Sproglig udvikling - intro

Introduktion til det tværgående tema Sproglig udvikling.
Elever

Sproglig udvikling er et tværgående tema og fokusområde i de nye Fælles Mål og er som sådan indskrevet i alle obligatoriske fag.

Sproglig udvikling handler om skolens og fagenes målrettede arbejde med elevernes tilegnelse af fagenes sprog, ordforråd og tekster, så eleverne bliver dygtige til at tilegne sig det faglige indhold og kommunikere mundtligt og skriftligt i fagsprog.

Man kan sige, at eleverne lærer fag gennem sprog – og sprog gennem fag. For at det kan lade sig gøre, skal der opstilles både faglige og sproglige læringsmål for eleverne.

Sproglig model

Børn udvikler sig sprogligt i relation til deres alder og livssituation gennem hele skoletiden både i og udenfor skolen, i hjemmet og fritiden. Hermed opbygges et hverdagssprog, som skolesproget videreudvikler til et fagsprog i fagene. Sproglig udvikling er derfor en betegnelse, der dækker både udvikling af et nuanceret hverdagssprog og et præcist fagsprog.

Fagligt indhold formidles gennem sprog og andre meningsskabende former, der varierer fra fag til fag. Eleverne skal derfor i alle fag støttes i at tilegne sig det fagspecifikke sprog og den faglige tekstkultur, der er kendetegnende for og forefindes i de enkelte fag. En kvalificeret brug af sproget styrker elevernes faglige forståelse. Et nuanceret og varieret skolesprog bygger på udvikling af både det mundtlige og det skriftlige sprog.

Det er afgørende for elevernes læring, at eleverne udvikler sig som mundtlige formidlere af fagenes faglighed og metoder og til målrettede og strategiske læsere af fagenes tekster. Der skal derfor være fokus på elevernes sproglige udvikling og faglige læsning under hele grundskoleforløbet og i alle fag. Det er lærernes opgave at bygge bro fra hverdagssprog til fagsprog.

Sproglig udviklings særlige opmærksomhedsområder er derfor fagenes genrer/teksttyper, deres formål og struktur, det faglige ordforråd og sprogmønstre samt sprog- og læsestrategier.

Faglig læsning og skrivning

Faglig læsning og skrivning er derfor en væsentlig del af elevernes skriftsproglige udvikling. Eleverne skal kunne forberede, gennemføre og evaluere faglige læse- og skriveopgaver med udgangspunkt i fagets sprog. Med fokus på elevernes teksttilegnelse skal læreren i særlig grad arbejde med forforståelse, teksternes formål og elevernes strategibrug.

Dansk som andetsprog som dimension i fagene

Tosprogede elever udvikler deres hverdagssprog på to eller flere sprog. Dansk som andetsprog som dimension i fagene er – i det omfang der er tosprogede elever i klassen – også en væsentlig del af sproglig udvikling. Tosprogede elever udvikler deres hverdagssprog på to eller flere sprog. I den begyndende andetsprogsudvikling vil eleven have behov for DSA basis og supplerende undervisning (se særskilt faghæfte), mens det i den almindelige undervisning er faglærerens opgave at indtænke, hvordan eleverne lærer sprog gennem fag og fag gennem sprog. Her skal opmærksomheden i særlig grad være rettet mod fagets førfaglige begreber og gråzoneord.

Du kan læse mere om sproglig udvikling i fagene i de vejledende læseplaner og i fagenes undervisningsvejledninger.

Sproglig udvikling (praksis)

Malene Slott Nielsen
© Styrelsen for It og Læring

Webinaroptagelse: Styrk hverdagssamtalen

Video og slides fra webinaret er nu klar. Den daglige samtale er essentiel for børns sprogtilegnelse. I webinaret Styrk hverdagssamtalen var der oplæg om – og mulighed for at diskutere - udfordringerne med at skabe plads til hverdagssamtalen. Oplægsholder: Malene Slott Nielsen, ph.d., adjunkt (UCL) og EMU-redaktør.
COLOURBOX4783791.jpg

Læsepolitik på Skolen på la Cours Vej

Mette Henriksen & Martin Holm, læsevejledere på Skolen på la Cours Vej, har lavet denne side som en hjælp til dem, der arbejder professionelt med børns læseudvikling.

Faglig læsning og skrivning - (praksis)

Oldtisskelet

Projekt VIS – faglærerprojektet

VIS står for Viden, Instruktion og Strategier. Det er et projekt som har fokus på elevernes faglige læsning og læring.
COLOURBOX627337.jpg

Læsning i fagene

Undervisningsministeriet har udgivet internetpublikationen ”Læsning i fagene”.
COLOURBOX1261016.jpg

Læsning i folkeskolen

Læsning er et vigtigt fokusområde i folkeskolen. Der findes forskellige initiativer, der har til formål at styrke elevernes læsefærdigheder og læseglæde.
Skrivedidaktik
© Nationalt Videncenter for Læsning

Skrivedidaktik

Skrivedidaktik - en vej til læring. Hent onlinemateriale om, hvordan skrivning kan indarbejdes i fagene på mellemtrinnet.

Relaterede links

Denne publikation sætter fokus på læseforståelse og faglige læsekompetencer. Læseforståelse er elevernes evne til at få mening ud af det læste, tilegne sig viden og indsigt, informationer eller oplevelser i mødet med forskellige tekster. Faglig læsning er tilegnelse af faglig viden gennem læsning af tekster i det enkelte fag. Kilde: Rambøll
Nærværende rapport er udarbejdet af Rambøll og DCU og præsenterer resultaterne af en systematisk kortlægning og -syntese af forskning inden for faglige læsekompetencer og læseforståelse. Som supplement til forskningskortlægningen er udarbejdet en praksisrettet publikation om, hvordan forskningsresultaterne eventuelt kan implementeres i en dansk kontekst.
Ordblinde/dysleksiforeningen arbejder for anerkendelse af ordblindhed og udbreder kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed
Socialstyrelsens hjemmeside bidrager med viden om ordblindhed, aktuelle indsatser og metoder samt støtte og it-værktøjer
Nationalt Videncenter for Læsnings hjemmeside rummer viden om læsning, skrivning og sprog – til inspiration, innovation og information
Center for Læseforsknings hjemmeside bidrager med viden fra både danske og internationale forskningsundersøgeler inden for sprog, læsning og skrivning
VIS-projektet er et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet med Aarhus Universitet som fagligt projektansvarlig. VIS-projektet har fokus på elevernes faglige læsning og på samarbejdsstrukturer på skoleniveau i forhold til undervisning i faglig læsning