Artikel

Biologi

Her finder du fagkonsulentens forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af virtuel undervisning i grundfaget biologi på eud og eux.

På denne side har fagkonsulenten samlet inspiration og vejledning til, hvordan underviserne kan støtte og bidrage til elevernes virtuelle undervisning og læring.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til virtuel undervisning i biologi på eud og eux, jf. bekendtgørelse om grundfag. Vejledningen er anvendelig, uanset hvilke digitale platforme eleverne arbejder på. Erhvervsskolernes platforme har forskellige faciliteter, og man udnytter naturligvis de muligheder, der er relevante for faglige mål og fagligt indhold i biologi. 

 

Didaktisk planlægning og tilrettelæggelse

Formen af virtuelt undervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

Klar rammesætning, når du gennemfører virtuel undervisning:

 • Formål, indhold og afsat tid
  Vær særlig tydelig i formuleringen af opgaver til eleverne. Der skal være tydelig kommunikation om formål og indhold og hvor lang tid, der er afsat til de forskellige opgaver. Forsøg at gøre opgaveformuleringerne så tydelige og enkle som muligt. Dette kan evt. gøres virtuelt som korte videosekvenser, hvor du også kommer ind på, hvordan eleven kan arbejde med opgaven, på hvilken måde eleven kan få hjælp og vejledning samt, hvornår eleven skal have løst/afleveret opgaven.
   
 • Produktkrav og dokumentation
  Formuler korte, tydelige og afgrænsede krav til, hvad eleverne skal producere, dokumentere og aflevere. Dette kan differentieres. Overvej om elevernes præsentationer og produkter alene skal deles med underviseren, eller om der kan være en gevinst ved at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne. Det kan også være en idé at lade eleverne/grupperne give feedback på hinandens arbejde inden de afrapporterer/præsenterer/afleverer til underviseren.
   
 • Evaluering
  Beskriv for eleverne, hvordan du evaluerer deres produkter og afleveringer. Evaluering kan fx. ske gennem en fokuseret vejledningssession, hvor underviseren giver eleverne respons på produkter, og præcise anvisninger med fokus på den faglige formidling, den faglige argumentation, og de faglige mål.
   
 • Koordinering, kontakt og tidsfrister
  Med virtuel undervisning er det afgørende, at eleverne løbende dokumenterer deres faglige arbejde og udbytte af undervisningen. Ligeså afgørende er det imidlertid, at man som underviser melder klart ud:
  • hvornår man er tilgængelig for spørgsmål o.l.,
  • at de aftalte tidsfrister skal overholdes,
  • hvornår man retter/kigger på deres opgaver. Det er vigtigt at være kontant, så man sikrer så faste og tydelige rammer om undervisningen som muligt.

 

Virtuel undervisning i biologi

Undervisningen i biologi tager udgangspunkt i praktiske eksempler, der viser biologiens anvendelse i elevens erhvervsområde, og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine biologiske kompetencer. Du kan derfor tilrettelægge virtuel undervisning i biologi, som en vekselvirkning mellem praksisnær teori og praktiske opgaver. Du kan fx gøre brug af eksemplerne på digitale ressourcer nedenfor til at udarbejde virtuel undervisning, som aktiverer eleverne til at løse opgaver og formulere sig med inddragelse af biologi.

Råd og digitale ressourcer, der kan indgå i emner i  biologi

Databaserne er dog overordnede og generelle, og kræver en specifik opgaveformulering fra dig som underviser.

 • Den grønne revolution Kompendium om bl.a., hvordan alger kan bruges i fødevareproduktionen og med en opgave om etik, som kan gennemføres virtuelt.
   
 • Restudy hos Youtube YouTube-kanal med et bredt udbud af små undervisningsvideoer om forskellige emner, hvoraf en del er henvendt til C-niveau, men der er også materiale til øvrige niveauer. Find bl.a. en video med forklaring af fotosyntesen, som kan bruges til flipped learning, hvor underviseren kan producere online-opgaver eller en quiz (fx via Kahoot) til filmen.
   
 • Biotech Academy Relevant materiale på grundskoleniveau med vejledninger til forsøg, små film mv.
   
 • WWF – Opdag havet Undervisningsmateriale om økosystemer med et bredt udvalg af opgaver, forsøg, baggrundsmateriale mv.
   
 • Biologiskolen Materiale til folkeskolens udskoling og gymnasiale uddannelser med en bred vifte af forsøg, aktiviteter, quizzer mv., som kan inspirere undervisningen på erhvervsuddannelserne.
   
 • iNaturalist Gratis app til at identificere planter og dyr, som kan støtte eleverne i dataindsamling og udarbejdelse af dokumentationer i forhold til fagets mål, kernestof og supplerende stof.

 

GDPR

Det er vigtigt, at du som underviser sikrer dig, at de digitale værktøjer, du anvender til virtuel undervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR), så du ikke uforvarende kommer til at dele elevernes personoplysninger med tredjeparter. Er du i tvivl, så kontakt skolens it-ansvarlige eller din leder. 
 

Generel inspiration til virtuel undervisning

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.