Artikel

Afsætning

Her finder du fagkonsulentens forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af virtuel undervisning i grundfaget afsætning på eud og eux.

På denne side har fagkonsulenten samlet inspiration og vejledning til, hvordan underviserne kan støtte op om og bidrage til elevernes undervisning og læring.

Vejledning

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til virtuel undervisning i afsætning på eud og eux, jf. bekendtgørelse om grundfag. Vejledningen er anvendelig, uanset hvilke digitale platforme eleverne arbejder på. Erhvervsskolernes platforme har forskellige faciliteter, og man udnytter naturligvis de muligheder, der er relevante for faglige mål og fagligt indhold i afsætning. 

 

Didaktisk planlægning og tilrettelæggelse

Formen af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

Klar rammesætning, når du gennemfører virtuel undervisning:

 • Formål, indhold og afsat tid
  Vær særlig tydelig i formuleringen af opgaver til eleverne. Der skal være tydelig kommunikation om formål og indhold og hvor lang tid, der er afsat til de forskellige opgaver. Forsøg at gøre opgaveformuleringerne så tydelige og enkle som muligt. Dette kan evt. gøres virtuelt som korte videosekvenser, hvor du også kommer ind på, hvordan eleven kan arbejde med opgaven, på hvilken måde eleven kan få hjælp og vejledning samt, hvornår eleven skal have løst/afleveret opgaven.
   
 • Produktkrav og dokumentation
  Formuler korte, tydelige og afgrænsede krav til, hvad eleverne skal producere, dokumentere og aflevere. Dette kan differentieres. Overvej om elevernes præsentationer og produkter alene skal deles med underviseren, eller om der kan være en gevinst ved at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne. Det kan også være en idé, at lade eleverne/grupperne give feedback på hinandens arbejde, inden de afrapporterer/præsenterer/afleverer til underviseren.
   
 • Evaluering
  Beskriv for eleverne, hvordan du evaluerer deres produkter og afleveringer. Evaluering kan fx. ske gennem en fokuseret vejledningssession, hvor underviseren giver eleverne respons på produkter, og præcise anvisninger med fokus på den faglige formidling, den faglige argumentation, og de faglige mål.
   
 • Koordinering, kontakt og tidsfrister
  I en periode med fjernundervisning er det afgørende, at eleverne løbende dokumenterer deres faglige arbejde og udbytte af undervisningen. Ligeså afgørende er det imidlertid, at man som underviser melder klart ud:
  • hvornår man er tilgængelig for spørgsmål o.l.,
  • at de aftalte tidsfrister skal overholdes,
  • hvornår man retter/kigger på deres opgaver. Det er vigtigt at være kontant, så man sikrer så faste og tydelige rammer om undervisningen, og hverdagen som muligt.

 

Virtuel undervisning i Afsætning

Emnerne og opgaverne der arbejdes med som virtuel undervisning, behøver ikke at adskille sig væsentligt fra de emner og opgaver, der arbejdes med på skolerne. Det vigtigste er, at opgaverne bliver gjort tilgængelige for eleverne på en måde, så de let kan tilgå dem, og at eleverne har mulighed for at få hjælp og vejledning. Der findes flere tilgængelige digitale værktøjer og kurser, som er nemme for eleverne at arbejde selvstændigt med, og som rammer fint i forhold til de faglige mål i afsætning. Endvidere er de nemme for underviser at dele med eleverne.
Der kan arbejdes med nedenstående emner via hjemmesider, som hver især kommer rundt om emner i forhold til fagstoffet i afsætning.

 

Online markedsføring

På niveau C skal eleverne arbejde med online markedsføring. Google stiller online kurser til rådighed gratis. Eleverne kan gennemføre små individuelle kurser, eller de kan deltage i hele kurset og få et certifikat, som de kan vedlægge deres jobansøgninger. Eleverne skal logge ind med deres Google-login.

Kurserne består af små oplysende videoer og efterfølgende multiple-choice-opgaver. Som underviser kan du bede eleverne sende skærmprints løbende for at følge med i elevernes progression, eller du kan bede eleverne indsende deres certifikat til slut. Bemærk dog, at der er mange timers arbejde i det fulde kursus for eleverne. Til gengæld oplever eleverne det ofte som spændende og en god variation undervisningen.

 

Sociale medier

Facebook for business har udarbejdet materiale, der fortæller, hvordan virksomheder kan komme godt i gang med at bruge deres digitale platforme.
Eleverne kan læse og se film om, hvordan virksomheder kommer godt i gang med at bruge sociale medier i deres markedsføring. Siden indeholder også moduler i onlinelæring, hvor eleverne kan lære alt om markedsføring på bl.a. Facebook og Instagram.. 

 

Videncenter for digital handel

Videncenter for digital handel har udarbejdet forskellige digitale undervisningsforløb. Videncenteret har også en YouTube kanal med film, som er nemme at dele med eleverne i undervisningen.

 

Viden om data

Videncenteret Viden om data har udarbejdet forskellige digitale undervisningsforløb.
Videncenteret har også en YouTube kanal med film, som er nemme at dele med eleverne i undervisningen. Her finder du bl.a. små korte film, der fortæller og illustrerer hvad Omni-channel er.

 

Video på YouTube

På YouTube kan du finde mange eksempler på gennemgange af fagligt materiale. Søg på f.eks. ”målgruppe” eller ”segmentering” og find film, du nemt kan dele med dine elever.
 

 

Råd og links til digitale ressourcer, der kan indgå i emner i forhold til kernestof og supplerende stof i afsætning

Der findes en stor mængde forskellige digitale værktøjer, der kan anvendes mere generelt, og som du kan inddrage, som små aktiviteter og pauser i f.eks. synkrone virtuelle undervisningssessioner:

 

Quizzer

Til quizzer med ønske om et lille konkurrenceelement samtidig med afprøvning af elevernes viden kan Socrative.com eller Kahoot anvendes. Når du har oprettet quizzen, kan eleverne få adgang via loginsiden og en kode genereret fra din quiz. I synkrone sessions kan quizzer give et indtryk af, om noget af det gennemgåede stof skal gentages.

 

Træning af fagspecifikke begreber

Til træning af fagspecifikke begreber og forståelse kan Quizlet.com anvendes. Quizlet hjælper med at skabe digitale flashcards (informationskort til memorering), der derefter kan ændres til quizzer, match-up aktiviteter (vendespil) og skriftbesvarelser. Aktiviteter designet i Quizlet kan linkes og indsættes i eget LMS eller webside (embeddes via iFrame). Quizlet kan anvendes til asynkrone sessioner, hvor eleverne kan træne selvstændigt med den faglige viden. På siden forklar mig lige kan eleverne få hjælp til forståelse af fagspecifikke ord.

 

Videnproduktion

Til at producere viden kan Office pakken anvendes. Generelt trænes og styrkes elevernes anvendelse og evner til at formidle i et klart sprog i Word, PowerPoint og evt. Excel. Der kan også anvendes interaktive kommunikationsværktøjer så som Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter mm), sociale medier, Microsoft teams og Peer-Grade, hvor man også kan træne elevernes kommunikative færdigheder.

 

Samarbejde

Til at samarbejde, evaluere og dele informationer kan følgende programmer anvendes: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix.

 

Feedback

Til at give feedback kan man ligeledes anvende skolens digitale værktøjer også. Eleverne har behov for god og struktureret feedback. Ud over at noget af feedbacken selvfølgelig skal komme fra dig, er det også værdifuldt, at eleverne giver hinanden konstruktiv feedback. Er dette ikke rammesat igennem skolens eventuelle LMS, kan værktøjer som peergrade.io, og eduflow.com anvendes til at opbygge forløb, hvor eleverne kan uploade deres produkter/besvarelse og få tilbagemeldinger fra dig og deres peers.

 

Vidensformidling

Til at formidle viden på en anden og mere interaktiv måde, der aktiverer eleverne ud over den ordinære kognitive vidensformidling, kan du bruge en kombination af et præsentationsprogram og interaktiv interaktion. F.eks. kan du ved at anvende Thinglink.com lægge links, forklaringer og lyd over et billede eller en illustration. Du kan også optage en læringsvideo, f.eks. ud fra en normal præsentation, og derefter gøre videoen interaktiv ved at lægge små links, bogmærker, quizzer osv. ind via værktøjer i H5P eller Thinghlink.com.

 

Mundtlig formidling

Til mundtligt formidling af viden fra eleverne til dig kan videoer anvendes. Du kan bede eleverne om at lave videosvar, der uploades til f.eks. skolens LMS i et dertil indrettet rum, på en privat kanal delt med dig på YouTube eller via en af de betalte videoreview-platforme som f.eks. Video Review eller Vimeo. Uanset metoden kan du i aktivitetsbeskrivelsen sætte rammer for varighed af video og feedbackmetode.

 

Ovenfor gives der forslag til en række konkrete programmer og redskaber. Det er tænkt som en hurtig hjælp til de travle undervisere. Men der vil være mange andre programmer, der kunne være lige så egnede.

 

GDPR

Det er vigtigt, at du som underviser sikrer dig, at de digitale værktøjer, du anvender til virtuel undervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR), så du ikke uforvarende kommer til at dele elevernes personoplysninger med tredjeparter. Er du i tvivl, så kontakt skolens it-ansvarlige eller din leder. 

 

Generel inspiration til  virtuel undervisning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Birgitte Holm
Direkte tlf.: +45 3392 5393
E-mail: Birgitte.Holm@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.