Forskning og viden

Anvendelsesorienteret undervisning motiverer kursister

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet et hæfte, der kan understøtte og inspirere undervisere på FVU, avu og hf-enkeltfag i arbejdet med anvendelsesorienteret undervisning.

I anvendelsesorienteret undervisning er der fokus på, at kursisterne på de almene voksen- og efteruddannelsestilbud kan se, hvordan det, de undervises i, kan bringes i spil i forskellige relevante kontekster uden for undervisningsloka-let. Flere undersøgelser peger på, at der er et stort potentiale i at styrke fokus på og praktisering af anvendelsesorienteret undervisning på FVU, avu og hf-enkeltfag. Det skyldes bl.a., at undervisningsformen kan have positiv indvirkning på kursisternes motivation.

 

Begrebsafklaring

I hæftet om anvendelsesorienteret undervisning forsøger EVA at bringe klarhed over begrebet anvendelsesorienteret undervisning. Hvad betyder begrebet egentlig, og hvad vil det sige, at lave anvendelsesorienteret undervisning?

EVA definerer fire typer kontekster, som fag kan anvendes i: Arbejdsmarkeds-, uddannelses-, samfunds- eller hver-dagskontekster. Derudover identificerer EVA tre dimensioner i arbejdet med at koble faget og de relevante anven-delseskontekster. Hver dimension består af to forskellige tilgange, man som underviser kan bringe i spil eller veksle mellem i løbet af undervisningen. På baggrund af de tre dimensioner, kan man som underviser stille sig selv tre spørgsmål:

 1. Hvor skal undervisningen foregå?
  Som underviser kan man trække anvendelseskonteksten ind i undervisningen, eller du kan tage undervisningen ud i anvendelseskonteksten.
   
 2. Hvor er kursisternes anvendelseskontekst individuel og fælles?
  Som underviser kan man tilrettelægge undervisningen med afsæt i enten kursisternes individuelle anvendelseskon-tekster eller som kollektive forløb med fælles anvendelseskontekster. 
   
 3. Hvem bringer relevant materiale ind i undervisningen?
  Som underviser kan man inddrage anvendelseskontekster ved hjælp af karakteristiske, prototypiske eksempler eller ved at kursisterne inddrager egne eksempler i undervisningen. 

 

Refleksionsspørgsmål 

I hæftet præsenterer EVA desuden en række spørgsmål, som undervisere, ledere, mv. kan bruge som afsæt til en fælles, faglig refleksion og dialog om, hvordan man kan gøre undervisningen (mere) anvendelsesorienteret. 

Med hæftet i baghånden har man mulighed for at sætte anvendelsesorienteret undervisning på dagsordenen. Begrebsafklaring såvel som refleksionsspørgsmål skal understøtte arbejdet med at gøre undervisningen mere vedkommende og meningsfuld for kursisterne, så de lettere forstår og begejstres over det faglige indhold.
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.