Aktivitet

Forløb om LGBT+ i indskolingen

Denne aktivitet til billedkunst sætter fokus på gængse opfattelser af køn, så eleverne får øje for mangfoldighed og opdager, at de både inden for og på tværs af køn har ligheder og forskelle.

Aktiviteten er henvendt til undervisningen i billedkunst i 2. og 3. klasse

Anslået tidsforbrug: Cirka 2 lektioner

Aktiviteten kan være med til at skabe plads til forskellighed på tværs af køn i klassefællesskabet samt åbne for viden om LGBT+. Der arbejdes i forløbet med udgangspunkt i det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF), kompetenceområdet Køn, krop og seksualitet. Formålet er at udvikle elevernes viden om forskellighed og mangfoldighed i forhold til krop og køn. Aktiviteten lægger med andre ord vægt på, at eleverne klædes på til at forholde sig til køn og til normer omkring køn.

Forløbet kan også knytte an til kompetenceområdet Billedanalyse i billedkunst, og der kan i den forbindelse lægges ekstra fokus på komposition og billedgenrer i billedsamtalen i forløbets 2. fase.

 

Forudsætninger, form og indhold

I aktiviteten skal eleverne tale om begreber som drenge- og pigetøj og sammenligne fotos fra gamle dage med fotos fra i dag og sammen løse opgaver både fælles i klassen og i grupper. Eleverne kan tale ud fra billeder, som findes på Sex og Samfunds underviserportal. Gennem aktiviteten støttes eleverne til at reflektere over, hvad det betyder, at man er født med et biologisk, synligt køn, og til at finde ud af, at man kan leve med sit køn på mange måder.

En forudsætning for, at eleverne kan blive i stand til at favne mangfoldige kønsudtryk er, at de får mulighed for at møde forskellige måder at leve sit køn på. Det giver det mangfoldige billedmateriale mulighed for, idet materialet viser køn på ikke-stereotype måder i både udtryk og handling. Det særlige greb med at sammenligne de historiske billeder med nutidige, skal hjælpe til at skærpe elevernes blik for, at normer for kønsudtryk er både kulturelt og tidsmæssigt bestemte.

Få mere inspiration til skolens arbejde med LGBT+ på emu:

LGBT+ i fagene

Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

 

Tilrettelæggelse

Elevernes forforståelse og kobling til eget liv kan understøttes ved, at de tager billeder med hjemmefra, for eksempel billeder af deres forældre eller bedsteforældre. Eleverne kan eventuelt spørge deres familiemedlemmer, hvilke regler der var gældende for piger og drenge, da de var børn. Det kan handle om, hvilket tøj de gik i, eller hvad de lavede, når de havde fri. Der kan også spørges ind til, hvad deres bedsteforældre drømte om at komme til at arbejde med, og hvilket liv de drømte om at leve. Hvis denne øvelse inddrages i forløbet, skal der regnes med mere end to lektioner.

Billederne fra Sex og Samfund findes på underviserportal.dk. Bemærk at du skal oprette dig som bruger med UNI-login for at få adgang til materialet.

Find forløbet med billederne her: Drenge og piger i gamle dage

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes, inden aktiviteten gennemføres:

 • Hvordan skal tiden mellem de to faser fordeles?
 • Hvordan skal den indledende fælles samtale og brainstorm organiseres?
 • Skal eleverne medbringe egne billeder, og hvordan skal de inddrages i forløbet?
 • Hvordan skal eleverne præsenteres for billederne fra underviserportal.dk?
 • Skal eleverne tale om billederne fælles i klassen eller i mindre grupper?
 • Hvordan skal den afsluttende evaluering foregå?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i to faser.
 

Fase 1 - Introduktion og brainstorm

Eleverne kan indledningsvist introduceres til, at aktiviteten handler om, hvordan børn gik klædt i gamle dage, i forhold til hvordan børn klæder sig i dag.

Læreren kan derefter lave en lodret streg på tavlen og bede eleverne forestille sig, at de er gået ind i en tøjbutik eller ind på et website, der sælger tøj. Der kan spørges ind til, om tøjet vil være delt op i drenge- og pigetøj, og hvad forskellen er, hvis det er delt op. Eleverne kan brainstorme over, hvad der findes på henholdsvis drenge- og pigesiden af stregen og skrive det på tavlen.

Der kan stilles uddybende spørgsmål som: 

 • Hvorfor tror I, der er forskel på tøj til piger og drenge?
 • Hvilket tøj er for begge køn?
 • Har I nogensinde undret jer over noget tøj, andre har haft på?
 • Findes der drenge- og pigefarver? Hvorfor?
 • Kan ting, I ser, i film og på tv påvirke, hvilket tøj I tager på?

 

Fase 2 - Sammenlign gamle og nye billeder

I denne fase kan eleverne se billeder fra underviserportal.dk på print eller på en stor skærm. Herefter kan der tales om billederne fælles i klassen eller i mindre grupper.

Der kan tages udgangspunkt i spørgsmål som:

 • Hvor er børnene, og hvad laver de?
 • Hvad er deres relationer?
 • Hvilket tøj har de på?
 • Hvordan ses forskellen på de to køn på de gamle billeder?
 • Hvordan adskiller de nye billeder sig fra de gamle?
 • Er der stadig forskel på kønnene? Er forskellen større eller mindre end i gamle dage?
 • Er det alle drenge, der vil klæde sig i ”drengetøj”, og er det alle piger, der kan lide at ”gå i kjoler”?
 • Tror I, det var let eller svært i gamle dage, hvis børnene ikke ville have det tøj på, der blev forventet? Er det lettere nu?
 • Hvor mon forventninger til børns tøj kommer fra?

 

Evaluering

Eleverne kan afslutningsvist sidde sammen to og to og tale om, hvad de er kommet til at tænke over efter dette forløb, for eksempel: Findes der drenge- og pigetøj? Hvilket tøj ønsker de sig selv? Vil de klæde sig anderledes? Vil de tænke anderledes om dem, som bryder normerne?

Læreren kan undervejs lytte til elevernes samtale, og der kan samles op i klassen.

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fungerede billedsamtalerne?
 • I hvilket omfang lykkedes det at få eleverne til at reflektere over kønsidentitet?
 • Har aktiviteten bidraget til at øge elevernes viden om køn og normer om kønsidentitet?
 • Kan erfaringer fra denne aktivitet bruges i den videre planlægning af undervisningen i SSF?

 

Kreditering

Aktiviteten tager udgangspunkt i forløbet Drenge og piger i gamle dage, der findes på Sex og Samfunds undervisningsportal, underviserportal.dk.

Aktiviteten er udarbejdet af Annette Hildebrand Jensen, lærer, cand.pæd.pæd. og underviser i seksualundervisningsdidaktik.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.