Forløb

Kom i gang med din forretning med Christian Arnstedt

I dette gæstelærerforløb fortæller iværksætter Christian Arnstedt, kendt fra tv-programmet Løvens Hule, om innovation og forretningsplaner. Eleverne får inspiration og viden til at starte egen virksomhed.

Det digitale gæstelærerforløb understøtter arbejdet med iværksætteri og innovation.

Forløbet er målrettet elever på hovedområdet ’Kontor, handel og forretningsservice’.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på fire til otte timer.

Forløbets aktiviteter kan også gennemføres enkeltvis.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Gæstelærerforløbet stiller skarpt på innovative og kreative kompetencer, som værdsættes i erhvervslivet. Eleverne arbejder særligt med udvikling af idéer til produkter eller services samt med forudsætninger for at starte egen virksomhed.

Forløbet er udviklet med udgangspunkt i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med det formål at:

  • udvikle elevernes innovative og kreative kompetencer
  • styrke elevernes deltagelse i produkt- og serviceudvikling
  • give forudsætninger for start af egen virksomhed.

Gæstelærerforløbet trækker en faglig kapacitet ind i undervisningen med det formål at øge motivation og trivsel og samtidig styrke elevernes faglighed.

Bruges gæstelærerforløbet på grundforløb 2, kan det anvendes bredt til for eksempel:

  • at støtte elever på kontorområdet til at udarbejde forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces
  • at tilføre elever på handelsområdet (B2B) kompetencer til på grundlæggende niveau at vælge afsætningskanal og udføre formidling i forhold til afgrænsede opgaver inden for salg, indkøb og logistik
  • at elever på detailhandelsområdet (B2C) kan opnå færdigheder og viden om værdiskabende opgaveløsninger inden for koncept, salg, butik og produkt samt drift.

 

Forudsætninger, form og indhold

Der er i alt fem videoer med Christian Arnstedt, og til hver video er der i materialet forslag til undervisningsaktiviteter. Aktiviteterne kan gennemføres i rækkefølge efter den samme fremgangsmåde med forberedelsesfase, gruppearbejde og fælles opsamling i klassen. Det er også muligt at gennemføre aktiviteterne separat og knytte dem til øvrige undervisningsaktiviteter i elevernes uddannelsesforløb.

Forløbet kan anvendes på grundforløb 1, hvor det kan medvirke til, at eleverne afklarer deres valg af fagretning. Det kan også anvendes på grundforløb 2, hvor det understøtter undervisning på kontorområdet, handelsområdet (B2B) og detailhandelsområde (B2C).

Forløbet rummer desuden elementer om idéudvikling og identifikation af behov, som kan anvendes bredere - for eksempel også til at udvikle innovative, digitale og bæredygtige løsninger på kontorområdet.   

 

Tilrettelæggelse

Du finder alle videoer til dette forløb her på emu.dk. Brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Forløbets fem undervisningsaktiviteter kan gennemføres enten fysisk på skolen eller online. I begge tilfælde kan læreren begynde med at aktivere elevernes nysgerrighed og forforståelse ved at spørge eleverne, hvilke forretningsidéer de har, om de kender og ser op til nogle iværksættere eller lignende.

Efter den fælles indledende dialog kan alle aktiviteterne, med undtagelse af den sidste, tilrettelægges i tre faser forberedelse, gruppearbejde og fælles opsamling. 

  • I forberedelsesfasen forbereder eleverne sig inden selve opgaven ved at se en video med Christian Arnstedt og læse baggrundsmateriale.
  • Når eleverne efterfølgende samles i grupper fysisk eller online, kan læreren lægge vægt på, at de er aktive og samarbejder så meget som muligt. Ved online-undervisning kan de digitale kommunikationsværktøjer på skolens platform eller andre egnede digitale værktøjer og læremidler udnyttes.
  • Efter gruppearbejdet mødes alle eleverne fysisk eller online til en fælles opsamling. Her kan læreren lægge op til, at eleverne reflekterer over, hvordan forløbets aktiviteter relaterer sig til deres egne fremtidige karrierer og til samfundet.

Undervisningsaktiviteterne kan danne afsæt for at aktivere eleverne og sætte faglig refleksion, motivation og drømme i gang hos dem.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fem undervisningsaktiviteter med fem tilhørende videoer. Den uddybende lærervejledning rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises i hver fase.

 

Video 1: Kom i gang med din forretning

© Børne- og Undervisningsministeriet

Christian Arnstedt fortæller i denne video om sin store passion for iværksætteri. Han beskriver, hvordan han brænder for at se en virksomhed udvikle sig fra idé til virkelighed og om den rejse, det er at skabe en forretning, der vokser fra to til 50 medarbejdere.

Læreren kan gennemføre undervisning i forlængelse af videoen med en aktivitet, der giver eleverne viden om aktuelle behov og trends. Denne viden kan danne grundlag for iværksætteri og innovation.

Som led i aktiviteten kan eleverne se Video 1: Kom i gang med din forretning og researche på innovation på kontorområdet og bæredygtige løsninger inden for handel og detailhandel (forberedelse).

Derefter kan eleverne opliste aktuelle trends baseret på deres research (gruppearbejde), inden de til sidst i grupper fremlægger deres lister med trends og diskuterer, hvilke der er særligt perspektivrige (fælles opsamling).

 

Video 2: Hvilken type iværksætter er du?

© Børne- og Undervisningsministeriet

Iværksætteri kan for eksempel handle om at skabe nye teknologiske flagskibe, der kan indtage verdensmarkedet, og om at starte små virksomheder, der er baseret på en faglig kompetence. I denne video sætter Christian Arnstedt fokus på forskellige typer af innovation og iværksætteri.

Med henblik på at didaktisere videoen kan læreren introducere eleverne til forskellige iværksættertyper og inspirere dem til at se mulighederne i iværksætteri. Som led i aktiviteten kan eleverne også arbejde med at vurdere iværksættertypernes styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Eleverne kan begynde med at se Video 2: Hvilken type iværksætter er du? og læse om forskellige iværksættertyper (forberedelse).

Dernæst kan eleverne i grupper beskrive styrker, svagheder, trusler og muligheder i forhold til iværksættertyperne (gruppearbejde), inden de til sidst fremlægger deres analyser for hinanden og diskuterer dem (fælles opsamling).

 

Video 3: Lav din egen forretningsplan

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video præsenterer Christian Arnstedt fire hovedkomponenter i en forretningsplan: koncept, team, salg og omkostninger. Christian Arnstedt ser komponenterne som udgangspunktet for en stærk vision og plan for en virksomhed. Han fortæller også om vigtigheden af at kunne kommunikere sin forretningsplan på en enkel og forståelig måde.

Som didaktiske aktiviteter til denne video kan læreren først lade eleverne generere idéer og derefter tage hul på deres egen forretningsplan.

Idégenereringen kan indledes ved, at eleverne ser Video 3: Lav din egen forretningsplan og læser tekster om kreative idéudviklingsværktøjer såsom brainstorm og brainwriting (forberedelse).

Efter forberedelsen kan eleverne i grupper generere idéer til iværksættervirksomheder ud fra valg af målgrupper, mulige produkter og værdiskabelse (gruppearbejde). Til sidst fremlægger grupperne deres idéer for hinanden og diskuterer dem (fælles opsamling).

På baggrund af idégenereringen kan eleverne dernæst arbejde med en forretningsplan. Først kan eleverne læse om forretningsplaner (forberedelse). Efterfølgende kan de i grupper drøfte, hvordan deres forretningsplaner skal opbygges (gruppearbejde), inden de til sidst fremlægger deres foreløbige tanker om forretningsplanerne for hinanden og diskuterer planerne (fælles opsamling).

 

Video 4: Fejl og udfordringer er en del af pakken

© Børne- og Undervisningsministeriet

Det er helt normalt at fejle. Sådan siger Christian Arnstedt i denne video, hvor fokus er på udfordringer i forbindelse med at være iværksætter. En af udfordringerne er, at mange gode ideer aldrig bliver realiseret. I stedet for at se det som fejl kan man ifølge Christian Arnstedt bruge det som læring til at gøre den næste idé mere levedygtig.

Læreren kan understøtte videoen med en aktivitet, som lader eleverne afprøve et pitch af en iværksætteridé eller forretningsplan. Det stiller store krav at lykkes med at realisere sin idé i virkelighedens verden, og i denne aktivitet får eleverne en øvebane, hvor de kan begå og lære af fejl.

Først kan eleverne se Video 4: Fejl og udfordringer er en del af pakken og forberede sig på at arbejde med et pitch efter NABC-modellen. Læs mere om NABC-modellen på ku.dk (forberedelse).

Derefter kan eleverne i grupper producere et video-pitch af deres iværksætteridéer (gruppearbejde), inden de fremlægger deres pitches for hinanden og diskuterer dem (fælles opsamling).

 

Video 5: Christian Arnstedts bedste råd

© Børne- og Undervisningsministeriet

Christian Arnstedt præsenterer i denne video sine vigtigste råd til elever, der drømmer om at starte egen virksomhed op. Det handler om at tage det første skridt og forfølge drømmen. Som Christian Arnstedt siger: Kom i gang!

Læreren kan understøtte denne video didaktisk ved at lade eleverne reflektere over, om de har lyst til at starte egen virksomhed selv, og hvilke ting der efter deres mening er vigtigst for at komme i gang med iværksætteri og innovation. Læreren kan understøtte aktiviteten med Delphi-metoden. Hent pdf om Delphi-metoden på Centralbiblioteket.dk

 

Evaluering

Undervejs i forløbet kan læreren sammen med eleverne drøfte erfaringer med arbejdet med de forskellige elementer knyttet til iværksætteri og en forretningsplan. Læreren kan også vælge at gennemføre elev-elev-feedback med fokus på, hvilke faglige begreber og sammenhænge eleverne er blevet mere fortrolige med.

Hent inspiration til at give konstruktiv feedback online hos Center for IT i undervisningen.

Som afsluttende evaluering kan læreren og eleverne drøfte gæstelærerforløbet, herunder om nogle af eleverne har ideer om at blive iværksættere selv. Klassen kan eksempelvis komme ind på, hvorfor nogle mennesker brænder for at starte egen virksomhed, og hvorfor nogle mennesker hellere vil gå en anden vej i deres arbejdsliv.

 

Links til yderligere inspiration

Læs mere om iværksætteri på erhvervsuddannelserne på emu.dk 

Læs om iværksættertyper på iværksætterbloggen ivaerksaetter.nu 

Hent forløbet ’Kickstart Programme’ hos Fonden for Entreprenørskabs hjemside, hvor eleverne kan stifte bekendtskab med iværksætteri, (særligt relevant på grundforløb 2 og i hovedforløbet).

Download vejledning til lærere om valgfag i iværksætteri på EUD og EUX fra Fonden for Entreprenørskab (PDF)

Få inspiration til innovation på Center for offentlig innovations hjemmeside

Få inspiration om iværksætteri og FN’s Verdensmål på Dansk Industris hjemmeside

Se indslag om unge iværksættere fra TV2 ØST

Læs inspirerende historier om unge iværksættere og bæredygtige virksomheder på ivaerksaetterhistorier.dk

Find inspiration til kreativ idéudvikling på Københavns Universitets hjemmeside

Læs om at udarbejde en forretningsplan på startupsvar.dk

 

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.