Forløb

Mekanikerens arbejdsopgaver - nu og i fremtiden

Forløb om en verden af biler og mekanik. Lærlinge og værkfører fortæller om hverdagen på værkstedet og giver gode råd til lærepladssøgningen. Racerkører Frederik Vesti fortæller om mekanikerens betydning. 

Det digitale gæstelærerforløb er udviklet til uddannelsen til personvognsmekaniker.

Grundforløbets 1. del:

 • Erhvervsintroduktion: Arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi. Introduktion til mekanikerens typiske arbejdsopgaver, der kan styrke elevens forudsætninger for at træffe et valg af fagretning.
 • Arbejdspladskultur: Normer, roller, adfærd på en arbejdsplads.
 • Lærepladssøgning 
 • Dansk: Skriftlighed, mundtlighed og it

Grundforløbets 2. del:

 • Ergonomi og sikkerhed
 • Mekaniker-faglige begreber

Alle forløbets aktiviteter kan gennemføres enkeltvis, både online eller ved fysisk fremmøde. 

Forventet tidsforbrug pr. aktivitet: to timer.

Gæstelærerforløbet med racerkører Frederik Vesti, lærlingene Mads og Magnus samt værkfører Søren Bjerregård sætter fokus på arbejdskultur, sikkerhed på arbejdspladsen, lærepladssøgning samt forventninger til værksteder som lære- og arbejdsplads, 

De temaer der berøres i forløbet kan også anvendes på andre uddannelser inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport.

 

Form og indhold

Forløbet er opdelt i fem korte videoer. Hver video understøttes med undervisningsaktiviteter målrettet elever på enten grundforløb 1 (GF1) eller grundforløb 2 (GF2) samt på hovedforløbet.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde. Enkelte aktiviteter lægger op til, at eleverne arbejder i et værksted, men der er alternative opgaver, hvis det ikke er muligt. Derudover skal eleverne have adgang til at filme eller tage billeder med enten telefon eller tablet.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fem videoer med tilhørende forslag til aktiviteter.

Under hver video er der forslag til temaer, overordnede drøftelser og brancherelevante spørgsmål, der knytter sig til videoen. Derudover er der link til en eller flere udfoldede elevrettede opgavebeskrivelser, som underviseren kan justere eller bruge direkte i undervisningen.

 

Video 1+2 Lærlingenes hverdag og sikkerhed på værkstedet

Video 1: Mads

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Mads fortæller om hverdagen som lærling på værkstedet ved P. Christensen i Odense. Magnus taler også om sine fremtids- og efteruddannelsesmuligheder.
 

Video 2: Magnus

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Magnus fortæller om arbejdsopgaverne og hverdagen som voksenlærling på værkstedet ved P. Christensen i Odense. Magnus taler om, hvilke fremtids- og efteruddannelsesmuligheder han forventer - og kaster til sidst et blik på fremtidens arbejdsopgaver for mekanikere.

 

Video 1+2 Lærlingenes hverdag og sikkerhed på værkstedet

I de to videoer ovenfor fortæller Mads og Magnus om deres valg af uddannelse, arbejdet på personvognsværkstedet, og deres oplevelse af at være lærling. Begge lærlinge kommer ind på, hvordan man sikrer at kroppen holder til arbejdet på værkstedet,

Læreren kan benytte videoerne til at sætte fokus på kompleksiteten og kompetencebehovet ved mekanikerfaget i dag og i fremtiden. Videoerne kan også bringes i spil som oplæg til arbejdsmiljø og sikkerhed på værkstedet.

Anvendes videoen til undervisning på GF1, kan læreren didaktisere videoen med en drøftelse om:

 • Dialog om mekanikerens opgaver på værkstedet, f.eks i små diskussionsgrupper, hvor eleverne beskriver hvilke opgaver, der typisk løses på et værksted.
 • Elevens selv-refleksion med baggrund i videoens fortælling om den fedeste oplevelse:
  • Hvilken opgave, eller opgaver, ville du allerhelst have lov til at arbejde med, både som lærling of færdigudlært?
  • Hvilke færdigheder skal du opøve for at komme dertil og hvordan vil du opøve dem?
 • Elevernes blik på fremtiden i forhold til mekanikerens opgaver:
  • Hvilke opgaver tror du, der bliver behov for at kunne løse på et autoværksted i fremtiden, og hvorfor?
 • Elevernes fortælling om deres egen drømme og planer, fx opsat som et videointerview i små grupper, hvor eleverne skiftes til at interviewe hinanden:
  • Hvad vil du gerne, når du er færdigudlært? Have dit eget værksted, videreuddanne dig inden for feltet, etc?

Anvendes forløbet til undervisning på GF2 eller på hovedforløbet, kan læreren didaktisere videoen med en drøftelse om:

 • Sikkerhed og arbejdsmiljø ift. de opgaver Mads og Magnus fortæller de løser på værkstedet.
 • Introduktion og motivation for de opgaver, der skal løses på uddannelsesforløbet, fx service og eftersyn

Eksempler på udfoldede elevrettede opgavebeskrivelser

 

Video 3: Lærepladssøgning

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I denne video fortæller værkfører Søren Bjerregaard og lærlingene Mads og Magnus om lærepladssøgning. Der gives gode råd til, hvordan elever kan søge efter læreplads og hvordan man forbereder sig på en ansættelsessamtale. Søren Bjerregaard fortæller, hvad han som værkfører er opmærksom på, når han skal finde den rigtige lærling til sit værksted - både når han læser ansøgning og under en ansættelsessamtale.

 • Eleverne skriver ansøgning. Inden skrivefasen skal eleverne reflektere over de egenskaber, der nævnes i videoen. Hvilke af deres egne personlige og faglige egenskaber vil de vurdere er relevante at få med i ansøgningen. Opret evt. klassens fælles digitalt canvas med gode fokuspunkter til ansøgning.
 • Lærepladsen.dk. Eleverne opretter en profil lærepladsen.dk og opdaterer deres plan for lærepladssøgning (elevens personlige uddannelsesplan)
 • Lærepladsmuligheder i lokalområdet og på landsplan. Lade eleverne undersøge, hvad lokalområdets virksomheder ser som vigtige egenskaber hos en lærling. Her kan der eventuelt inviteres en mester og/eller svend fra en lokal virksomhed til at holde et kort oplæg.
 • Kropssprog. Lad eleverne undersøge kropssprogets betydning for samtalens succes og modpartens oplevelse af samtalen. Afslut med dialog i plenum.

 

Eksempler på udfoldede elevrettede opgavebeskrivelser

 • Refleksionsspørgsmål til video om lærepladssøgning Eleverne skal på baggrund af videoen opstille nogle kriterier for at være en ”god lærling”. Disse kriterier kan efterfølgende drøftes i klassen/på holdet.
 • Præsentationsvideo Eleverne producerer en præsentationsvideo, der kan vedhæftes i en ansøgning.
 • Mester for en samtale - rollespil Eleverne skiftes til at være mester/ansøger og gennemfører en ansættelsessamtale, evt. ud fra forberedte dialog- og/eller situationskort relevante for mekaniker-faget.

 

Video 4: Mekanikerens betydning for racerløb

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I denne video fortæller racerkører Frederik Vesti, hvordan bilens opsætning og mekanikerens arbejde har betydning for motorløbet, og hvordan han ser påvirkningen fra teknikken i racerbiler have indflydelse på udviklingen af teknologien i almindelige personbiler.

Læreren kan inddrage filmen i undervisningen i forbindelse med:

 • Erhvervsfaget innovation. Her kan videoen understøtte en eksemplificering af, hvordan et områdes innovation kan føre til et andet områdes udvikling.
 • Hovedforløb: Som baggrund for dialog om, og arbejde med elevens forståelse af aerodynamik, overførsel af kræfter, og hvordan undervognens opsætning har betydning for bilens opførsel.
 • Erhvervsfaget Faglig kommunikation: Igangsætte en refleksion omkring fagsprog.

Læreren kan inddrage filmen i følgende aktiviteter:

 • Diskussion omkring innovation og udvikling, med baggrund i følgende spørgsmål;
  • Hvorfor tror I, at teknologien udvikles på racerbiler før den bliver indført på almindelige personbiler?
  • Er der andre områder end bilindustrien, hvor innovation på et område, udvikles til anvendelse i et andet?” (For eksempel rumfart -> raketter, tændstikker -> fosforgranater, brød -> øl, vindtunneler -> vindkraft)
 • Notering og fælles diskussion af fagudtryk fra videoen.

 

Mekanikerfagligt:

 • Under- og overstyring: Diskussion om, og definition af under- og overstyring
 • Aerodynamik: Diskussion: Hvad er aerodynamik og hvordan kan den ændres på en bil?”
 • Toe-in/out: Udmåling af Toe-in/out på forhjulene (Eventuelt som simpel udmåling med målestok i mm)
 • Arbejde med at tegne og forklare begreberne Camber og Toe-in/out

 

Eksempel på udfoldet elevrettet opgavebeskrivelse

 

 

Video 5: Fysiske øvelser til en frisk krop

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

I denne video viser racerkører Frederik Vest to af de øvelser han bruger til at varme kroppen op før et løb. Forevisningen understøttes af en kort forklaring på, hvordan øvelserne hjælper Frederik til bedre at køre og styre bilen under løb.

Læreren kan inddrage videoen som en ”træningsvideo”, hvor eleverne skal gennemføre samme øvelse som Frederik. Eleverne kan herefter finde flere videoer med trænings- og udstrækningsøvelser, der kan styrke kroppen og udstrække musklerne efter en lang arbejdsdag.

Da videoen kun indeholder 2 øvelser, kan videoen bruges til at igangsætte en dialog om træning og motions betydning for arbejds- og privatlivet. Læreren kan på den baggrund give eleverne til opgave at lave træningsprogrammer eller producere lignende videoer. Elevernes øvelser kan efterfølgende gennemføres på holdet en gang om dagen.

Aktiviteter og spørgsmål kunne være:

 • Samlet planche/tavle med elevernes forslag til øvelser
 • Elev-diskussion om sunde vaner, og hvad der kunne/burde gøres bedre
 • Videoproduktion af øvelser
 • Forevisning af øvelser
 • Planlægning af et lille træningsprogram for hver elev
 • Dialog om motion og bevægelses betydning for kroppen
 • Produktion af Flashcards med øvelser

Mekanikerfagligt:

 • Undersøgelse (og afprøvning) af mekanikerens arbejdsstillinger og gennemgang af, hvilke øvelser der kunne styrke udførelsen af disse.
 • Videoproduktion: Elevernes eksempler på øvelser, der kan gennemføres på værkstedet for f.eks at få en pause i en statisk stilling.

 

Eksempel på udfoldet elevrettet opgavebeskrivelse

 

 

Evaluering og feedback

For at sikre eleverne udvikler viden om gæstelærerforløbets indhold er det vigtigt at der planlægges og gennemføres en struktureret og velplanlagt feedback på de aktiviteter der gennemføres. Feedback bør have baggrund i både løsning af den konkrete opgave, samt den metode og proces eleverne vælger i opgaveløsningen. Den gennemførte feedback bør føre til elevernes forståelse af nødvendige reguleringer og rettelser. Feedback kan gennemføres individuelt, til og med holdet, og som planlagte peer-feedback aktiviteter.

Fokus for feedback til eleverne kan for eksempel være:

 • Proces og metodevalg i forberedelse inden videoen blev set – tyder besvarelser og dialog her på at eleverne læst og overvejet spørgsmålene, og hvordan kunne læreprocessen alternativt tilrettelægges.
 • Udførelse af opgaven – opfylder den afleverede besvarelse kriterierne for opgaven, eller skal der foretages justeringer i afleveringen
 • Samarbejdet med gruppen om løsning af en stillet opgave – Blev der i elevernes samarbejde observeret metoder og processer der var hensigtsmæssige, eller uhensigtsmæssige, i forhold til opgaveløsning og relationer eleverne imellem.

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af fagkonsulent Martin Havgaard Seehagen. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.