Artikel

Den kommunale ungeindsats - pjecer

Her finder du en række pjecer der beskriver centrale elementer i arbejdet i den kommunale ungeindsats, som FGU-institutionerne skal samarbejde tæt om.

FGU - fire pjecer - ungeindsats

Bliv skarp på målgruppevurdering, uddannelsesplanen, kontaktpersonordning og virksomhedspraktik

Er den unge i målgruppen for FGU? Hvem skal være den unges kontaktperson? Hvordan udarbejdes en uddannelsesplan, og hvordan bruges den? Og hvordan fungerer virksomhedspraktik? Det er spørgsmål, som fire vejledende pjecer giver dig svar på.

Den kommunale ungeindsats skal koordinere de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Den kommunale ungeindsats skal blandt andet vurdere, om unge tilhører målgruppen for FGU, udarbejde den unges uddannelsesplan, udpege en gennemgående kontaktperson til den unge, og være koordinerende i forhold til at tilvejebringe virksomhedspraktik.

En serie af fire vejledende pjecer introducerer nogle af de centrale elementer i den samlede kommunale ungeindsats. De fire pjecer sætter fokus på målgruppevurdering, uddannelsesplanen, kontaktpersonordningen og virksomhedspraktik.

 

Målgruppevurdering

Vejledningsindsatsen i den kommunale ungeindsats har en bred målgruppe, som både rummer elever i folkeskolen, 15-17-årige unge og 18-24 årige unge. Målgruppevurdering er et redskab i den kommunale vejledning om uddannelse og erhverv, som skal bruges til at vurdere, om en ung er i målgruppen for FGU. Det drejer sig overordnet om unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Vejledningspjecen ”Kom godt i gang med målgruppevurdering” er skrevet til de fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som skal vejlede og målgruppevurdere unge til FGU. Pjecen indeholder fakta om, hvordan man kan målgruppevurdere de unge i forhold til FGU og en praktisk guide, der kan støtte medarbejderne. 

 

Uddannelsesplanen

Vejen til FGU for unge, der er målgruppevurderet til uddannelsen, begynder med, at den kommunale ungeindsats udarbejder en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal understøtte, at der bliver tilrettelagt et realistisk og sammenhængende forløb for den enkelte unge og med udgangspunkt i den unges behov. Uddannelsesplanen er på den måde omdrejningspunktet for den enkelte unges forløb, fra grundskolen slutter, til den unge har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vejledningspjecen ”Bliv skarp på uddannelsesplanen” er målrettet fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats. Pjecen skal understøtte udviklingen og brugen af uddannelsesplanen og giver konkrete eksempler på, hvad uddannelsesplanen skal indeholde, og hvordan den skal anvendes som fagligt, processuelt og pædagogisk redskab i ungeindsatsen.

 

Kontaktpersonordning

Den kommunale ungeindsats skal etablere en kontaktpersonordning for unge, som har brug for særlig, individuel støtte for at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det afgørende med kontaktpersonordningen er, at den unge oplever at have en gennemgående kontaktperson, der støtter den unge i at realisere uddannelsesplanen. 

Vejledningspjecen ”Klar til kontaktpersonordning” er målrettet fagprofessionelle medarbejdere den kommunale ungeindsats. Pjecen skal understøtte kommunernes etablering af ordningen og vejede om, hvilke funktioner kontaktpersonen skal varetage, og hvilke kriterier kommunen skal lægge til grund for udvælgelsen af kontaktpersonen.

 

Virksomhedspraktik

Det er en opgave for den kommunale ungeindsats at sikre virksomhedspraktikker for elever, der gennemfører en erhvervsgrunduddannelse (egu) i FGU. Virksomhedspraktikker udgør 2/3 af uddannelsesforløbet på egu og er en lønnet praktik i en virksomhed. Den kommunale ungeindsats tilrettelægger virksomhedspraktikken i samarbejde med FGU-institutionerne, som spiller en central rolle i forhold til de konkrete praktikaftaler, så eleverne kan være trygge ved, at der er voksne i det nære miljø, som er tæt på praktikstederne.

Vejledningspjecen "Virksomhedspraktik i forberedende grunduddannelse" er målrettet medarbejdere i den kommunale ungeindsats, jobcentre, socialforvaltninger og FGU-institutioner. Pjecen sætter særligt fokus på virksomhedspraktik for elever, der gennemfører en egu i FGU, og på kommunernes koordineringsarbejde i forhold til at opsøge og etablere praktikpladser til disse elever.

 

De fire pjecer er udarbejdet  iet samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet og Kommunernes Landsforening.

Fotograf: Katrine Catalan
© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.