Forløb

Stolt mad med Dak Wichangoen

I dette forløb fortæller kokken Dak Wichangoen om, hvad der gør hende stolt af sit fag. Forløbet styrker elevernes bevidsthed om - og dem giver et sprog for - arbejdet med faglig stolthed.

Forløbet er udviklet til at sætte fokus på faglig stolthed på erhvervsskolernes fødevareuddannelser.
Forløbet er målrettet elever på hovedområdet Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på to til fem timer afhængigt af målgruppe.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Gæstelærerforløbet med Dak Wichangoen sætter fokus på faglig stolthed. Eleverne bliver i forløbet bevidste om deres faglige kunnen og får et sprog for, hvad faglig stolthed er for dem. Det kan styrke deres vej mod at blive dygtige faglærte, der er glade for og stolte over deres virke.

Forløbet er udviklet til fødevareuddannelser såsom kok, tjener, ernæringsassistent og bager, og det understøtter erhvervsuddannelsernes formål om at fremme elevernes dygtighed og faglige stolthed.

De temaer, der berøres i forløbet, kan også anvendes på andre uddannelser inden for hovedområdet ’Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser’.

Forløbet kan eksempelvis danne afsæt for at adressere viden, færdigheder og kompetencer relateret til temaer som:

 • Råvarekendskab – kvalitet, sensorik, sæson og anvendelsesmuligheder
 • Tilberedningsmetoder
 • Bæredygtighed, økologi og madspild
 • Refleksion over, udvikling af og forbedring af praksis
 • Kreativitet og innovation.

Formålet med forløbet er også at give eleverne mulighed for at lære, blive motiveret og få styrket deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet er opdelt i fem korte videoer med Dak Wichangoen. Hver video understøttes med undervisningsaktiviteter målrettet elever på enten grundforløb 1 (GF1) eller grundforløb 2 (GF2) samt på hovedforløbet.

Videoerne med Dak Wichangoen kan blandt andet give blik for, at faglig stolthed kan handle om gæsters, mesters, læreres og forbilleders anerkendelse, men i lige så høj grad om indre tilfredshed med godt håndværk og god professionsudøvelse. Faglig stolthed af den slags er der lige så meget plads til i et hospitalskøkken eller en virksomhedskantine som i en Michelin-restaurant.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde. Enkelte aktiviteter lægger op til, at eleverne arbejder i et køkken, men der er alternative opgaver, hvis det ikke er til rådighed. Derudover skal eleverne have adgang til at filme eller tage billeder med enten telefon eller tablet.

Anvendes forløbet til undervisning af elever på GF1, har det en varighed på to til tre timer. Anvendes forløbet til undervisning af elever på GF2 eller på hovedforløbet har det en varighed på tre til fem timer.

Den uddybende lærervejledning rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fem faser med fem tilhørende videoer.

 

Video 1: Faglig stolthed

© Børne- og Undervisningsministeriet
Digitalt gæstelærerforløb med Dak Wichangoen del 1 af 5

I denne video fortæller Dak Wichangoen om den faglige stolthed og det stærke sammenhold, der er i et travlt køkken. Hun ser sine kollegaer som en ”lille familie”, der hver aften får et adrenalinsus, når kunderne skal serviceres.

Læreren kan benytte videoen til at introducere forløbets fokus på faglig stolthed. Videoen kan hjælpe til at sætte scenen, og læreren kan også give et oplæg om, hvorfor det er relevant at arbejde med faglig stolthed, og hvorfor det er vigtigt at forholde sig til, hvilken slags faglært man gerne vil være.

Anvendes forløbet til undervisning på GF1, kan læreren didaktisere videoen med en klassedrøftelse om, hvad eleverne forstår ved faglig stolthed inden for fagretningens forskellige uddannelser. Eleverne kan eventuelt inddeles i grupper, efter hvilken uddannelse de er særligt nysgerrige på.

Anvendes forløbet til undervisning på GF2 eller på hovedforløbet, kan læreren sætte en klassedrøftelse i gang med fokus på, at faglig stolthed kan være mange ting. Læreren kan bede eleverne drøfte i grupper eller par, hvad de forstår ved faglig stolthed ud fra spørgsmål som disse:

 • Hvilke ord eller handlinger forbinder du med faglig stolthed?
 • Tænk på en aktivitet, hvor du har følt dig faglig stolt - hvad gjorde dig stolt?

Eleverne kan dele og drøfte deres ord, handlinger eller aktiviteter i plenum. Læreren kan eventuelt fastholde elevernes pointer på tavlen eller online, så det er muligt at vende tilbage til dem senere i forløbet.

 

Video 2: Fra elev til Michelin-kok

© Børne- og Undervisningsministeriet
Digitalt gæstelærerforløb med Dak Wichangoen del 2 af 5

Som ung havde Dak Wichangoen ild i øjnene og knoklede med egne ord en vis legemsdel ud af bukserne. I denne video fortæller hun om at nå helt til tops i en mandsdomineret branche, hvor det er afgørende at kunne forfølge sit mål.

Didaktiseringen af denne video er indledningsvist ens for alle elever. Læreren kan bede eleverne om at notere og være opmærksomme på, hvad Dak Wichangoen siger om faglig stolthed, mens de ser videoen. Eleverne kan for eksempel lytte efter, hvad hun siger om at brænde for noget, om at arbejde hårdt for at nå sine mål, og om at føle stolthed over at skabe noget, der spreder glæde blandt gæsterne.

Eleverne kan herefter drøfte parvis eller i grupper, hvordan Dak Wichangoens fortælling stemmer overens med deres egne overvejelser og oplevelser med faglig stolthed.

Anvendes forløbet til undervisning på GF1, kan eleverne på baggrund af deres noter til videoen og klassens drøftelser efterfølgende i grupper udarbejde plancher, hvor de beskriver, hvordan de nu opfatter faglig stolthed.

Anvendes forløbet til undervisning på GF2 eller på hovedforløbet kan eleverne gå videre med at overveje, hvad de hver især er særligt optaget af i forhold til deres egen faglige stolthed.

 

Video 3: Spisevaner og smage

© Børne- og Undervisningsministeriet
Digitalt gæstelærerforløb med Dak Wichangoen del 3 af 5

Chili, fiskesauce, koriander og soya. Dak Wichangoen fortæller i denne video om sin passion for det asiatiske køkken og de råvarer og smage, det tilbyder. Og så ser hun en opgave i at lære folk at spise ”rigtigt” og forstå, hvor råvarerne i vores mad kommer fra.

Anvendes forløbet til undervisning på GF1, kan læreren didaktisere videoen ved at bede eleverne tilberede en enkel ret med inspiration fra det asiatiske køkken. I tilberedningen af retten skal eleverne desuden fokusere på at få deres faglige stolthed til at træde frem. Det kan eksempelvis være stolthed over at præsentere klare smagsnuancer, gennemføre tilberedningen i god ro med styr på den løbende oprydning eller demonstrere færdigheder til at skære grønsager fint. 

Som afslutning på aktiviteten kan eleverne præsentere deres ret for klassekammeraterne og forklare, hvor og hvordan deres faglige stolthed kommer til udtryk.

Anvendes forløbet til undervisning på GF2 eller på hovedforløbet kan opgaven vinkles lidt anderledes: Læreren kan bede eleverne forberede et produkt individuelt, parvis eller i grupper - en ret, et brød, en menu, en bordopdækning, en servering eller lignende. Som udgangspunkt for produktet kan eleverne genbesøge de ord og begreber, som de i forbindelse med den første video valgte som værdier eller kendetegn for faglig stolthed. I produktet skal værdierne træde frem.

Aktiviteten kan afsluttes med, at eleverne fremviser deres produkt og begrunder deres faglige stolthed. Læreren kan eventuelt bede dem komme ind på tilberedningsmetoder, råvarekendskab, bæredygtighed eller andet i præsentationen.

Hvis forløbet gennemføres som onlineundervisning, kan opgaven uanset uddannelsesniveau gennemføres ved, at eleverne beskriver eller fortæller, hvilket produkt de vil lave og hvorfor.

 

Video 4: At komme op på hesten igen

© Børne- og Undervisningsministeriet
Digitalt gæstelærerforløb med Dak Wichangoen del 4 af 5

Det er ok at blive ked af det, hvis du får en dårlig anmeldelse. Det fortæller Dak Wichangoen, der i denne video har fokus at bruge fejl og kritik som et middel til at blive bedre til sit håndværk.

Læreren kan ud fra denne video tage fat i spørgsmålet om udfordret faglig stolthed. Det beskriver Dak Wichangoen for eksempel som vilje til at klø på uanset udgangspunkt, fejle, øve sig mere endnu, lykkes og på et tidspunkt opnå mestring.

Spørgsmålet om udfordret faglig stolthed kan gribes an som en klassesamtale ud fra spørgsmål som disse.

 • Hvad kan udfordre din faglige stolthed?
 • Hvordan kan man lykkes med at holde fokus selv i hårde dage?
 • Hvilke erfaringer har du selv med at vende noget negativt til noget positivt i en professionel sammenhæng?

Læreren kan bede eleverne om at notere i deres logbog, når deres faglige stolthed bliver udfordret på uddannelsen eller i deres oplæring. Logbogen kan bruges som et tilbagevendende element i arbejdet med faglig stolthed.

 

Video 5: Dak Wichangoens bedste råd

© Børne- og Undervisningsministeriet
Digitalt gæstelærerforløb med Dak Wichangoen del 5 af 5

Sæt dig et mål. Sådan lyder rådet fra Dak Wichangoen, der allerede som ung kok havde øjnene rettet mod toppen. Undervejs handler det om at nyde det og leve på de små sejre. Det giver nemlig ifølge Dak Wichangoen motivation til at nå de næste mål.

Forløbet kan afsluttes med, at eleverne deler deres dokumentation fra de foregående aktiviteter, for eksempel videoer eller billeder, og begrunder deres faglige stolthed. Aktiviteten kan desuden glide naturligt over i en evaluering af forløbet. 

 

Evaluering

Evalueringen kan tilrettelægges forskelligt, ud fra hvilket uddannelsesniveau undervisningen retter sig mod.

Anvendes forløbet til undervisning på GF1, kan læreren facilitere en fælles drøftelse af, om eleverne er blevet opmærksomme på noget nyt omkring faglig stolthed og uddannelserne.

Anvendes forløbet til undervisning på GF2 eller på hovedforløbet, kan læreren lade elevernes dokumentation indgå i en feedbackproces, hvor eleverne parvis giver hinanden feedback ud fra disse spørgsmål:

 • Hvad hæfter jeg mig ved, at min makker bør være fagligt stolt af?
 • Hvilke værdier, synes jeg, kommer til udtryk i produktet?

Som afslutning på evalueringen kan eleverne uanset uddannelsesniveau reflektere individuelt og notere i deres logbøger, hvilket aspekt af faglig stolthed der er vigtigt for dem, og hvordan aspektet skal få betydning for deres videre uddannelsesforløb.

 

Links til yderligere inspiration

Læs om og se videoer om faglig stolthed på forskellige erhvervsuddannelser hos VIA University College.

Få viden fra en undersøgelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om faglig stolthed og karakterdannelse på erhvervsuddannelserne (PDF).

Hent inspiration til karakterdannelse på erhvervsskolerne i katalog med redskaber fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (PDF).

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.