Aktivitet

Antibiotika til debat

Med udgangspunkt i forskellige holdninger til brug af antibiotika, kan eleverne i denne aktivitet dels arbejde med at vurdere andres argumenter, men også at formulere deres egne.

Aktiviteten er henvendt til undervisningen i biologi.

Anslået tidsforbrug: 2 lektioner.

Brugen af antibiotika i landbruget er omdiskuteret. Debatten er præget af stærke følelser, markante meninger og argumenter. Aktiviteten lægger op til, at eleverne skal forholde sig til forskellige argumenter og vurdere dem. Aktiviteten kan anvendes i forlængelse af et forløb om fødevareproduktion, men den kan også tilpasses lignende problemstillinger som for eksempel genmodificerede fødevarer eller vaccine.

Aktiviteten forholder sig overordnet til kompetenceområdet kommunikation og centrale begreber som kildekritik, formidling og argumentation. Aktiviteten kan bruges på en række lignende problemstillinger og understøtter elevens naturvidenskabelige erkendelse og aktive deltagelse i samfundet.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktivitetens sigte er at aktivere elevernes faglige viden i forhold til forskellige argumenter og holdninger til brugen af antibiotika. På den baggrund klædes eleven på til at vurdere argumenter i en aktuel diskussion på et oplyst, kritisk grundlag og eventuelt også at tage del i debatten. Eleverne får således muligheden for at kunne bruge det specifikke til at slutte til det almene. Der er lagt vægt på, at eleverne i høj grad er aktive i mindre gruppe- og paropgaver, men også på at deres forforståelse indledningsvist aktiveres, og at der afsluttes med en fælles samtale i klassen.

 

Tilrettelæggelse 

Aktiviteten kræver en grundlæggende forståelse af animalsk fødevareproduktion og antibiotika i den sammenhæng. Derfor kan aktiviteten bruges som afslutning på et længere forløb om disse emner.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten:

 • Hvordan skal par- og grupper sættes sammen?
 • Hvordan skal tiden til de forskellige faser i aktiviteten skal fordeles?
 • Hvilken rolle vil du indtage, mens grupperne arbejder?

Det kan også overvejes, hvorvidt du vil benytte de citater, der findes nederst på siden, eller om du vil finde andre citater, der måske i højere grad peger ind i lige præcis det forløb og den viden, klassen har arbejdet med forud for denne aktivitet.

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser:

1. Forforståelse
Indledningsvis kan elevernes forforståelse og begrebsapparat aktiveres ved for eksempel at tale sammen om:

 • Centrale faglige begreber som: Fødevare- og husdyrproduktion, antibiotika, infektion og resistens.
 • Argumenter: Argumenter består af påstande, der er noget, man synes eller mener, og et grundlag for argumentet. Grundlaget kan fx hentes i:
  • Følelser (det, der betyder noget for det enkelte menneske )
  • Værdier (det, som flere synes, er vigtigt at stræbe efter)
  • Fakta (sikker viden, der er undersøgt videnskabeligt og kan efterprøves)

Herefter kan I sammen vurdere, om følgende argumenter baserer sig på følelser, værdier eller fakta:

 • Vaccinationer gør mig bange.
 • Alle skal vaccinere deres børn, ellers er vaccinen ikke effektiv.
 • Vaccinationer er vigtige, fordi undersøgelser viser, at de over tid har hævet gennemsnitsalderen i Danmark.

2. Elevopgaver 
Herefter kan eleverne på egen hånd undersøge argumenter i tre citater. Citaterne findes nederst på siden. Der kan tages udgangspunkt i arbejdsspørgsmål som:

 • Hvilke eksempler er der på argumenter med påstande med grundlag i følelser, værdier og fakta?
 • Er der flest argumenter hentet i følelser, værdier eller fakta?
 • Hvem er afsenderen og har de særlige interesser eller grupper, de repræsenterer?

Efter arbejdet kan eleverne gå sammen med en gruppe, der har arbejdet med et andet citat. De kan på skift fremlægge de vigtigste resultater af den foregående opgave. Når begge grupper har fremlagt, kan de diskutere forskelle og ligheder i citaternes argumentation.

3. Fælles opsamling 
I kan nu tale sammen om eksempler på argumenter i de forskellige citater. I kan eksempelvis sætte fokus på:

 • Hvad betyder argumentationen for oplevelsen af teksten?
 • Hvordan spiller afsenderens interesse ind på budskabet i teksten?

Som afslutning kan påstande som disse læses op, og eleverne kan i fællesskab argumentere for og imod:

 • Antibiotika øger produktionen i landbruget, og det er godt for forbrugerne og landmændene.
 • Antibiotika skal bruges med omtanke for dyrevelfærd og folkesundhed.
 • Antibiotika skal slet ikke bruges i fødevareproduktion, fordi det er vildt farligt.

 

Evaluering

Undervejs i gruppernes arbejde har du som lærer mulighed for at lytte til og stilladsere eleverne i deres arbejde, hvilket er en del af den formative evaluering.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fik du aktiviteten til at knytte an til klassens arbejde op til aktiviteten?
 • Hvilke øvrige problemstillinger i biologifaget eller andre fag, vil strukturen i aktiviteten kunne justeres til at understøtte?
 • Er der en særlig observation fra undervisningen, du vil drøfte med teamet med henblik på at udvikle jeres pædagogiske praksis?

Citat 1

For nylig påviste forskere fra Sverige, Norge, Holland og Danmark, at fisk i havbrug udviser tegn på stress, apati og sågar depression. Mange fisk dør som direkte eller indirekte følge af stress, fordi forholdene er så markant anderledes, end hvad fiskene fra naturens side er udviklet til. Forskerne peger bl.a. på, at fiskene lever meget tæt sammen i bure, hvor de ikke kan flygte fra aggressive fisk, og de svageste har svært ved at få føde. Det er ikke ligefrem et miljø, der fremmer modstandskraften over for sygdomme og holder smittetrykket nede. FN indskærper, at antibiotikaresistens er en af tidens største globale trusler. Det er derfor nødvendigt, at vi holder op med at stuve dyr sammen under fabrikslignende forhold, hvor antibiotika er midlet, der får hjulene til at dreje.

Antibiotika er blevet en forudsætning for fødevareproduktionen af Birgitte Damm, dyrlæge i Dyrenes beskyttelse. Debatartikel i Jyllandsposten 1.7. 2017. [https://jyllandsposten.dk/debat/breve/ECE9693926/antibiotika-er-blevet-…].

 

Citat 2

Udvikling af resistens

Anvendelse af antibiotika indebærer en iboende risiko for udvikling af resistens hos bakterier. Når en bakterie udsættes for antibiotika, vil den forsøge at forsvare sig ved at ændre sine gener med henblik på at udvikle modstandsdygtighed. Jo mere antibiotika, vi anvender, jo større er risikoen for udvikling af resistens. Og risikoen er særlig stor ved anvendelse af bredspektret antibiotika, der angriber mange forskellige bakterier.

Antibiotikaforbrug i Danmark

I Danmark har landbruget et relativt lavt forbrug af antibiotika sammenlignet med mange andre EUlande. Forbruget af antibiotika til dyr har ganske vist været stigende op igennem 00’erne, men de seneste år er udviklingen vendt. Anderledes ser det ud i sundhedssektoren, hvor der de senere år ses en stigning i anvendelsen af antibiotika til mennesker, inklusiv de bredspektrede. Samtidig ses en stigning i udviklingen af resistens hos almindelige tarmbakterier. Det betyder, at vi må indstille os på, at det i fremtiden kan vise sig meget vanskeligt at behandle selv en almindelig urinvejsinfektion. Uddrag af Antibiotikaresistens på Miljø- og fødevareministeriets hjemmeside mfvm.dk [https://mfvm.dk/landbrug/indsatsomraader/antibiotikaresistens/]

Landbrug & Fødevarers politik for ansvarlig brug af antibiotika

Vi skal fortsat være helt i front, når det handler om en ansvarlig brug af antibiotika. Derfor arbejder vi løbende på at reducere forbruget yderligere og sikre korrekt og ansvarlig brug af antibiotika i den danske husdyrproduktion. Danmark er internationalt anerkendt for sit lave antibiotikaforbrug i husdyrproduktionen. Sammen med Norge, Sverige og Holland er Danmark blandt de lande i verden, der har det laveste forbrug af antibiotika til behandling af dyr. Vi har en vision om, at vi internationalt fortsat er helt i front med målsætninger og indsats i forhold til antibiotikaforbrug og resistens. I forhold til sammenlignelige lande vil vi løbende være blandt de tre bedste. Vores indsats i Danmark skal således være med til at vise vejen, så andre lande kan følge det gode eksempel, og vi dermed kan bidrage til at reducere og forebygge resistens globalt.

Uddrag af Ansvarlig brug af antibiotika på Landbrug og fødevarers hjemmeside lf.dk [https://lf.dk/om-os/vores-holdning/antibiotika/ansvarlig-brug-af-antibi…]


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.