Forløb

Tag vare på naturen med bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion med Lone Vitus

Landmand Lone Vitus deler sin historie om omstilling til økologisk landbrug og giver eleverne et indblik i, hvordan man kan drive landbrug og fødevareproduktion med bæredygtige metoder.

Forløbet handler om bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion.

Forløbet er målrettet på grundforløb 1, grundforløb 2 og nogle af hovedforløbene inden for hovedområdet ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’.

 

Forløbet kan gennemføres som fjernundervisning eller ved fysisk fremmøde på 3-5 timer.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Med afsæt i deres uddannelse skal eleverne i dette forløb reflektere over det at fremme miljøet på en ansvarlig måde i forhold til natur, dyr og mennesker og udvikle faglige løsninger i respekt for miljøet.

Forløbet kan relatere til temaer som:

  • Dyrkningsprincipper
  • Produktionsformer
  • Dyrevelfærd

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet er bygget op omkring fem videoer med landmand Lone Vitus. Hver video understøttes med ideer til undervisningsaktiviteter, der lægger op til refleksion, læring og forståelse for forskelle mellem konventionelt og bæredygtigt landbrug.

Fælles for aktiviteterne er, at eleverne starter med at se video i fællesskab, hvorefter der vil være oplæg til drøftelser og øvelser i både grupper og plenum.

Der er også udarbejdet en PDF med forslag til supplerende undervisningsaktiviteter, der kan anvendes i forlængelse af forløbet. Aktiviteterne fokuserer på bæredygtighed i restaurationsbranchen. Find det supplerende materialenederst på siden.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Læreren skal være opmærksom på at tilpasse forløbet efter, hvor eleverne er i deres uddannelsesforløb, samt hvilke faglige tematikker der ellers arbejdes med. 

Læreren kan indledningsvis introducere forløbets rammer og emnets muligheder samt give sin faglige motivering. Elevernes nysgerrighed og forforståelse kan aktiveres i en brainstorm med afsæt i spørgsmålet: Hvordan forstår I bæredygtighed i relation til jeres uddannelse?

 Forløbet kan gennemføres som fjernundervisning uden større ændringer i aktiviteterne. Der kan gøres brug af online klasserum, for eksempel breakout rooms på klassens virtuelle platform til at understøtte gruppeaktiviteter. Ligeledes kan der gøres brug af Padlet eller lignende online kanvasredskaber til at fastholde og dele pointer.  

I en udvidet brug af forløbet kan læreren tilrettelægge en supplerende opgave, hvor eleverne arbejder med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling eller cirkulær økonomi, eksempelvis i forbindelse med fase 3 og 5. Derudover er det muligt at koble forløbet til de grundfag, hvor bæredygtighed også indgår som et fagligt mål, eksempelvis i dansk og samfundsfag.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fem faser svarende til de fem videoer.

 

Video 1: Tag vare på naturen med bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Lone Vitus om sin vej fra det konventionelle svinelandbrug til et økologisk landbrug og de overvejelser, der lå til grund for denne omstilling.

Efter visning af videoen kan læreren sætte eleverne i gang med at reflektere over spørgsmål som:

  • Hvad tænker du om det, Lone Vitus siger, og hvordan stemmer det overens med din forståelse af bæredygtighed i relation til din uddannelse?
  • Hvordan vil du gerne arbejde med bæredygtighed som faglært?

 

Video 2: Sammenhæng i det bæredygtige landbrug

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Lone Vitus om de sammenhænge mellem mennesker, dyr, planter og jord, som hun tilstræber at skabe i sit landbrug. Denne helhedstænkning udspringer af Lone Vitus’ optagethed af at drive landbrug på en holdbar måde.

Efter videoen kan eleverne i grupper undersøge forskelle på konventionelle og miljømæssigt bæredygtige metoder, principper og former i forhold til dyrkning, produktion, dyrehold, anlæg og naturpleje.

Gruppearbejdet kan afsluttes med, at eleverne udvælger de tre mest centrale forskelle, som de præsenterer for hinanden. Til sidst kan læreren facilitere en fælles drøftelse af, hvilken betydning disse forskelle har for mennesker, dyr, planter og jord.

 

Video 3: Landbrugets tilpasningsevne og bæredygtig produktion

© Børne- og Undervisningsministeriet

Vigtigheden af at kunne tilpasse sig og handle i forhold til markeds- og miljømæssige forandringer er det centrale i denne video.

Eleverne kan på baggrund af videoen vælge en eksisterende produktionsform i den danske fødevareproduktion og undersøge, hvilke potentielle udfordringer der er forbundet med denne produktionsform set fra et bæredygtighedsperspektiv.

Som afslutning på aktiviteten kan eleverne blandt andet diskutere, om bæredygtige produktionsformer er skalérbare, og hvordan mulighederne er for omstilling inden for landbrug og fødevarer.
 

Video 4: Forædling som god forretning

© Børne- og Undervisningsministeriet

Lone Vitus beskriver den økonomiske gevinst ved selv at forarbejde gårdens produkter, fremfor at sælge dem til eksempelvis grossister eller supermarkedskæder.

Efter videoen skal eleverne selv forarbejde en given råvare, som læreren har udvalgt. Eleverne kan herefter undersøge forarbejdnings- og afsætningsmuligheder for deres produkt.   

Undervejs dokumenterer eleverne deres undersøgelse, valg og forarbejdningsproces ved at filme og beskrive deres arbejde.

 

Video 5: Gode råd til et bæredygtigt landbrug

© Børne- og Undervisningsministeriet

Lone Vitus deler gode råd til arbejdet med bæredygtigt landbrug med eleverne i denne video. Hun fortæller blandt andet, at det vigtigste for mennesker er fortsat at have et livsgrundlag, og hun betoner menneskers eget ansvar i dette.

Med afsæt i eget fag og egen branche kan eleverne reflektere over, hvad der er vigtigst for dem i forhold til bæredygtighed. Læreren kan afslutningsvis facilitere en fælles drøftelse, hvor elevernes overvejelser kobles til bæredygtighed på arbejdspladsen og eventuelt til en dialog om faglig stolthed i sit arbejde.

 

Evaluering

I evalueringen kan eleverne individuelt forholde sig til deres egen viden, følelser, holdninger og handlinger i forhold til bæredygtighed. Eleverne kan for eksempel:

  • skrive to punkter ned med ny viden, provokationer, holdninger eller overraskelser, som de har fået fra forløbet
  • pege på minimum to konkrete handlinger, som de er blevet opmærksomme på, at de allerede gør eller kan gøre fremadrettet i deres arbejde som faglærte.

Eleverne kan herefter i makkerpar dele deres svar og give hinanden feedback. Som afrunding på evalueringen kan punkterne vendes i plenum.

Hvis eleverne har gennemført forædlingen af råvarer i fase 4, kan deres dokumentationsfilm også indgå i evalueringen.

 

Links til yderligere inspiration

Find undervisningsmateriale og netværk for verdensmålsskoler hos Unesco  

Find eksempler på materialer og ideer til didaktiske greb på astra.dk

Læs om ’Projekt Fremtidens landbrug’ - et projekt om mulighederne for en bæredygtig udvikling af dansk landbrug frem mod år 2050

Find inspiration i faktafolder fra Dansk Gartneri om gartnerierhvervets arbejde med bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål (PDF)

Find inspiration i kataloget ’Cirkulær bioøkonomi i den danske fødevareklynge’ fra Landbrug og Fødevarer (PDF)

Bliv klogere på Lone Vitus på hendes hjemmeside

Hent inspiration til at facilitere innovationsprocesser hos Fonden for Entreprenørskab (PDF)

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.