Artikel

Fremmedsprog

Her finder du fagkonsulentens forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af virtuel undervisning i grundfaget teknologi på eud og eux.

På denne side har fagkonsulenten samlet inspiration og vejledning til, hvordan underviserne kan støtte og bidrage til elevernes virtuelle undervisning og læring.

 

Vejledning

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til virtuel undervisning i fremmedsprog på eud jf. bekendtgørelse om grundfag. Vejledningen er anvendelig uanset, hvilke digitale platforme eleverne forventes at arbejde på. Erhvervsskolernes platforme har forskellige faciliteter, og man udnytter naturligvis de muligheder, der er relevante for kernestof og mål fremmedsprog.

 

Didaktisk planlægning og tilrettelæggelse

Formen af et  virtuel undervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

Klar rammesætning, når du gennemfører virtuel undervisning:

 • Formål, indhold og afsat tid
  Vær særlig tydelig i formuleringen af opgaver til eleverne. Der skal være tydelig kommunikation om formål og indhold og hvor lang tid, der er afsat til de forskellige opgaver. Forsøg at gøre opgaveformuleringerne så tydelige og enkle som muligt. Dette kan evt. gøres virtuelt som korte videosekvenser, hvor du også kommer ind på, hvordan eleven kan arbejde med opgaven, på hvilken måde eleven kan få hjælp og vejledning samt hvornår eleven skal have løst/afleveret opgaven.
   
 • Produktkrav og dokumentation
  Formuler´ korte, tydelige og afgrænsede krav til hvad eleverne skal producere, dokumentere og aflevere. Dette kan differentieres. Overvej om elevernes præsentationer og produkter alene skal deles med underviseren, eller om der kan være en gevinst ved at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne. Det kan også være en ide at lade eleverne/grupperne give feedback på hinandens arbejde inden de afrapporterer/præsenterer/afleverer til undervisneren. Der kan her arbejdes i PowerPoint og Word (alle online via Office 365).
   
 • Evaluering
  Beskriv for eleverne, hvordan du evaluerer deres produkter og afleveringer. Evaluering kan fx ske gennem en fokuseret vejledningssession, hvor læreren giver eleverne respons på produkter og præcise anvisninger med fokus på den faglige formidling, den faglige argumentation og de faglige mål. Der kan også arbejdes med selvevaluering ved at eleverne deltager i f. net medierede Q&A værktøjer som fx: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms
   
 • Koordinering, kontakt og tidsfrister
  Med virtuel undervisning er det afgørende, at elever løbende dokumenterer deres faglige arbejde og udbytte af undervisningen. Ligeså afgørende er det imidlertid, at man som lærer melder klart ud:
  • hvornår man er tilgængelig for spørgsmål o.l.,
  • at de aftalte tidsfrister skal overholdes,
  • hvornår man retter/kigger på deres opgaver. Det er vigtigt at være kontant, så man sikrer så faste og tydelige rammer om undervisningen som muligt.

 

Virtuel undervisning i fremmedsprog

Det er svært at lære sprog, når man sidder derhjemme bag skærmen, men det er måske alligevel her eleverne kan få øvet sig i udtale og struktur.

I alle fremmedsprog kan der arbejdes med almen og erhvervsfagligt ordforrådsopbyggelse, f.eks. gennem læsning af relevante artikler, ved at se videoer og ved anvende lærebogsmaterialer. Her kan der arbejdes med de faglige mål for sprogbrug og sprogtilegnelse og kultur og samfundsforhold.

Der kan arbejdes med kommunikationsstrategier. Bed fx eleverne om at indtale korte videoer og giv dem feedback på udtale, ordforråd og struktur i besvarelsen.

Herunder følger nogle konkrete bud på undervisning i fremmedsprogundervisningen i engelsk, tysk og spansk:

 

Råd og digitale ressourcer, der kan indgå i emner i forhold til fagligt stof i engelsk

Nedenfor er eksempler på sider og indhold til inspiration til virtuel undervisning i engelsk. Undervisningens form og indhold afhænger af den periode, som den virtuelle undervisning skal tilrettelægges efter, ligesom også en række didaktiske overvejelser lægger forud for valget af digitale ressourcer.

A speech to your peers

I tiden får vi dagligt henstillinger til, hvordan vi skal opføre os i det offentlige rum. I Danmark holder regeringen jævnligt pressemøder og dronningen har endda holdt tale til nationen, men de unge mennesker mødes stadig for at feste og ses.

Bed eleverne om at holde en tale til deres jævnaldrende på engelsk, hvor de f.eks. opfordrer til at blive hjemme, hvad man kan bruge tiden derhjemme til, hvad hjemsendelsen betyder for deres fremtidige erhverv mv. Eleven filmer sin tale og afleverer den i skolens studieadministrative system.

Underviseren giver eleven feedback på arbejdet med fokus på sprogrigtighed, struktur og formidling. Man kan med fordel lade opgavens bedømmelseskriterier være kendte for eleven ved opgavens start. Som underviser kan du indlægge en række ”benspænd”, f.eks. brug af bestemte ord, længde på optagelsen, struktur (passende åbningshilsen, midte og afslutning).

Her kan du som underviser hente inspiration til at udarbejde en lidt mere forenklet udgave af, hvordan man opbygger en tale.

 

Råd og digitale ressourcer, der kan indgå i emner i forhold til fagligt stof i tysk

 • Eleverne kan fx arbejde med indsigt i Tysklands historie gennem Rammsteins til dels kritiske og fædrelandskærlige udlægning i sangen ”Deutschland”. Lad eleverne lave en indtalt præsentation om Rammsteins sang, hvor de fortæller, hvad sangen handler om, laver en kort analyse og til sidst diskuterer, hvordan deres generation anskuer Tyskland og tyskernes historie.
 • Rammstein - Deutschland (Official Video) Musikvideo med Rammstein.
 • Rammstein Lyrics Teksten til sangen.
 • Informations analyse af Rammsteins video Artiklen giver indsigt i musikvideoens historiske referencer.
 • Eller Loudersound.com -Analyse af Rammsteins video (dog på engelsk): Her analyserer en  Oxford Universitets professor Rammstein videoen.

 

Råd og digitale ressourcer, der kan indgå i emner i forhold til fagligt stof i spansk

Det være en idé at lade eleverne læse et kendt eventyr af H.C. Andersen på spansk. Her findes et udpluk af eventyr. Vælg et, der er relevant for den erhvervsuddannelse, dine elever har valgt. Det kan f.eks. være Den Grimme Ælling – El patito feo.

Lad eleverne indtale en video, hvor de laver et kort resumé af historien, fortæller hvad moralen med historien er, og hvor de vurderer, om de kan overføre eventyrets morale til det, at være ung og på vej ud i én bestemt branche. Lav tydelige bedømmelseskriterier til eleverne om optagelsens indhold og længde, så de ved, hvad de bliver bedømt og får feedback på.

 

Sprogtræningøvelser

Med fokus på både sprogtræning og kultur og samfundesforhold kan der evt. findes film, fiktion og dokumnetar, artikler, blogs her:

 • Filmstriben Bibliotekernes filmudlåning, hvor du kan finde film om temaer, som du vil arbejde med, og kombinere det fx med forskellige analysemodeller
 • Undervisning dr.dk Mediebibliotek og undervisningsmateriale.
 • Ekkofilm Find f.eks. revante emner på Ekko’s Shortlist over de top 10 bedste kortfilm fx Den spanske forbindelse.

 

Ovenfor gives der forslag til en række konkrete programmer og redskaber. Det er tænkt som en hurtig hjælp til de travle undervisere. Men der findes andre programmer, der kunne være lige så egnede.
 

 

GDPR

Det er vigtigt, at du som underviser sikrer dig, at de digitale værktøjer, du anvender til den virtuelle undervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR), så du ikke uforvarende kommer til at dele elevernes personoplysninger med tredjeparter. Er du i tvivl, så kontakt skolens it-ansvarlige eller din leder.

 

Generel inspiration til virtuel undervisning

 

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Sarah Hedegaard Sørensen
Direkte tlf.: +45 20 84 69 25
E-mail: sarah.hedegaard.sorensen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.