Artikel

At vejlede i fagligt samspil

Hvordan økonomiserer du din tid, når du vejleder elever? Der er mange måder at få vejledning til at være en frugtbar proces. Nedenfor præsenteres en række konkrete gode råd om vejlederrollen i fagligt samspil.

Forslagene er egnet til alle gymnasiale ungdomsuddannelser i forbindelse med DHO, SRO, SSO, SRP, SOP osv.
 

Spar tid

Med mange elever at vejlede er der både tid og kræfter at spare ved at bruge nogle af disse gode råd:

 • Kollektiviser dele af vejledningen

 • Lav en fast dagsorden for vejledningens indhold

 • Tilrettelæg vejledningen efter tidsrammerne

 • Fordel vejledningstiden retfærdigt mellem eleverne

 • Gør eleverne bekendt med antal vejledningstimer

 • Stil præcise krav til eleverne om, hvad de skal have forberedt til hvert møde

 • Vis modeleksempler, så eleverne kan se, hvad du forventer

 • Opdel eleverne i feedbackgrupper, så de hjælper hinanden i vejledningsperioden

 • Lad eleverne forbedre hinandens forslag - brug kollaborativ skrivning

 • Lad eleverne hjælpe hinanden ved at pitche centrale pointer af deres opgave for hinanden - det kan foregå via skype.

 

Hvad kan elever forvente af en vejleder?

Det er vejledernes hovedopgave at hjælpe eleverne til at sikre den røde tråd og gøre projekterne realiserbare. Vejlederen bør stille konkretiserende spørgsmål og komme med forslag – men ikke give ’facit’. Vejlederen skal vise respekt for elevernes personlige grænser og ejerskab til projektet.

 • Brug medier, men ikke til alt: Computermedieret vejledning kan bruges til sprog- og faktanære kommentarer. Samtaler om tekstens grundlag er i højere grad vejledning ansigt til ansigt.

 • Forlang skriftligt oplæg til vejledningsmøderne senest 1 dag før mødet

 • Mødedisciplin: læreren forlader mødestedet efter ca. 3. minutter, hvis eleverne ikke dukker op

 • Lad eleverne skrive resumé fra møder i gruppen, hvor der er taget vigtige diskussioner og beslutninger: ”Hvad skal du så fokusere på i din skrivning nu?” Få eleven til at svare og til at skrive svaret ned. ”Hvilke fokuspunkter vil du gerne have, at jeg kigger på næste gang? Skriv fokuspunktet ned…” Sørg for, at eleven er klar over næste skridt, og udstik en retning for eleven til sidst i vejledningen: ”Hvad skal du så arbejde med nu?”

 • At opstille tydelige mål for eleven fra gang til gang og derefter at holde eleven op på målene: ”Hvad har du nået ift. det, vi talte om sidst?”

 • Have fokus på formativ feed forward, hvor man fx anviser, hvordan eleverne kan komme videre: ”Når du anvender et citat skal du introducere det – og samle op på det. Det gør du ved at…”

 

Grænseflade elev/vejleder

Eleverne skal have mulighed for at planlægge og administrere forløbet af deres egne projekter, men det er vejlederens ansvar at sikre, at vejledningsprocessen er klar, målrettet og bærer projektet fremad.

Lad eleverne arbejde i en form, hvor de løbende dokumenterer processen for eksempel ved hjælp af en logbog. Det kan gøre det nemmere for eleven at overskue arbejdsgangen.

Aftal med eleverne, hvilken grad af indblanding de ønsker og har brug for

 • at vejlederen deltager

 • at vejlederen tager beslutninger

 • at vejlederen rådgiver

 • at vejlederen blot informeres

 

Kreditering 

Produceret af Hanne Heimbürger, gymnasiekonsulent på CFU ved KP

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.