Artikel

Finansiering

Her finder du fagkonsulentens forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af virtuel undervisning i grundfaget finansiering på eux.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til virtuel undervisning i finansiering på eud og eux, jf. bekendtgørelse om grundfag. Vejledningen er anvendelig, uanset hvilke digitale platforme eleverne arbejder på. Erhvervsskolernes platforme har forskellige faciliteter, og man udnytter naturligvis de muligheder, der er relevante for faglige mål og fagligt indhold i finansiering. 

 

Didaktisk planlægning og tilrettelæggelse

Formen af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

Klar rammesætning, når du gennemfører virtuel undervisning:

 • Formål, indhold og afsat tid
  Vær særlig tydelig i formuleringen af opgaver til eleverne. Der skal være tydelig kommunikation om formål og indhold og hvor lang tid, der er afsat til de forskellige opgaver. Forsøg at gøre opgaveformuleringerne så tydelige og enkle som muligt. Dette kan evt. gøres virtuelt som korte videosekvenser, hvor du også kommer ind på, hvordan eleven kan arbejde med opgaven, på hvilken måde eleven kan få hjælp og vejledning, samt hvornår eleven skal have løst/afleveret opgaven.
   
 • Produktkrav og dokumentation
  Formuler korte, tydelige og afgrænsede krav til, hvad eleverne skal producere, dokumentere og aflevere. Dette kan differentieres. Overvej, om elevernes præsentationer og produkter alene skal deles med underviseren, eller om der kan være en gevinst ved at lave delinger/peer feedback mellem eleverne. Det kan også være en idé at lade eleverne/grupperne give feedback på hinandens arbejde inden de afrapporterer/præsenterer/afleverer til undervisneren.
   
 • Evaluering
  Beskriv for eleverne, hvordan du evaluerer deres produkter og afleveringer. Evaluering kan f.eks. ske gennem en fokuseret vejledningssession, hvor underviseren giver eleverne respons på produkter, og præcise anvisninger med fokus på den faglige formidling, den faglige argumentation og de faglige mål.
   
 • Koordinering, kontakt og tidsfrister
  I en periode med virtuel undervisning er det afgørende, at eleverne løbende dokumenterer deres faglige arbejde og udbytte af undervisningen. Ligeså afgørende er det imidlertid, at man som underviser melder klart ud:
  • hvornår man er tilgængelig for spørgsmål o.l.,
  • at de aftalte tidsfrister skal overholdes,
  • hvornår man retter/kigger på deres opgaver. Det er vigtigt at være kontant, så man sikrer så faste og tydelige rammer om undervisningen som muligt.

 

Virtuel undervisning i Finansiering

Emnerne og opgaverne der arbejdes med som virtuel undervisning behøver ikke at adskille sig væsentligt fra de emner og opgaver, der arbejdes med på skolerne. Det vigtigste er, at opgaverne bliver gjort tilgængelige for eleverne på en måde, så de let kan tilgå dem, og at eleverne har mulighed for at få hjælp og vejledning.

Der kan arbejdes med nedenstående emner via hjemmesider, som hver især kommer rundt om emner i forhold til fagstoffet i finansiering.

 

Realkreditinstitutterne og deres produkter

Til undervisningen i realkredit kan eleverne arbejde digitalt med et boligværktøj, hvor de kan logge på med navn, mail og kode. Værktøjet er udviklet af Dansk Bank. Her kan eleverne først fastlægge et budget og herefter se, hvilke boliger i deres nærområder, de vil have råd til at købe. Eleverne kan arbejde med eget budget, eller man kan udlevere budgettal til eleverne, som de herefter skal indtaste i værktøjet.

Finanstilsynet finansierer hjemmesiden Råd til penge med information om boliglån og privatøkonomi som kan inddrages i undervisningen. 

 

Pengeinstitutterne og deres produkter

På hjemmesiden pengepriser.dk kan eleverne sammenligne priser på bankernes forskellige produkter. Du finder siden i linket ovenfor.

 

Regneark

Der findes forskellige online kurser i regneark, som du kan supplere undervisningen med. Søg f.eks. på ”gratis kurser Excel” eller klik på ovenstående link.

For at sikre progression i elevernes arbejde, kan eleverne lave opgaverne fra kurset og aflevere dem. For at reducere mængden af filer der afleveres, kan eleverne aflevere et samlet dokument med skærmprint af de løste opgaver.

Når eleverne arbejder med opgaver, der skal løses i Excel, er det muligt at vedlægge opgave-relevante links til mindre video-tutorials til programmet, så eleverne kan få hjælp til Excel løbende. Der kan tilføjes søgeord til elevernes opgaver, så eleverne selv kan søge viden om f.eks., hvordan de bruger funktionen ”valuta”.

 

Film på YouTube

Ved søgning på YouTube kan du finde videoer, der forklarer faglige begreber i faget.

 

Råd og digitale ressourcer, der kan indgå i emner i finansiering

Der findes en stor mængde forskellige digitale værktøjer, der kan anvendes mere generelt, og som du kan inddrage som aktiviteter og pauser i f.eks. synkrone eller virtuelle undervisningssessioner:

Til quizzer med ønske om et lille konkurrenceelement samtidig med afprøvning af elevernes viden kan Socrative.com eller Kahoot anvendes. Når du har oprettet quizzen, kan eleverne få adgang via loginsiden og en kode genereret fra din quiz. I synkrone sessions kan quizzer give et indtryk af, om noget af det gennemgåede stof skal gentages.

Til træning af fagspecifikke begreber og forståelse kan Quizlet.com anvendes. Quizlet hjælper med at skabe digitale flashcards (informationskort til memorering), der derefter kan ændres til quizzer, match-up aktiviteter (vendespil) og skriftbesvarelser. Aktiviteter designet i Quizlet kan linkes og indsættes i eget LMS eller webside (embeddes via iFrame). Quizlet kan anvendes til asynkrone sessioner, hvor eleverne kan træne selvstændigt med den faglige viden.

Til at producere viden kan Office pakken anvendes. Generelt trænes og styrkes elevernes anvendelse, og evner til at formidle i et klart sprog i Word, PowerPoint og evt. Excel. Der kan også anvendes interaktive kommunikationsværktøjer så som Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter mm), sociale medier, Microsoft teams og Peer-Grade, hvor man også kan træne elevernes kommunikative færdigheder.

Til at samarbejde, evaluere og dele informationer kan følgende programmer anvendes: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix.

Til at give feedback kan man, til trods for, at eleverne ikke fysisk er til stede og arbejder på skolen anvende digitale værktøjer også. Eleverne har behov for god og struktureret feedback. Ud over at noget af feedbacken selvfølgelig skal komme fra dig, er det også værdifuldt, at eleverne giver hinanden konstruktiv feedback. Er dette ikke rammesat igennem skolens eventuelle LMS, kan værktøjer som peergrade.io, og eduflow.com anvendes til at opbygge forløb, hvor eleverne kan uploade deres produkter/besvarelse og få tilbagemeldinger fra dig og deres peers.

Til at formidle viden på en anden og mere interaktiv måde, der aktiverer eleverne ud over den ordinære kognitive vidensformidling, kan du bruge en kombination af et præsentationsprogram og interaktiv interaktion. F.eks. kan du ved at anvende Thinglink.com lægge links, forklaringer og lyd over et billede eller en illustration. Du kan også optage en læringsvideo, f.eks. ud fra en normal præsentation, og derefter gøre videoen interaktiv ved at lægge små links, bogmærker, quizzer osv. ind via værktøjer i H5P eller Thinghlink.com.

Til mundtligt formidling af viden fra eleverne til dig kan videoer anvendes. Du kan bede eleverne om at lave videosvar, der uploades til f.eks. skolens LMS i et dertil indrettet rum, på en privat kanal delt med dig på YouTube eller via en af de betalte videoreview-platforme som f.eks. Video Review eller Vimeo. Uanset metoden kan du i aktivitetsbeskrivelsen sætte rammer for varighed af video og feedbackmetode.

 

Ovenfor gives der forslag til en række konkrete programmer og redskaber. Det er tænkt som en hurtig hjælp til de travle undervisere. Der findes andre ressourcer, der kunne være lige så egnede.
 

GDPR

Det er vigtigt, at du som underviser sikrer dig, at de digitale værktøjer, du anvender til virtuel undervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR), så du ikke uforvarende kommer til at dele elevernes personoplysninger med tredjeparter. Er du i tvivl, så kontakt skolens it-ansvarlige eller din leder. 

 

Generel inspiration til virtuel undervisning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Birgitte Holm

Direkte tlf.: +45 3392 5393

E-mail: Birgitte.Holm@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.