Forløb

Praksiskonsulenternes rådgivning om obligatorisk læringstilbud

Praksiskonsulenterne tilbyder rådgivning til kommuner og daginstitutioner, som er omfattet af lov om etablering af obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn i udsatte boligområder, som trådte i kraft 1. juli 2019.

Formålet med Praksiskonsulenternes rådgivningsindsats er at understøtte kommunale forvaltninger og daginstitutioner i etablering og organisering af obligatoriske læringstilbud som en integreret del af den daglige pædagogiske praksis i institutionen, samt rådgive om hvordan de målrettede forløb for henholdsvis børn og forældre kan tilrettelægges og gennemføres i praksis.
    
Rådgivningsindsatsen tilbydes fra september 2019, og der kan ansøges løbende med frist ved udgangen af hver måned. Første ansøgningsfrist er d.30.08 2019. 

Målgruppe
Målgruppen for rådgivningsindsatsen er først og fremmest pædagogiske ledere og medarbejdere i de daginstitutioner, som skal varetage opgaven med at etablere og realisere de obligatoriske læringstilbud.
Herudover er målgruppen ledere og nøglemedarbejdere i forvaltningen, der har ansvar for at rammesætte og følge op på kommunens obligatoriske læringstilbud. I mindre omfang kan andre relevante aktører som eksempelvis integrations- eller boligsociale medarbejdere også indgå i rådgivningsforløb, da de i deres familierettede indsatser ofte vil have kontakt til familier, som er i målgruppen for de obligatoriske læringstilbud.

Baggrund for rådgivningsindsatsen
Nationalt såvel som internationalt peger forskning på, at børn i udsatte positioner, der går i dagtilbud, hvor der arbejdes vidensbaseret og systematisk med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i de tidlige år, klarer sig markant bedre end børn i udsatte positioner, som ikke går i dagtilbud af høj kvalitet. Formålet med det obligatoriske læringstilbud er derfor at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud af høj kvalitet og tidligt understøttes i udviklingen af deres dansksproglige kompetencer og generelle læringsparathed, så de er godt rustet til livet i dagtilbud, skole, uddannelsessystem og senere på arbejdsmarkedet. Konkret indebærer den politiske aftale om obligatoriske læringstilbud, at kommuner med udsatte boligområder  skal etablere obligatoriske læringstilbud til 1-årige børn, der bor i udsatte boligområder, og som ikke er indmeldt i et dagtilbud.

Rådgivningsindsatsens formål og indhold
Formålet med Praksiskonsulenternes rådgivningsindsats om etablering og realisering af obligatoriske læringstilbud er, at understøtte kommunale forvaltninger og daginstitutioner i, hvordan det obligatoriske læringstilbud kan etableres og organiseres som en integreret del af daginstitutionerne, og hvordan de målrettede forløb for henholdsvis børn og forældre kan tilrettelægges og gennemføres i praksis.

Praksiskonsulenternes rådgivning tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og aktuel forskningsbaseret viden om blandt andet sprogstimulering af flersprogede børn, interkulturel pædagogik samt demokratisk dannelse og ligestilling. I den pædagogiske praksis vejledes ledere og personale i omsætning af denne viden til handlekompetencer. Der lægges vægt på at læringsforløbene designes, så de løbende bliver afstemt i forhold til børnenes alder og behov, samt at børnene indgår naturligt i institutionens børnefællesskaber. I forhold til forældresamarbejdet og de obligatoriske forældreforløb vil Praksiskonsulenternes rådgivning understøtte udviklingen af en samarbejdskultur, der vægter ligeværdig dialog og åbenhed for forældrenes perspektiv og samtidig sikrer, at myndighedsopgaven med at registrere fremmøde og leve op til underretningspligten overholdes. 

Rådgivningsforløbene designes altid i tæt samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale, og der lægges vægt på, at Praksiskonsulenterne er en ressource i det udviklings- og kvalitetsarbejde, der allerede er i gang lokalt. 

Læs mere om Praksiskonsulenterne

Læs mere om Børne- og Undervisningsministeriets inspirationspakke til obligatorisk læringstilbud

Kontakt
Lene Pedersen
+45 30 71 65 58
lene.pedersen@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.