Forløb

Den bæredygtige forbruger med Sarah Hammershøy

I dette gæstelærerforløb er fokus på elevernes refleksion over bæredygtighed i relation til markedsføring og forbrugeroplysning samt vigtigheden af bæredygtige valg og hvad det kræver at træffe dem.

Forløbet handler om bæredygtige virksomheder og forbrugere.
Forløbet er målrettet elever på grundforløb 1 og grundforløb 2 på hovedområdet ’Handel, kontor og forretningsservice’.

 

Forløbet kan gennemføres som fjernundervisning eller ved fysisk fremmøde på 4-9 timer.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Iværksætter Sarah Hammershøy skal i dette forløb vække elevernes nysgerrighed omkring bæredygtigt forbrug og understøtte deres bæredygtige forbrugeradfærd. Samtidig sigter forløbet mod en erkendelse af, at alle kan gøre en forskel, og at eleverne i deres fremtidige arbejde vil kunne påvirke forbrugeradfærd i en bæredygtig retning gennem for eksempel markedsføringsanalyse og forbrugeroplysning.

Forløbet har til formål at bidrage til udvikling af elevernes miljøbevidsthed, og det kan eksempelvis danne afsæt for at adressere viden, færdigheder og kompetencer relateret til temaer som:

  • Målgruppekendskab
  • Kundekontakt
  • Kommunikation.

 

I forhold til grundforløb 1 lægger forløbet op til, at eleverne udfører enkle erhvervsfaglige opgaver, herunder at de øver sig i at inddrage viden om bæredygtighedsprincipper og reflekterer over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet samt bearbejder enkle eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder miljømæssige aspekter.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet består af en podcast opdelt i fem faser, der hver er understøttet af specifikke undervisningsaktiviteter.

Aktiviteterne lægger blandt andet op til gruppearbejde, dataindsamling gennem interviews og udvikling af markedsføringsmateriale.

 

Tilrettelæggelse

Podcasten findes via dette link - brug linket, når eleverne skal høre podcasten, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Forløbet kan med fordel indledes med, at læreren fortæller om baggrunden for at arbejde med bæredygtighed i forhold til netop den aktuelle uddannelse. Læreren kan blandt andet lægge vægt på, at det er vigtigt i et alment dannende perspektiv at kunne forholde sig til bæredygtighed og til bæredygtigt forbrug.

Derefter kan aktiviteterne tilrettelægges i fem faser, som beskrevet nedenfor - som gruppearbejde eller i par. Fase 4 er primært rettet mod grundforløb 2. Forløbet tilrettelægges med afsæt i følgende didaktiske principper: undervisningsdifferentiering, løbende feedback og løbende dokumentation gennem brug af elevlogbøger.

Forløbet kan gennemføres som fjernundervisning ved at gøre brug af onlineklasserum til gruppeaktiviteter og online fildelingsværktøjer til at fastholde og dele elevernes pointer.

Ved fjernundervisning kan de foreslåede interviews i fase 3 eventuelt laves enkeltvis af eleverne med afsæt i den korte spørgeguide.

Den afsluttende kampagnepræsentation i fase 4 kan udarbejdes elektronisk og præsenteres af grupperne parvis i breakout rooms. 

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i podcastens faser [link].

 

Forløbets opbygning

Inden forløbet påbegyndes, kan elevernes forforståelse aktiveres ved, at læreren beder dem skrive en kort beretning til egen logbog, om hvad de kender til bæredygtighed i forvejen, og om det er noget, de tænker over i hverdagen? Logbogen anvendes løbende i forløbet.

Forløbet kan herefter sættes i gang ved, at eleverne hører hele podcasten igennem, eksempelvis på en gåtur i området ved skolen eller som forberedelse hjemmefra.

 

Fase 1: Elevernes holdninger til bæredygtighed

Sarah Hammershøy fortæller indledningsvis om, hvad bæredygtighed er, og hvordan det både har miljømæssige, sociale og økonomiske elementer. Hun påpeger også, at det derfor kan være svært at gennemskue, om et produkt er bæredygtigt.

På baggrund af podcasten kan eleverne i fase 1 undersøge, hvad bæredygtighed består af i en global forståelse, og hvor let eller svært det er at afgøre, om et produkt er bæredygtigt. Blandt andet kan eleverne orienterer sig i FN’s verdensmål og gruppevis drøfte, hvilke dimensioner af bæredygtighed der optager dem mest? Elevernes pointer fra drøftelserne kan gemmes og tages frem igen senere i forløbet.

 

Fase 2:  Hvordan finder man ud af, om en virksomhed reelt er bæredygtig?

Sarah Hammershøy pointerer, at det kan være svært at gennemskue, om en virksomhed reelt er bæredygtig. Det er blandt andet et spørgsmål om et bæredygtigt materialevalg og bæredygtige produktionsmetoder – men også bæredygtige ansættelsesvilkår og lønforhold, som virksomheder kun sjældent beskriver. For B2B-virksomheder, som Saras Hammershøys virksomhed, er det derfor svært at få fuld viden om produkteres bæredygtighed.

Med afsæt i dette budskab kan eleverne ved hjælp af hjemmesiden Remake Transparency Report undersøge udvalgte virksomheders faktiske bæredygtighed. Gruppevis kan eleverne udvælge en virksomhed og undersøge dens reelle bæredygtighedsprofil. Eleverne kan derefter sammenligne deres fund med, hvad virksomheden selv skriver på sin egen hjemmeside i forhold til deres produkter. Her kan det være relevant at inddrage begrebet ’greenwashing’. Grupperne kan opsummere skriftligt i en præsentation.

 

Fase 3: Hvad vil det sige at være en undersøgende forbruger?

Sarah Hammershøy fortæller i podcasten om, hvordan forskellige certificeringer kan hjælpe med at synliggøre produkters bæredygtighed. Læreren kan efterfølgende vælge at gå i dybden med nogle af certificeringerne.

På baggrund af gennemgangen af certificeringer kan eleverne undersøge, hvordan kunder i deres eget lokalområde tager hensyn til bæredygtighed. Eleverne kan for eksempel i mindre grupper interviewe folk på gaden omkring betydningen af bæredygtighed i købsprocessen. Eventuelle forskelle hos de interviewede personer noteres, og de centrale pointer opsamles på plancher eller som korte film, som eleverne præsenterer for hinanden og giver hinanden feedback på.

 

Fase 4: Hvordan kan et godt markedsføringsmateriale for en virksomhed se ud?

Sarah Hammershøy drømmer om at lave et kvalitetssikringsværktøj eller en ny form for certificering, der tager højde for bæredygtighedens tre dimensioner og indregner FN’s verdensmål. Det skal gøre det nemt for forbrugerne at tjekke et produkts bæredygtighed.

Eleverne kan i grupper finde på et bæredygtigt produkt eller event og udvikle markedsføringsmateriale med en produktbeskrivelse, der viser produktets bæredygtighedsprofil. Grupperne præsenterer for hinanden og giver hinanden feedback.

 

Fase 5: Afslutning af bæredygtighedsforløbet

Ud fra Sarah Hammershøy budskaber om bæredygtighed kan eleverne afslutningsvis reflektere over deres eget forhold til bæredygtighed. De kan eksempelvis overveje (først individuelt og siden i grupper), hvad der med bæredygtighedsbriller vil være vigtigst for dem i en kommende læreplads i en virksomhed.

Eleverne samler deres pointer og præsenterer dem for hinanden i plenum.

 

Evaluering

Eleverne har løbende fået faglig feedback fra underviseren og gruppevis fra hinanden gennem forløbet. Den faglige feedback skal understøtte elevernes kobling af forståelsen af bæredygtighed med det faglige indhold i uddannelsen og med den branche, uddannelsen retter sig mod.

Hele forløbet kan afsluttes med en diskussion (først parvis og siden i grupper) om, hvad eleverne har lært om bæredygtighed, samt hvilke drømme og visioner de har for at arbejde med bæredygtighed fremover.

Eleverne kan afslutningsvis beskrive deres udbytte i deres logbøger. 

 

Links til yderligere inspiration

Find en beskrivelse af FN’s verdensmål - herunder en uddybende forklaring for hvert mål på verdensmålene.dk

Få inspiration til opgaver om social ansvarlighed

Få et overblik over top- og bundscorer i årets ’Remake Transparency Report’ (PDF)

Få en oversigt over de vigtigste certificeringer og mærkningsordninger i forhold til bæredygtighed hos SMV Guiden

Få en forklaring af begrebet ’greenwashing’ på investopedia.com

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.