Artikel

Psykologi

Her finder du fagkonsulentens forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af virtuel undervisning i grundfaget psykologi på eud og eux.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til virtuel undervisning i psykologi på eud jf. bekendtgørelse om grundfag. Det er uafhængigt af, hvilke digitale platforme eleverne forventes at arbejde på. Erhvervsskolernes platforme har forskellige faciliteter, og du udnytter naturligvis de muligheder, der er relevante for psykologi.

 

Didaktisk planlægning og tilrettelæggelse

Formen af et virtuelt undervisningsforløb afhænger af en række didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik, før man tænker digitale ressourcer.

Klar rammesætning, når du gennemfører virtuel undervisning:

 • Formål, indhold og afsat tid
  Vær særlig tydelig i formuleringen af opgaver til eleverne. Der skal være tydelig kommunikation om formål og indhold og hvor lang tid, der er afsat til de forskellige opgaver. Forsøg at gøre opgaveformuleringerne så tydelige og enkle som muligt. Dette kan evt. gøres virtuelt som korte videosekvenser, hvor du også kommer ind på, hvordan eleven kan arbejde med opgaven, på hvilken måde eleven kan få hjælp og vejledning samt hvornår eleven skal have løst/afleveret opgaven.
  Her kan indgå kommunikation via intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Microsoft Teams og Peergrade.
   
 • Produktkrav og dokumentation
  Formuler korte, tydelige og afgrænsede krav til hvad eleverne skal producere, dokumentere og aflevere. Dette kan differentieres. Overvej om elevernes præsentationer og produkter alene skal deles med underviseren, eller om der kan være en gevinst ved at lave delinger/peer-feedback mellem eleverne. Det kan også være en ide at lade eleverne/grupperne give feedback på hinandens arbejde inden de afrapporterer/præsenterer/afleverer til undervisneren.
  Her kan anvendes, PowerPoint, Excel og Word (alle online via Office 365)
   
 • Evaluering
  Beskriv for eleverne, hvordan du evaluerer deres produkter og afleveringer. Evaluering kan fx. ske gennem en fokuseret vejledningssession, hvor underviseren giver eleverne respons på produkter og præcise anvisninger med fokus på den faglige formidling, den faglige argumentation og de faglige mål.
   
 • Koordinering, kontakt og tidsfrister
  Med virtuel unundervisning er det afgørende, at elever løbende dokumenterer deres faglige arbejde og udbytte af undervisningen. Ligeså afgørende er det imidlertid, at man som lærer melder klart ud:
  • hvornår man er tilgængelig for spørgsmål o.l.,
  • at de aftalte tidsfrister skal overholdes,
  • hvornår man retter/kigger på deres opgaver. Det er vigtigt at være kontant, så man sikrer så faste og tydelige rammer om undervisningen som muligt.

 

Virtuel undervisning i psykologi

Digitale materialer til virtuel undervisning begrænser sig ikke til undervisningsmateriale hos forlagene. Du kan også bruge andre, offentligt tilgængelige digitale materialer og kilder i din undervisning, fx klip omkring den nuværende situation, hvor vi både som private personer og som ansatte eller selvstændige skal navigere i nye og anderledes situationer.

Emner og opgaver i virtuel undervisning behøver ikke at adskille sig væsentligt fra de emner og opgaver, der arbejdes i hverdagen. Det vigtigste er, at opgaverne bliver gjort tilgængelige for eleverne, så de nemt kan tilgå dem.

Opfordr også gerne eleverne til selv at udvikle digitalt materiale som fx. instruktionsvideoer, som eleven udarbejder hjemmefra. Eleven kan fx optage en simpel erhvervsfaglig instruktion om fx krisehåndtering med sin mobiltelefon og dertil skrive en tekst. 

 

Filmstriben

Nedenstående film kan findes på Filmstriben som er bibliotekernes filmudlåning. De kan give indsigt menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer:

 • Fortiden foran os: Psykologisk drama om Alice der arbejder som escortpige, men derudover undgår social kontakt med omverdenen. Efter hendes ekskæreste dør, tvinges hun til at tage sig af sin seksårige søn Robin, som hun ellers ikke har udvist større interesse for. Men med moderskabet følger en konfrontation med det følelsesmæssige tomrum, hun har levet i de sidste par år.
 • X&Y: Eksperimenterende kunstfilm i dialogform som udfordrer de traditionelle kønsroller, hvor forskellige skuespillere spiller psykologiske sider af de samme to personer.
 • Eksperimenter: Året er 1961, og den berømte socialpsykolog Stanley Milgram gennemfører en række radikale adfærds eksperimenter. Han tester folks villighed til at adlyde autoriteter. De medvirkende forsøgspersoner tror, at eksperimenterne handler om evnen til at bruge sin hukommelse, men Stanley Milgram vil teste, hvordan folk reagerer på ordrer, og hvor meget smerte de er villige til at udsætte andre mennesker for.
   

Dr.dk/undervisning

Du kan finde flere gode eksempler på dr.dk/undervisning,
Se fx dette link: psykologi. Du skal logge ind med dit Uni-Login. 
 

 

Ekkofilm.dk

Ekkofilm har du mulighed for at finde flere gode kortfilm, som du kan bruge i undervisningen.
Du kan fx bruge kortfilmen Solstråle, der handler om syvårige Solvej, der bor alene med sin psykisk syge mor i en lejlighed fyldt med dåsemad og beskidt tøj. Da den psykiske sygdom tiltager, er det op til Solvej at tage kampen op og acceptere de vilkår, mor og datter bliver stillet over for. Midt i rodet drømmer Solvej sig væk i sine tegninger, som bliver bragt til live og fører hende væk fra den verden, hun er blevet placeret i.

 

Råd og digitale ressourcer, der kan indgå i emner i forhold til kernestof og supplerende stof i psykologi

Der findes en stor mængde forskellige digitale værktøjer, der kan anvendes mere generelt, og som du kan inddrage som små aktiviteter og pauser i fx synkrone virtuelle undervisningssessioner:

 

Quizzer

Til quizzer med ønske om et lille konkurrenceelement samtidig med afprøvning af elevernes viden kan Socrative.com eller Kahoot anvendes. Når du har oprettet quizzen, kan eleverne få adgang via loginsiden og en kode genereret fra din quiz. I synkrone sessions kan quizzer give et indtryk af, om noget af det gennemgåede stof skal gentages.

Træning af fagspecifikke begreber

Til træning af fagspecifikke begreber og forståelse kan Quizlet.com anvendes. Quizlet hjælper med at skabe digitale flashcards (informationskort til memorering), der derefter kan ændres til quizzer, match-up aktiviteter (vendespil) og skriftbesvarelser. Aktiviteter designet i Quizlet kan linkes og indsættes i eget LMS eller webside. Quizlet kan anvendes til asynkrone sessioner, hvor eleverne kan træne selvstændigt med den faglige viden.

 

Formidling af viden

Til at formidle viden på en anden og mere interaktiv måde, der aktiverer eleverne ud over den ordinære kognitive vidensformidling, kan du bruge en kombination af et præsentationsprogram og interaktiv interaktion. Fx kan du ved at anvende Thinglink.com lægge links, forklaringer og lyd over et billede eller en illustration. Du kan også optage en læringsvideo, fx ud fra en normal præsentation, og derefter gøre videoen interaktiv ved at lægge små links, quizzer osv. ind via værktøjer i H5P eller Thinghlink.com.

 

Psykologi på emu.dk

Desuden kan du på emu.dk  finde forskellige cases, som du kan bruge eller inspireres af i udviklingen af digitale forløb.

Under fanen psykologifaglige emner kan du desuden finde inspiration til aktiviteter ift. emnerne: Forstå dit eget og andres kropssprog, reklame og køn og opdragelse i Danmark.

 

Eksamenstræning

Er eleverne tæt på eksamen, kan det være meningsfuldt at træne dele af de faglige mål. De kan fx. inddeles i grupper, og få ansvar for repetitionen af forskellige kernestofområder eller dele af temaer. Der kan ligeledes afvikles konkrete øvelsesopgaver som forskellige spil eller moodboards, der viser noget om et emne eller små test eller konkurrencer fx. via kahoot.

 

Praxis-online

Praxis-Online: Forlaget Praxis har fx åbnet for følgende webbøger og onlineforløb ift. psykologi: Webbog og forløb målrettet til SOSU og F-niveau; webbog målrettet F- og E-niveau og online opgavesamling målrettet F- og E-niveau.

 

Ovenfor gives der forslag til en række konkrete programmer og redskaber. Det er tænkt som en hurtig hjælp til de travle undervisere. Men der findes andre ressorucer, der kunne være lige så egnede.
 

GDPR

Det er vigtigt, at du som underviser sikrer dig, at de digitale værktøjer, du anvender til virtuel undervisning overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR), så du ikke uforvarende kommer til at dele elevernes personoplysninger med tredjeparter. Er du i tvivl, så kontakt skolens it-ansvarlige eller din leder. 

 

Generel inspiration til fjernundervisning

 

Udarbejdet af fagkonsulenten

Pia Susanne Jørgensen
Direkte tlf.: +45 60 93 32 65
E-mail: Pia.Susanne.Jorgensen@stukuvm.dk 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.