meningsfuld måde i undervisningen med særligt blik på billedmateriale samt læsefærdighed og mundtlighed og den mundtlige prøve. Der er desuden en kort opsamling og erfaringsudveksling fra mundtlig prøve 2021.

Tilmelding sker som vanligt til GL via ens egen skole.

 

EMU

Jeg henviser stadig til materiale på EMU, om fx supplerende materiale til SRP og SOP med spansk, skriftligt arbejde og ideer til online- og udendørsundervisning.

Husk at I kan abonnere på fx spansk, nyhedsbreve på EMU. Tilmelding nederst på EMU-siden.

 

Fagdidaktisk kursus

Der afholdes fagdidaktisk kursus for pædagogikumskandidater fra både hf, hhx og stx i henholdsvis Vejle og virtuelt i 2021/22. Kurset afholdes sammen med kandidater fra fransk for at understøtte den faglige og didaktiske sparring, så kandidaterne bl.a. kan inspireres til samarbejde på tværs af sprogene både på kurset og på deres og jeres skole.

 

Spørgsmål og henvendelser

Tak for jeres spørgsmål og henvendelser. Fortsæt med det, for det er med til at styrke vores fag, da svar og præcisioner ofte indskrives i vejledninger og supplerende materiale, så flere kan have glæde af det.

Afslutningsvis ønsker jeg alle et fortsat godt skoleår, og jeg ser frem til at møde jer både online og forhåbentlig også rundt i landet på kurser og i anden faglig sammenhæng.

 

Kreditering

Tine Brandt, Fagkonsulent, Tine.Brandt@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.