Artikel

Dramatik - Genåbning

Her finder du fagkonsulentens faglige og didaktiske råd om genåbning, overgangsperiode, prøvetræning, virtuel undervisning og karaktergivning i forbindelse med COVID-19.

Vi er nu i en overgangsperiode, hvor skolerne genåbnes, og vi veksler de fleste steder fortsat mellem fysisk og virtuel undervisning. Der er netop indgået en ny politisk aftale om yderligere genåbning af skolerne, hvorfor afgangseleverne vender tilbage til skolerne med 100 pct. fremmøde i disse dage, mens de øvrige elever vender tilbage med 100 pct. fremmøde fra den 21. maj – således at disse elever trods alt når et par sammenhængende ugers fysisk undervisning før eksamensperioden. Det er ledelsen på den enkelte skole, der vurderer, hvordan undervisningen organiseres, så den følger sundhedsmyndighedernes og undervisningsministeriets retningslinjer.

Som nærmere beskrevet i nyhedsbrevet for april på emu.dk er der mulighed for at aflyse eksamen i fag med praktiske dimensioner hvis der er et fagligt efterslæb der ikke kan indhentes. Skal eleverne til eksamen, kan man justere i eksamensspørgsmålene (se nærmere herom i nyhedsbrevet og i ”Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer” (pdf)), men ikke i den praktiske dimension.

Naturligt vil vores undervisning i genåbningen være stærkt præget af behovet for at eleverne får arbejdet så meget som muligt særligt på de praktiske elementer i deres eksamensprojekter. Her vil det selvfølgelig være særlig vigtigt som underviser at være opmærksom på de elever der har svagere forudsætninger for dramatikfagets praktiske dimension, fx ikke har spillet teater eller stået på en scene før.

I den forbindelse kan der peges at der er mulighed for at eksamensprojektet og eksamen kan afvikles virtuelt – hvorved man fx kan fortsætte med at arbejde på samme måde i eksamensprojektet som man har gjort under nedlukningerne. I valghold der går på tværs af de klasser som fortsat ikke må møde ind 100%, vil det være oplagt at arbejde virtuelt med eksamensprojekterne i hvert fald indtil 21. maj. I det tilfælde der ikke er andre muligheder, kan man også vælge at lade en gruppes endelige eksamensprojekt være delvist fysisk, delvist virtuelt.

 

Undervisningsbeskrivelser

Det er en god ide at gøre sig særligt umage med undervisningsbeskrivelserne i år. Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen hvilke dele af det faglige stof der er arbejdet med i nødundervisningsperioderne. Til eksamen er der mulighed for at udelade områder der er gennemgået under nedlukningen:

Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil indebære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens leder.” (Vejledning om gymnasiale prøver i sommerterminen 2021 og afsluttende standpunktskarakterer).

 

Karakterer

Når vi skal give årskarakterer – både på stx og også for nogle ekstraordinært (igen) på hf – vurderes elevens beherskelse af de faglige mål naturligvis på baggrund af elevens aktiviteter i undervisningen. For hf er det jo igen en ekstraordinær situation at der i nogle tilfælde skal gives en afsluttende standpunktskarakter som ophøjes til eksamenskarakter. I ”Vejledning om gymnasiale prøver…” peges på disse muligheder:

Det vil i det tilfælde være vigtigt at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldelsen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter, end normalt, så det ikke kommer eleven/kursisten til skade, at praktiske dele af undervisningen ikke har kunnet gennemføres normalt. Fx vil der kunne lægges vægt på elevernes faglige præstationer ifm. relevante, tidligere afviklede forløb, hvor eleverne i højere grad har haft mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af faget.”.

På nogle hold vil denne formulering måske kunne være en hjælp, men på mange hold vil det fortsat være afgørende at få etableret de afsluttende praktiske projekter for at kunne give eleverne en ordentlig bedømmelse – også selvom retningslinjer og restriktioner fortsat lægger forhindringer ud for det praktiske arbejde, primært omkring råb.

Her kan løsninger fx være udendørs eller hel eller delvis virtuel afvikling af dramaprojektet. Ligeledes kan afstand ved råb indarbejdes som et benspænd i dramaprojekterne.

Retningslinjerne justeres i øvrigt med ganske korte intervaller, og det er således en god ide løbende at orientere sig i de ”Generelle retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser” på uvm.dk og endvidere på ministeriets ganske omfangsrigeFAQ om de mest gængse spørgsmål (uvm.dk).

 

Ved spørgsmål, kommentarer eller ønske om uddybninger, kontakt venligst fagkonsulenten

Thomas Hammer
Fagkonsulent i musik, dramatik og musik- og lydproduktion

Direkte tlf.: +45 21 64 79 19
E-mail: thomas.erik.hammer@stukuvm.dk

Siden er opdateret 15. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.