Forløb

Lær om et værdigt liv og faglig stolthed med Svend Brinkmann

Professor i psykologi Svend Brinkmann sætter fokus på det værdige liv, og hvordan det kan bidrage til faglig stolthed blandt social- og sundhedssektorens professionelle at hjælpe andre til et værdigt liv.

Forløbet handler om værdighed og faglig stolthed
Forløbet er målrettet hovedområdet ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ med særligt fokus på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent

 

Forløbet kan gennemføres som fjernundervisning eller ved fysisk fremmøde på 4-5 timer.

© Børne- og Undervisningsministeriet

I dette gæstelærerforløb kan elever arbejde med deres egne forståelser for og holdninger til faglig stolthed – og til, hvad der kan give faglig stolthed i deres uddannelse. Formålet med at arbejde med faglig stolthed er blandt andet at skabe bevidsthed blandt kommende social- og sundhedshjælpere og -assistenter om deres faglige kunnen og værdi i behandling og pleje af borgerne.

Forløbet kan eksempelvis danne afsæt for at adressere viden, færdigheder og kompetencer relateret til temaer som:

 • Elevens karakterdannelse
 • Faglig stolthed
 • Evne til samarbejde og kommunikation
 • Personlig pleje
 • Omsorg.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Gæstelærerforløbet er bygget op omkring tre videoer. Til hver video er der aktiviteter, som kan anvendes i undervisningen. Aktiviteterne lægger blandt andet op til diskussion i grupper, refleksion gennem rollespil og interviews.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Forløbet har en varighed på fire til fem timer og kan anvendes på både grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb på hovedområdet ’Omsorg, sundhed og pædagogik’. Dog skal læreren være opmærksom på at tilpasse forløbet ud fra elevernes uddannelse, og hvor langt i forløbet de er, samt hvilke faglige tematikker der ellers arbejdes med.

Hvis forløbet gennemføres som fjernundervisning, kan der gøres brug af virtuelle breakout rooms til at understøtte gruppeaktiviteterne og online kanvasredskaber til at fastholde og dele pointer og faglige begreber.

Rollespillet til video 3 gennemføres bedst ved fysisk fremmøde, men eleverne kan to og to også anvende breakout rooms til denne aktivitet.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Inden eleverne ser videoerne, kan læreren rammesætte forløbet.

 

Video 1: Lær om et værdigt liv og faglig stolthed

© Børne- og Undervisningsministeriet

I den første video taler Svend Brinkmann om, at værdighed er noget grundlæggende menneskeligt, som vi skal forstå for at forstå mennesket. Han taler også om velfærdsstaten som garant for retten til et værdigt liv og fremhæver, at det almenmenneskelige, det faglige og det etiske smelter sammen i social- og sundhedsarbejdet med borgeren.

Efter videoen kan læreren lægge op til diskussion ud fra disse spørgsmål:

 • Hvad betyder værdighed? Og det modsatte – det uværdige?
 • Har du oplevet at blive behandlet værdigt eller uværdigt?

Klassen udvælger i fællesskab fem til syv begreber, der knytter sig til værdighed, som skal anvendes senere i forløbet.

Læreren kan eventuelt inddrage artiklen ’Værdighed – den røde tråd i ældreplejen’ fra Ældresagen som baggrundslæsning i forløbet.

 

Video 2: Gensidighed er vejen til værdighed

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Svend Brinkmann om sin bog Vi er det liv, vi lever. En fortælling om skæbnen og om bogens hovedperson Lili. Han fremhæver her den gensidige værdighed: at opføre sig ordentligt og at blive behandlet ordentligt af andre.

I videoen trækker Svend Brinkmann på forskellige teorier og begreber, når han forklarer måder at forstå mennesket på. Han sætter blandt andet fokus på begreberne ’etisk fordring, ’subjekt’ overfor ’objekt’ samt rollen som ’tilskuer’ overfor ’deltager’ i andres liv.

Læreren kan facilitere en fælles drøftelse af de teoretiske perspektiver i videoen. Eleverne kan i grupper arbejde i dybden med de teoriske perspektiver – for eksempel ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad betyder den etiske fordring? Hvordan kan I forvalte den magt, I har i jeres virke som social- og sundhedsmedarbejdere?
 • Hvordan forstår I forskellen på at være tilskuere til eller deltagere i et andet menneskes liv?
 • Hvad betyder disse teoretiske perspektiver for jeres faglige stolthed?

 

Eleverne kan i forlængelse heraf opstille rettesnore for, hvordan et møde med en borger gøres værdigt. Læreren kan opstille faglige kriterier eller begreber, som eleverne skal inddrage i deres refleksioner. Parvis kan eleverne afprøve deres rettesnore i et rollespil og give hinanden feedback - både i forhold til den konkrete oplevelse i rollespillet og i forhold til, hvad det vil betyde i praksis for mødet med borgeren.

Afslutningsvis kan eleverne interviewe hinanden og herved opnå en større forståelse for, hvordan man møder et andet menneske med værdighed. Hvis det er muligt, kan eleverne med fordel interviewe en borger eller et ældre familiemedlem i stedet.

 

Video 3: Lad faglig stolthed vokse ud af dine bidrag til værdige liv

© Børne- og Undervisningsministeriet

Svend Brinkmann taler i denne video om, hvordan faglig stolthed kan vokse ud af at hjælpe andre og bidrage til velfærdssamfundet.

Med udgangspunkt i begreberne omkring værdighed udvalgt i arbejdet med video 1, kan eleverne for eksempel:

 • Drøfte, hvordan denne viden og kunnen skaber meningsfuldhed og en oplevelse af faglig stolthed.
 • Diskutere, hvordan den faglige stolthed kan blive udfordret, hvis de for eksempel mangler ressourcer, tid eller viden.

Læreren kan eventuelt inddrage Henrik Hersoms teori om stolthedsfremmere i den fælles opsamling, som afslutter dette forløb. I opsamlingen kan læreren også fokusere på, om eleverne har fået en ny forståelse af faglig stolthed - herunder om de har fået øje på deres egen faglige kunnen og viden, samt hvilken rolle det spiller for den enkelte borger og for det tværfaglige samarbejde.

 

Evaluering

Undervejs i forløbet kan læreren sammen med eleverne drøfte erfaringer med arbejdet med de forskellige elementer knyttet til værdighed og faglig stolthed. Her kan særligt sættes fokus på, hvorvidt eleverne har fået nye forståelser af, hvordan de kan bidrage til at fastholde et værdigt liv for borgeren, og hvordan det kan bidrage til deres egen oplevelse af faglig stolthed.

I den afsluttende evaluering kan læreren eksempelvis lade eleverne individuelt forholde sig til deres egen viden og kunnen ved at:

 • Notere to punkter med ny viden, de har fået fra forløbet.
 • Pege på minimum to interessante begreber, der knytter sig til værdighed og et værdigt liv.
 • Notere to punkter eller konkrete handlinger, der kan bidrage til deres oplevelse af faglig stolthed.

Herefter kan eleverne i makkerpar dele evalueringspunkterne og give hinanden feedback, inden der evalueres i plenum.

 

Links til yderligere inspiration

Hent inspiration til blandt andet karakterdannelse på erhvervsskolerne og erhvervsrettet uddannelsesmiljø

Læs Henrik Hersoms artikel ’Stolte elever i erhvervsuddannelserne

Læs om og se videoer om faglig stolthed på forskellige erhvervsuddannelser hos VIA University College.

Læs artiklen ’Værdighed – den røde tråd i ældreplejen’ hos Ældre Sagen

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.