Forløb

Kampagne for mangfoldighed

I forløbet iværksætter eleverne en mangfoldighedskampagne, som kan bidrage til at sikre respekt og mangfoldighed i forhold til køn og seksualitet på skolen. Kampagnen understøtter trivsel for alle på skolen.

Mangfoldighedskampagnen kan gennemføres af elever fra udskolingen i grundskolen og elever på ungdomsuddannelser.
Forventet tidsforbrug er tre lektioner og en efterfølgende præsentation.

Plakaten har overskriften vores mangfoldige skole. Under overskriften kan man skrive vigtige budskaber.
© DCUM

Forløbet indledes med en introduktion til eleverne til LGBT+-emnet. Det leder videre til, at eleverne kan drøfte emnet med udgangspunkt i deres egen skolegang.

Herefter udbreder eleverne budskaber til resten af skolen i form af plakater og forslag til forbedringer og ændringer til ledelsen og elevrådet.

 

Formål

Formålet med forløbet er, at: 

 • eleverne opnår viden om LGBT+-emner
 • eleverne reflekterer over mangfoldighed og inkluderende fællesskaber på skolen
 • eleverne reflekterer over budskaber for at sikre trivsel for alle på deres skole
 • eleverne får medindflydelse på, hvordan anerkendelse og respekt kommer til udtryk på deres skole
 • eleverne udbreder deres budskaber til hele skolen.

 

Tilrettelæggelse

Materialet "Vores mangfoldige skole" fra DCUM består af en lærervejledning og en A3-plakat, der skal udskrives i otte eksemplarer. Find plakaten på DCUM.dk 

Som baggrundsviden kan du læse Viden og fakta om LGBT+-elever.

Som lærer er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du kan skabe et trygt undervisningsmiljø for alle. 

Overvej følgende spørgsmål i forbindelse med planlægningen:

 • Hvilken rolle vil du som lærer indtage i forhold til at sikre en god tone og et trygt rum for alle?
 • Hvordan kan man undgå at overeksponere nogle elever i klassen?
 • Hvordan kan man undgå, at sprogbrug og handlinger kan blive ubehagelige og nedværdigende?
 • Hvordan kan du som lærer støtte op om, at eleverne udfordrer en traditionel normforståelse?
 • Hvad skal der til for at støtte op om en eventuel adfærdsændring?
 • Skal budskaberne både præsenteres for skoleledelse og elevråd?

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af syv steps og yderligere forslag til tiltag, hvis I ønsker at arbejde videre med temaet.

 

Step 1: Introducerende drøftelser

Snak med eleverne om mangfoldighed, normer og LGBT+-emner. Tag eventuelt udgangspunkt i disse refleksionsspørgsmål med eleverne i plenum:

 • Hvad forstår I ved mangfoldighed?
 • Hvad, tænker I, er vigtigt for, at alle kan have det godt i et fællesskab som vores?
 • Hvad forstår I ved normer, og hvilke normer ser I komme til udtryk på vores skole?
 • Hvordan vil I forklare ordene ”kønsidentitet”, ”kønsudtryk” og ”seksuel orientering”? Og hvordan hænger disse ord sammen med ”mangfoldighed”?

 

Step 2: Se og drøft videoer

Viden om kønsidentitet og seksuel orientering

Klassen inddeles i grupper af 4-5 elever.

Gå ind på www.larmlgbt.dk og find undervisningsmaterialer. Her ligger videoer om mangfoldighed, normer, kønsidentiteter og seksualitet. Videoerne er udviklet af LGBT+ Danmark i samarbejde med Ungdomsbyen, organisationen SABAAH og LGBT+ Ungdom.    

Se videoen ”Hvad er køn og seksuel orientering?” med alle elever.

Lad eleverne drøfte videoen i hver gruppe: Hvordan bliver kønsidentitet og seksuel orientering forklaret i videoen?
 

Fortællinger fra LGBT+-elever

Se de tre animationsfilm ”Nor”, ”Jakob” og ”Hamid” med alle elever og gør dem opmærksomme på, at det er virkelige fortællinger fortalt af eleverne selv.

Lad eleverne drøfte filmene i hver gruppe: Hvad tænker I efter at have hørt Nors, Jakobs og Hamids fortællinger?
 

Saml op i plenum

Saml op med eleverne: Hvad ved I nu om begreberne ”kønsidentitet”, ”kønsudtryk” og ”seksuel orientering”?

 

Step 3: Kampagne om mangfoldighed

Drøftelser i grupperne

 • Hvorfor er det vigtigt at tale om mangfoldighed?
 • Hvordan vil I definere ”respekt for mangfoldighed”?
 • Hvad kan elever, lærere og ledelse gøre for, at alle elever anerkendes og respekteres uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering?

Udarbejd budskaber og udfyld plakater

Hver gruppe skal nu udarbejde to-tre budskaber til en kampagne for, hvordan de ønsker, at respekt for mangfoldighed kommer til udtryk på jeres skole. Eleverne skal komme med budskaber eller opmærksomhedspunkter, som kan være med til at gøre skolen til et godt sted for alle elever uanset køn, kønsudtryk og seksuel orientering.

Hver gruppe fremlægger for klassen de budskaber, de er blevet enige om.

Bliv i klassen enige om i alt seks-otte budskaber, som skal formidles til alle på skolen, og som skrives på plakaterne. Skriv ét budskab på hver plakat, så der er flere plakater, der kan hænges op rundt på skolen.

 

Step 4: Kom med forslag til skoleledelsen og elevråd

Udarbejd forslag

Hver gruppe skal nu udarbejde et-to konkrete forslag til, hvad I kan gøre på jeres skole for at inkludere og respektere alle elever på skolen uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering.

I plenum skal I udvælge fem forslag, som I vil præsentere for skoleledelsen. I kan ligeledes præsentere disse fem forslag for elevrådet efter aftale med skoleledelsen.
 

Vælg elever til at præsentere

Udvælg to elever, som har lyst til at fremlægge klassens fælles budskaber for mangfoldighed til skoleledelsen enten i klassen eller til et aftalt møde på skoleledelsens kontor. Til mødet skal eleverne præsentere budskaberne og de konkrete forslag for skoleledelsen. Drøft herefter, hvordan de forskellige forslag kan udføres på skolen. I kan eventuelt inddrage elevrådet i udførelsen af de forskellige forslag på skolen.  

OBS: Hvis I er flere klasser, der arbejder med dette forløb på samme tid, vær da opmærksomme på at arbejde på tværs i forhold til inddragelse af ledelsen. Find et tidspunkt, hvor I kan tale jeres forslag igennem på tværs af klasserne, og skriv dem sammen. Udvælg elever fra hver klasse til at præsentere forslag til ledelsen i fællesskab.

 

Step 5: Hæng plakaterne op, og udbred budskaber til skolens elever

I skal nu i gang med at udbrede jeres budskaber til alle elever på skolen.
 

Drøft i plenum

Hvor kan plakaterne hænge på skolen?

Skal budskaberne deles på digitale fora – hvilke? Det kan være på skolens hjemmeside, Lectio, Aula eller på elevernes egne sociale medier efter aftale med alle elever og læreren. I kan eventuelt tilføje et hashtag til jeres kampagne på digitale fora.   

Bliv gerne enige om en gruppe af elever, der skal præsentere plakaterne og budskaberne for resten af skolen.

Overvej, hvornår gruppen af elever kan præsentere budskaberne for skolen. Det kan være til en morgensamling eller i kantinen i en pause. Til præsentationen kan I fortælle, hvad I har arbejdet med, gennemgå jeres budskaber, og fortæl, at I har hængt plakater op rundt omkring på skolen.

Hæng plakater op. og del eventuelt på digitale fora

Et par af eleverne hænger de udfyldte plakater op rundt på skolen de steder, som I fælles har aftalt.

Del budskaberne på digitale fora, hvis dette er aftalt.

 

Step 6: Hvad har I lært? 

Opsamlende overvejelser

Eleverne overvejer hver især følgende fire punkter:

 • Det har jeg lært om LGBT+-emner.
 • Det har vi drøftet i grupperne i forbindelse med mangfoldighed og inkluderende fællesskaber på skolen.
 • Det vil jeg tænke over fremover i forhold til at være med til at sikre trivsel for alle på skolen.
 • Det håber jeg at opnå med mangfoldighedskampagnen, som vi har udarbejdet.

Eleverne skriver deres besvarelser ned på post-its og hænger dem op på tavlen. Læreren læser et par af dem højt for klassen og hører, om nogle af eleverne selv vil fortælle for klassen, hvad de har skrevet.
 

Step 7: Præsenter budskaberne efter forløbet

Nedenstående to punkter foregår ikke i de tre lektioner, som forløbet strækker sig over, men efter undervisningsforløbet på de tidspunkter, som I fælles har aftalt:

 • Elever præsenterer budskaber for skolens elever på det aftalte tidspunkt.
 • Elever præsenterer budskaber for skoleledelsen efter aftale.
unpublished

Forslag til flere aktiviteter


Hvis I har lyst til at udvide mangfoldighedskampagnen med flere aktiviteter, kan I herunder finde en idébank til aktiviteter, som sætter fokus på fællesskab og på at fremme respekt for mangfoldighed på skolen. Planlægning og udførelse af aktiviteter kan foregå i klassen, i elevrådet, på en udvalgt årgang eller hos andre valgte elevgrupper.

Ideer til aktiviteter

I kan holde en filmaften, hvor I på skolen ser en film med et LGBT+-relevant tema. Planlæg efterfølgende snak og refleksioner om filmen blandt alle, der deltager i filmaftenen.

I kan drøfte idéer til forløb eller materialer om LGBT+ og mangfoldighed. Kom gerne med konkrete forslag, som I kan arbejde med på skolen.

I kan invitere en vidensperson fra LGBT+-miljøet til at holde et oplæg på skolen.

I kan arrangere en pride-parade (eventuelt i forbindelse med en lokal pride). Dette kan også planlægges i forbindelse med en temadag på skolen.

I kan lave en kort video om kønsidentitet, kønsudtryk og seksualitet. Jeres video kan eksempelvis præsentere viden om kønsidentitet og seksuel orientering ud fra det, I har lært i videoen ”Hvad er køn og seksuel orientering?” (fra LARM).

I kan også lave et skuespil, som digter videre på fortællingerne fra LARM-materialet (om Nor, Jacob og Hamid). Vis eventuelt videoen i en undervisningstime eller til en morgensamling efter aftale med ledelsen/lærere.

Ungdomsuddannelser: I kan holde en ”Fredagscafé for mangfoldighed”. I kan donere et eventuelt overskud fra caféen til en relevant sag.

 

Find gerne selv på andre og flere tiltag, som kan bidrage til at styrke fællesskabet blandt skolens elever, og som kan udbrede respekt for mangfoldighed på skolen – med særligt fokus på kønsidentitet, kønsudtryk og seksualitet.


Kreditering 

Materialet er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, på foranledning af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.