Artikel

Basisundervisning i dansk som andetsprog

Basisundervisningen i dansk som andetsprog er beregnet for elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i den almindelige undervisning med et tilstrækkeligt ud­bytte.

Tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige un­dervisning i klassen, skal modtage basisundervisning i dansk som andetsprog (DSA), jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1.
 

Dansk som andetsprog - basis

Undervisningen skal tilrettelægges under hensyn til Fælles Mål for de enkelte fag og obligatoriske emner, herun­der de sproglige mål i fagene, samt Fælles Mål for DSA – basis. Målene for DSA – supplerende kan også inddrages, hvis det giver mening i forhold til den enkelte elevs særlige sproglige kompetencer i et givent fag.

Sprogundervisningen i DSA for elever med behov for basisundervisning skal koordineres og integreres med de øvrige fag og med den klasse, eleven er placeret i eller udsluses til.

 

Omfang og varighed

Basisundervisningen i en modtagelsesklasse ophører senest efter to år, og når eleverne vurderes til at kunne deltage i den almindelige undervisning med yderligere undervisning i DSA – supplerende.

Begrænsningen på to år gælder dog ikke for elever, der opta­ges i folkeskolen uden tidligere at have modtaget under­visning i at læse og skrive. Her tænkes her typisk på elever, som optages i skolen efter starten af 3. eller 4. klasse.

 

Organiseringsformer

Basisundervisningen kan ifølge bekendtgørelsen for undervisning i dansk som andetsprog § 4, stk. 2, organiseres i en af følgende tre former:

  • I modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, dog således at de efterhånden få en del af deres un­dervisning i en almindelig klasse.
  • På særlige hold eller som enkeltmandsundervisning.
  • I udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år.

 

Inspiration

Et godt redskab til viden og vejledning til organisering af undervisningen i DSA - basis kan findes i Børne- og Undervisningsministeriets vejledning: Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever

Bekendtgørelse: Find bekendtgørelsen her (retsinformation.dk)

 

Kreditering

Artiklen er udviklet af læringskonsulenterne i dansk som andetsprog.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.