Forskning og viden

Gode råd til onlineundervisning på baggrund af evaluering af merkantile onlineforløb

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en evaluering af merkantile onlineforløb. Baggrunden for evalueringen er manglende viden om kvaliteten af onlineforløb, som er et område i vækst. 

Evalueringen omfatter merkantile grundforløb 2, hvor hele eller langt størstedelen af undervisningen almindeligvis foregår online. Evalueringen vedrører således ikke nødundervisning gennemført som fjernundervisning i perioden med covid-19.

Gode råd

På baggrund af evalueringens resultater kan der udledes en række gode råd, der også kan være relevant for onlineundervisning på andre uddannelsesområder end det merkantile. Det gælder både forløb, hvor al eller størstedelen af undervisningen gennemføres online, og almindelige tilstedeværelsesforløb, hvor dele af undervisningen evt. gennemføres online.

 

Undervisningsdifferentiering

 • Hav opmærksomhed på elever, der ikke er opsøgende: Da meget onlineundervisning kan være tilrettelagt som asynkron undervisning, afhænger omfanget af lærerkontakt i høj grad af, hvor opsøgende både lærere og elever er over for hinanden. Det er vigtigt, at lærerne systematisk sikrer, at de har kontakt til alle elever med henblik på at afklare, om eleverne har brug for faglig støtte.

 

Variation i læringsformer

 • Mundtlige og kommunikative kompetencer kræver øvelse: Da meget onlineundervisning kan være tilrettelagt som asynkron undervisning, er det vigtigt at være opmærksom på, at eleverne udvikler deres mundtlige og kommunikative kompetencer, bl.a. via gruppearbejde, præsentationer og voiceovers.
 • Understøt gruppearbejde: Elever på onlineforløb kender ikke nødvendigvis hinanden fra det fysiske klasserum, og det kan derfor være en god idé, at læreren faciliterer gruppearbejdet ved fx at sammensætte grupperne eller ved selv at deltage i gruppemøderne for at understøtte elevernes samarbejds- og læreprocesser.
 • Varier undervisningen: Der er mange muligheder for at variere onlineundervisningen med forskellige læringsformer og via forskellige programmer og platforme. I evalueringen gengives professor Diana Laurillards 6 forskellige læringsformer, som kan bruges til inspiration.

 

Praksisrelatering af undervisningen

 • Benyt simulationsprogrammer: Simulationsprogrammer kan give et indtryk af, hvordan det er at være ansat i en virksomhed, selvom undervisningen foregår online.
 • Gennemfør virtuelle virksomhedsbesøg: Udnyt de teknologiske muligheder til at tage på virtuelle virksomhedsbesøg, hvor en lærer eks. filmer besøget, mens eleverne deltager i livestreaming, eller inviter virksomheder til virtuelle møder. Efterfølgende kan besøget genses som videooptagelse.
   
 • Planlæg rollespil: Udnyt mulighederne i at samle en mindre gruppe elever, fx i forbindelse med gruppearbejde, og lav virtuelle rollespil, fx om den gode salgssituation.

 

Feedback

 • Giv feedback inden for en aftalt tidsramme: Feedback i onlineformatet fungerer bedst, når den gives inden for en aftalt tidsramme, dvs. klarhed om, hvornår eleverne kan forvente at få feedback på en opgave, og i hvilket tidsrum, de kan forvente at få fat på deres lærere.
   
 • Sørg for, at eleverne forstår feedbacken: Der brug for en særlig opmærksomhed på, hvorvidt eleverne har forstået feedbacken, særligt den skriftlige feedback, når den gives i et onlineformat. 

 

Motivation og fastholdelse

 • Afhold forventningsafstemningssamtale i starten af forløbet: Der kan med fordel afholdes en samtale, hvor en lærer eller vejleder sammen med eleven laver en fælles forventningsafstemning inden opstarten af onlineforløbet eller i løbet af perioden med onlineundervisning.
 • Afhold fælles synkron introduktion: Gennemfør en fælles synkron introduktion, hvor elever og lærere har mulighed for at se hinanden i øjnene, enten online eller på skolen, med henblik på at styrke relationsdannelse og sikre teknisk introduktion til programmer mv.  Den synkrone introduktion kan både placeres i starten af forløbet og løbende.
 • Sørg for grundig introduktion til det virtuelle rum: Giv eleverne en grundig teknisk introduktion til de forskellige systemer, platforme, programmer mv.
 • Følg op på elevernes studieaktivitet: Brugen af data skolens LMS-system kan understøtte, at lærere eller vejledere kan give særlig opmærksomhed til de elever, der er fagligt udfordrede, eller har lav eller svingende studieaktivitet.

 

Motion og bevægelse

 • Indlæg pauser til motion og bevægelse: I grundforløbet skal der indgå gennemsnitligt 45 minutters daglig motion og bevægelse, og det kan bl.a. imødekommes ved hjælp af træningsvideoer eller ved at integrere motion i undervisningen, f.eks. ved et ”fotomaraton”, hvor eleverne går en tur og tager billeder af butiksvinduer, lytter til podcasts eller lign.

 

Lærepladsopsøgende arbejde

 • Hav opmærksomhed på elever, der bor uden for skolens geografiske nærområde: Onlineelever, der er bosat uden for skolens geografiske nærområde, skal have hjælp til at finde læreplads i nærheden af der, hvor eleverne bor.
 • Giv onlineelever mulighed for at deltage i arrangementer på skolen: Være opmærksom på, at onlineeleverne har mulighed for at deltage i samme lærepladsarrangementer på skolen (fx oplæg eller lign.) som andre elever.
   
 • Overvej at integrere lærepladssøgning i grundfagsundervisning: Vejledning om lærepladssøgning kan med fordel integreres i grundfagsundervisningen, fx i samfundsfag.
   
 • Overvej virksomhedsforlagt undervisning som afbræk til onlineundervisning på rene onlineforløb: Virksomhedsforlagt undervisning kan give gode forudsætninger for, at eleverne senere kan få en læreplads i samme virksomhed, fordi der allerede er skabt en kontakt mellem virksomhed og elev.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Kreditering

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført evalueringen for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.