Forløb

Seksuel chikane og psykisk arbejdsmiljø med P3-vært Maria Fantino

I dette gæstelærerforløb stiller P3-vært Maria Fantino og adjunkt Ane Wolfsberg skarpt på, hvad seksuel chikane betyder for det psykiske arbejdsmiljø. Afsættet er Maria Fantinos egne erfaringer.

Forløbet er udviklet til at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane.
Forløbet er målrettet elever på grundforløb 1 (GF1) og kan gå på tværs af de fire hovedområder.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 6 timer.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Gæstelærerforløbet med Maria Fantino giver eleverne mulighed for at reflektere over og arbejde med perspektiver og dilemmaer i forhold til psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane.

Forløbet er udviklet med udgangspunkt i ’Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser’. Af den fremgår det, at uddannelsen skal bidrage til elevernes karakterdannelse, faglige stolthed og evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet, kvalitetssans samt forståelse af et godt arbejdsmiljø.

Med afsæt i bekendtgørelsen kan gæstelærerforløbet bredt set bruges i flere sammenhænge, fag og forløb. Forløbet er dog særligt velegnet til grundforløb 1 (GF1), hvor temaet psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane kan kobles til følgende fag:

  • Erhvervsfag 2: Arbejdspladskultur
  • Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed
  • Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og samarbejde.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet er bygget op om en podcast med Maria Fantino, og der er aktiviteter specifikt knyttet til podcasten. Aktiviteterne er delt op i tre faser og kan gennemføres både fysisk og online.

Forløbet er designet med forslag til konkrete fokuspunkter i fag, men med en vis åbenhed, så læreren stadig kan tilrettelægge og re-didaktiksere efter egne ønsker i forhold til psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane.

Læreren kan overveje, hvordan undervisningen bedst kan gennemføres med respekt for, at eleverne kan have egne oplevelser med psykisk arbejdsmiljø, herunder seksuel chikane, ligesom emnet kan vække modstridende holdninger.

Der er også udarbejdet en PDF med forslag til supplerende undervisningsaktiviteter, der kan anvendes i forlængelse af forløbet. I aktiviteterne er der fokus på det psykiske arbejdsmiljø på et uddannelsessted eller en arbejdsplads. Find det supplerende materiale nederst på siden.

 

Tilrettelæggelse

Podcasten findes via dette link  - brug linket, når eleverne skal høre podcasten, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Inden forløbet igangsættes, kan læreren lytte podcasten igennem. På den baggrund kan læreren udvælge aktiviteter blandt forslagene under ’Forløbets opbygning’, som egner sig til den specifikke klasse.

Inden undervisningen begynder, kan læreren introducere forløbets emne og begrunde, hvorfor det er relevant at arbejde med. Læreren kan desuden gøre emnet konkret med eksempler på godt og dårligt psykisk arbejdsmiljø - eksempler kan blandt andet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Derefter kan eleverne lytte til podcasten med Maria Fantino. Læreren kan lægge op til, at eleverne går en tur alene og lytter til podcasten, hvorefter de mødes i klassen eller online igen.

Det anbefales, at læreren prioriterer et læreroplæg baseret på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø som en af aktiviteterne. Gennem oplægget kan læreren sikre, at klassens arbejde med psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane hviler på et solidt grundlag, der blandt andet omfatter indblik i lovgivningen. Alt efter hvilke aktiviteter læreren derudover vælger, kan forløbet kræve, at:

  • Eleverne har enten individuel eller fælles adgang til digitale redskaber at afspille podcasten fra.
  • Eleverne arbejder i større eller mindre grupper.
  • Eleverne har de fornødne remedier til at producere dialogkort enten digitalt eller analogt.

Undervisningen kan uden ændringer gennemføres online med anvendelse af klassens virtuelle platform, herunder breakout rooms. Da emnet kan være følsomt for nogle og kan vække uenighed og diskussion, kan det dog være en fordel at gennemføre klasesamtalerne ved fysisk fremmøde.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

I podcasten fortæller Maria Fantino om sine personlige oplevelser som offer for seksuel chikane og giver sine perspektiver på psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane generelt. Hun uddyber også sit syn på, hvilke roller den enkelte medarbejder, leder, tillidsperson og kollega kan have for både det psykiske arbejdsmiljø og for at undgå seksuel chikane.

Aktivitetsforslagene herunder lægger op til, at eleverne arbejder gennem tre faser med og reflekterer over perspektiver ved psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane.

 

Med udgangspunkt i podcasten kan undervisningen planlægges i de tre følgende faser:

Fase 1: Hvad er psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane?

Efter at have lyttet til podcasten kan eleverne indledningsvis brainstorme i plenum over emnet psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane. Læreren kan undersøge, hvad eleverne ved, og hvad der optager dem omkring emnet. Læreren kan også spørge ind til, om eleverne kender til sager med psykisk arbejdsmiljø eller seksuel chikane.

Brainstormen kan munde ud i en klassesamtale om, hvad eleverne særligt hæftede sig ved i podcasten.

 

Fase 2:  Hvilken rolle spiller forskellige aktører for psykiske arbejdsmiljø?

Maria Fantino giver i podcasten eksempler på, hvem der kan spille hvilke roller på en arbejdsplads i forbindelse med etableringen af et sundt psykisk arbejdsmiljø og en god virksomhedskultur. Hun kommer også ind på, hvordan man forholder sig, hvis man oplever eksempler på en usund kultur - og hvordan man kan agere i forhold til ledelse, tillidspersoner m.m.

Eleverne kan i forlængelse af dette perspektiv undersøge, hvem der har en rolle og et ansvar for at styrke et godt psykisk arbejdsmiljø og undgå seksuel chikane. Hvilken rolle spiller for eksempel ledelsen, medarbejderne eller eleverne, kulturen og medierne?

 

Fase 3: Psykisk arbejdsmiljø og seksuel chikane nu og i fremtiden

I podcasten understreger Maria Fantino, at oplevelse og definition af seksuel chikane er forskellig fra person til person. Det er den forurettedes oplevelse, der er afgørende, og det er vigtigt at kunne markere sine grænser. Italesættelsen af egne grænser kan bidrage til en konstruktiv dialog om, hvilken adfærd der er okay og ikke okay på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution.

Læreren kan med afsæt i dette fokusområde lægge op til, at eleverne producerer dialogkort, der kan igangsætte en debat om det psykiske arbejdsmiljø og seksuel chikane. Kortene kan komme ind på forskellige forhold omhandlende det psykiske arbejdsmiljø og seksuel chikane ved for eksempel at stille spørgsmål til den daglige kommunikation og tone på arbejdspladsen, den gode grænsesætning, nærvær og omsorg for andre kolleger og sig selv, rummelighed og integritet, samspil med andre, som er forskellig fra en selv osv.

 

Evaluering

Læreren kan gennemføre en evaluering af forløbet ved at bede eleverne skrive deres refleksioner over forløbet. Det kan de gøre ud fra spørgsmålene:

  • Hvorfor er det relevant at arbejde med psykisk arbejdsmiljø?
  • Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø ifølge Arbejdstilsynet?
  • Hvad er væsentligt i forhold til at undgå seksuel chikane, for eksempel kommunikation, grænsesætning, tone og nærvær og omsorg på arbejdspladsen?
  • Hvilke drømme og ønsker har du for det gode arbejdsmiljø på din uddannelse eller arbejdsplads?

Elevernes refleksioner kan indgå som en del af deres øvrige dokumentation af uddannelsesforløbet - eksempelvis i forbindelse med en logbog eller portfolio.

Eleverne kan afslutningsvis gå sammen i makkerpar og dele refleksionspunkterne med hinanden og give hinanden feedback på punkterne. Herefter kan refleksionerne til sidst vendes i plenum i hele klassen.

 

Links til yderligere inspiration
 

Viden

 

Eksempler

 

Værktøjer

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.