Redskab

Værktøj til evaluering af elevernes naturfaglige kompetencer

Formålet med dette evalueringsværktøj er at støtte lærere i at evaluere elevernes udvikling af de fire naturfaglige kompetenceområder.

 

De fire naturfaglige kompetenceområder bidrager sammen med de øvrige fags kompetenceområder til, at eleverne kan skabe mening og reflektere på baggrund af oplevelser og handle kvalificeret som borgere i et demokratisk samfund.

 

Kompetencer og evaluering

Når eleverne arbejder kompetenceorienteret, for eksempel sammenligner og vurderer to modeller af samme fænomen eller opstiller hypoteser på baggrund af undersøgelsesspørgsmål, får læreren mulighed for at evaluere elevernes udviklede kompetencer inden for de enkelte delkompetencer.

Ud fra konkrete mål og gennem evalueringsdialoger under elevernes arbejde med kompetenceorienterede aktiviteter, indsamler læreren data om elevernes tankeprocesser for at kunne vurdere deres niveau af kompetence.

Ud fra en vurdering af elevernes målopnåelse taler læreren og eleverne om næste trin i forhold til yderligere at kvalificere elevernes kompetenceudvikling. På baggrund af evalueringsdialogen arbejder eleverne med nye mål, eksempelvis: “Du kan formulere en hypotese, som kan undersøges, ud fra et undersøgelsesspørgsmål”.

 

Modeller og rubrics

I evalueringsværktøjet er der identificeret et antal delprocesser for hvert af de fire naturfaglige kompetenceområder; undersøgelse, modellering, kommunikation og perspektivering. Værktøjet består af fire modeller over disse delprocesser. Til hvert kompetenceområde er der desuden udviklet en rubric. Evalueringsværktøjet sætter gennem de fire modeller fokus på kompetenceorienterede mål og oversætter dem til evaluerbare delprocesser. De tilknyttede rubrics bidrager med vurderingskriterier.

Eleverne kan arbejde med de evaluerbare processer i en kompetenceorienteret undervisning. Samtidig kan beskrivelserne af delprocesserne anvendes direkte til at udvikle mål, der lægger op til kompetenceudviklende aktiviteter. Læreren kan anvende de tilhørende rubrics som vurderingskriterier, når elevernes grad af målopnåelse skal vurderes. De fire rubrics kan også bruges som et redskab til at formulere nye mål for kommende læringsaktiviteter.

Find modeller og rubrics via drive.google.com 

 

Formativ og summativ evaluering

Evaluering kan gennemføres både formativt og summativt. Summativ evaluering sigter mod, at lærer og elever skaber en fælles forståelse af, i hvilken grad eleverne har udviklet sig mod de mål, der er sat for undervisningen. Når evalueringen er formativ, bidrager den til, at lærer og elever skaber en fælles forståelse for, hvad næste trin (mål) er i elevernes kompetenceudvikling, og hvilken stilladsering læreren kan bringe i spil, så eleven kan komme i mål. Den summative evaluering er derfor afsæt for nye mål for elevernes kompetenceudvikling, mens den formative evaluering er med til at sikre retningen. 

Værktøjet kan anvendes formativt og summativt i den daglige naturfagsundervisning. Brugen af værktøjet kan samtidig virke som en hjælp til at stilladsere elevernes arbejde med kompetenceområdernes delprocesser.

 

Praktisk anvendelse af værktøjet

Når læreren anvender en rubric til formativ evaluering, vil denne rubric samtidig kunne understøtte en tilrettelæggelse af undervisningen med fokus på elevernes udvikling inden for det valgte kompetenceområde.

Ved at anvende en rubric til summativ evaluering kan læreren vurdere elevernes niveau for udvikling af den målsatte kompetence gennem en evalueringsdialog, som tager afsæt i den tilknyttede rubric.

I værktøjet defineres kompetencer som personligt kvalificerede færdigheder, der bliver anerkendt socialt. Det vil sige, at kompetencerne udvikles gennem de processer, eleverne engagerer sig i. Når kompetencer udvikles gennem processer, må de derfor evalueres gennem en formativ evalueringsdialog og i tilknytning til de kompetenceudviklende processer.

Den formative evalueringsdialog mellem elever og lærer kan give indblik i elevernes udviklede niveau inden for den målsatte delkompetence. På den måde bliver det muligt at evaluere elevernes præstation ud fra de målsatte vurderingskriterier. Modellen over den relevante kompetences delprocesser og den tilhørende rubric kan anvendes i denne dialog. Modellerne tydeliggør kompetencernes delprocesser, så læreren støttes i at stille spørgsmål, der kan understøtte elevernes kompetenceorienterede arbejde, hvor de demonstrerer deres udviklede niveau af den målsatte kompetence.

 

Kreditering

Evalueringsværktøjet er udviklet af Karin Lilius, Master i naturfagsundervisning og lektor & Kari Astrid Thynebjerg, Master i naturfagsdidaktik og adjunkt, Professionshøjskolen Absalon

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.