Aktivitet

Aktiviteter med fokus på LGBT+ til mellemtrinnet

Her præsenteres syv aktiviteter af forskellig længde og med afsæt i forskellige medier. De kan bruges i planlagte forløb eller trækkes ind i forskellige undervisningssituationer

Aktiviteterne er alle henvendt til mellemtrinnet

Anslået tidsforbrug: 20 min – 1 lektion. Se den enkelte aktivitet

Aktiviteterne er tænkt som inspiration til arbejdet med mangfoldighed og LGBT+ og knytter sig til kompetenceområdet Køn, krop og seksualitet i det obligatoriske emne Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (SSF).

 

Forudsætninger, form og indhold

Der bliver i aktiviteterne lagt vægt på, at eleverne skal deltage aktivt med deres (for-)forståelse, nysgerrighed og konkrete input i normer og kønsidentitet.

Det trygge rum og regler herfor er meget vigtigt, når undervisningen handler om køn og seksualitet, også selvom der her lægges op til korte aktiviteter. Der sidder sandsynligvis elever i klassen, der har erfaringer med LGBT+ i eget liv eller netværk, og det kan være følsomt for dem at tage emnet op så eksplicit. De kan også være bange for at blive udstillet, så det er vigtigt at være opmærksom på alles reaktioner og på, at sprogbruget er inkluderende.

Få mere inspiration til skolens arbejde med LGBT+ på emu:

LGBT+ i fagene

Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

 

Tilrettelæggelse

Aktiviteterne lægger op til, at eleverne er aktive i alle sammenhænge, men læreren må sikre en stram tids- og processtyring, så det ikke skrider. Der kan undervejs holdes øje med, hvor eleverne viser særlig nysgerrighed eller mangel på viden og kompetencer, da denne viden kan lægges til grund for planlægningen af længere forløb.

I den sidste aktivitet lægges der op til at arbejde med en film. Relevante film kan findes her på filmcentralen.dk.

Vær opmærksom på, at der skal bruges UNI-login for at tilgå filmene.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes, inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvilke aktiviteter skal eleverne arbejde med?
 • Hvordan skal arbejdet med den enkelte aktivitet organiseres?
 • Hvordan skal aktiviteterne indledes for at sætte elevernes forforståelse i spil?
 • Hvordan sikres det undervejs, at alle elever deltager aktivt?
 • Hvordan skal den afsluttende evaluering foregå?

 

Aktiviteternes opbygning

Herunder præsenteres syv konkrete aktiviteter.

 

TV-avis, ca. 20 min

dr.dk kan den seneste TV-avis findes. Eleverne kan se 5-10 minutter og undersøge, om de kan finde noget, der er kønsmæssigt interessant, for eksempel noget, der er stereotypt. Det kan være billeder fra EU-parlamentet, hvor der er flest mænd, eller klip fra et hospital, hvor de fleste sygeplejersker er kvinder.

 

Øvelse ved tavlen, ca. 25 min

Læreren kan på forhånd have skrevet ”pige” og ”dreng” på tavlen. Eleverne kan herefter fortælle, hvad de tænker, der knytter sig til de to begreber, og der kan undervejs noteres på tavlen. Derefter kan eleverne se på, hvad der står: Er der noget, som også kunne have stået ved det modsatte køn? Der kan tales om, i hvilken udstrækning pige- og drengekategorierne er dækkende for de kønsidentiteter, der findes.

 

Stoleøvelse, ca. 30 min

Eleverne kan sidde i rundkreds, og læreren kan læse et udsagn op ad gangen, se eksempler nedenfor. Eleverne skal bytte plads, hvis de kan svare bekræftende på udsagnet. Resten bliver siddende. Hvis eleverne tvivler, eller ikke vil svare, kan de også blive siddende. Dette tilgodeser også de generte.

Der kan arbejdes med sætninger som disse:

 • I dag er det mandag (testspørgsmål)
 • Det er okay at forelske sig i mere end et køn
 • Jeg kender eller har hørt om en transperson
 • Drenge kan godt gå med neglelak
 • Man skal ikke holde hånd, når man er homoseksuel
 • Det er okay at kalde nogen for ”bøsse” som skældsord
 • Jeg ved, hvad regnbuefamilier er
 • Jeg vil gerne lære mere om seksualiteter eller køn

Det kan være en ide at holde pause imellem sætningerne og høre, hvilke argumenter eleverne har for deres svar. Det kan også være, at læreren vælger at lægge mere viden frem om temaerne.

 

Tegn en profession, ca. 30 min

Eleverne kan tegne forskellige professioner, eksempelvis læge, pædagog, mekaniker eller ingeniør. Derefter kan eleverne samles omkring tegningerne og fortælle, hvad de får øje på. Måske kan der også tales om, hvordan kønnet udtrykker sig i det tøj, eleverne har tegnet på personerne: Er der for eksempel mænd med store smykker, eller kvinder med groft arbejdstøj? Der kan også tales om de udfordringer, nogle mennesker kan have, hvis deres kønsudtryk ikke passer til normerne, eksempelvis for transpersoner.

 

Friktionstest, ca. 35 min

Der kan laves et skema som dette. Friktion betyder her ”særlig uønsket opmærksomhed”. Læreren kan udskifte ordene, hvis andre findes mere passende.

Jeg har oplevet friktion ift min/mit: Ofte Indimellem Få gange Aldrig
Hudfarve        
Tøjstil        
Køn        
Alder        

 

Det kan med fordel understreges over for eleverne, at denne opgave går tæt på. De skal ikke fortælle mere, end de har lyst til. Eleverne kan for eksempel dele deres svar med en selvvalgt god kammerat, og måske vil nogle fortælle i plenum. Tal eventuelt om, hvem der aldrig oplever udfordringer/friktion (og hvorfor mon?), og hvad der kan være årsag til, at nogen ofte eller indimellem oplever det, mens andre ikke gør.

 

Rollespil, ca. 1 lektion

Der kan tages afsæt i en case, som handler om en LGBT+-person eller -udfordring. De kan eksempelvis findes på LGBT+ Danmark eller Sex og Samfunds hjemmeside. Casen kan være et interview med en elev, som oplever at være et andet køn end sit biologiske køn, eller det kan være en historie om en homoseksuel ung, som forelsker sig. Det kan være opdigtede cases eller autentiske.

Eleverne kan herefter spille en situation, som de tænker, at personen fra casen kan stå i. Eleverne kan overtage hinandens roller, hvis de har bud på, hvordan ”rollen” skal agere. Det kan give anledning til gode samtaler om, hvilke muligheder LGBT+-personer kan have, og hvilke overvejelser de står med.

 

Filmanalyse, tidsforbrug er afhængigt af filmens længde

Der findes en række film om køn og seksualitet i LGBT+-lys til alle klassetrin. Der kan tales om titlen og forsidebilledet, og hvad eleverne tror, filmen tager op, inden filmen ses. Eleverne skal her spores ind på temaet.

Efter filmen kan eleverne dele deres oplevelser og refleksioner. Det kan gøres fælles ud fra særlige begreber, som skrives på tavlen, for eksempel udfordringer, centrale personer, perspektiver på sagen, muligheder. Eleverne kan også dele deres oplevelser i par eller grupper og fremlægge, hvad de fandt interessant. Der kan samles op ved at lade eleverne fortælle, hvad de blev nysgerrige på, hvorefter der senere kan gives yderligere information, henvisninger og lignende.

 

Evaluering

Det er vigtigt, at der samles op efter aktiviteterne, så ingen elever går uforløste fra en aktivitet. Det kan være, at der er spørgsmål til det, der er blevet talt om, ligesom der kan samles op på, om der er noget, eleverne gerne vil høre mere om en anden gang. Eleverne kan eventuelt udveksle parvist først – det får flere til at reflektere.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fungerede de enkelte aktiviteter?
 • I hvilket omfang lykkedes det at få eleverne til at reflektere over kønsidentitet?
 • Har aktiviteten bidraget til at øge elevernes viden om køn og normer om kønsidentitet?
 • Kan erfaringer fra denne aktivitet bruges i den videre planlægning af undervisningen i SSF?

 

Kreditering

Aktiviteterne er udarbejdet af Annette Hildebrand Jensen, lærer, cand.pæd.pæd. og underviser i seksualundervisningsdidaktik.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.