Redskab

OECDs Læringskompas 2030

Læringskompasset identificerer syv elementer, der til sammen sætter elever i stand til at tage aktiv del i samfundet og præge fremtiden. Redskabet, der her introduceres i både tekst og video, har relevans for både lærere og ledere. 

© the LEGO Foundation

OECDs Læringskompas 2030 illustrerer, hvilken viden og hvilke færdigheder, holdninger og værdier, som elever har brug for – ikke bare i det daglige liv, også men for aktivt at skabe en ønskværdig fremtid i en sammensat verden, hvor de må forstå og acceptere andres perspektiver og verdenssyn, interagere med respekt for andre og ikke mindst tage ansvar for en bæredygtig udvikling og trivsel for alle.

 

Baggrund for projektet

Siden 2015 har OECDs ’Education Policy Committee’ arbejdet med et stærkt fokus på de langsigtede udfordringer, som uddannelse står overfor i en uforudsigelig fremtid. Parallelt hermed har komitéen arbejdet for at gøre curriculumdesign og curriculumudvikling mere evidensbaseret og systematisk. På den baggrund lancerede OECD det såkaldte ’Future of Education and Skills 2030’-projekt med det mål at hjælpe OECD-landene med at geare deres uddannelsessystemer til fremtiden.

 

Projektet har fokus på:

  1. Hvilke kompetencesæt (viden, færdigheder, holdninger og værdier) har eleverne behov for, for at de kan klare sig og skabe en bedre fremtid med højere livskvalitet og individuel og samfundsmæssig trivsel?
  2. Hvordan kan vi designe læringsmiljøer, der understøtter udviklingen af sådanne kompetencer – og ikke mindst hvordan kan man implementere det nye curriculum effektivt?

 

Læringskompassets syv elementer

OECDs Læringskompas er sammensat af syv elementer, der udgør de kompetencer, som eleverne skal bruge, når de skal navigere frem mod en ønskværdig fremtid – individuelt og kollektivt:

 

1. Grundlæggende forudsætninger

Læringskompasset bygger på de grundlæggende forudsætninger, færdigheder, viden og holdninger, der udgør en basis for udviklingen af elevens handlingspotentiale og transformative kompetencer. Alle elever har brug for dette solide grundlag for at yde et ansvarsbevidst bidrag og blive velfungerende medlemmer af samfundet.

 

2. Transformative kompetencer

OECD´s Læringskompas 2030 identificerer tre ’transformative kompetencer’, som eleverne har brug for, for at kunne bidrage til og trives i verden og skabe en bedre fremtid, nemlig at skabe nye værdier, løse spændinger og dilemmaer samt tage ansvar.

 

3. Elevernes muligheder for at handle og samarbejde

Når eleverne udvikler deres handlepotentiale, bygger de på motivation, håb, selvværd og optimisme. Det sætter dem i stand til at handle med en fornemmelse af et formål, der guider dem mod trivsel og udfoldelse af deres sociale liv. Eleverne udvikler deres samarbejdsevner i en interaktiv, gensidig understøttende og berigende relation til deres kammerater, lærere, forældre og nærområde på en naturlig måde i et bredere læringsøkosystem.

 

4. Viden

  • Kategorien ’viden’ inkluderer teoretiske koncepter og idéer sammen med den praktiske forståelse, som er baseret på de erfaringer, som stammer fra løsningen af bestemte opgaver. Education and Skills 2030-projektet skelner mellem fire forskellige typer viden, nemlig faglig-, tværfaglig-, epistemisk- og processuel viden.

 

5. Færdigheder

OECDs læringskompas skelner mellem tre forskellige færdighedstyper i forhold til at gennemføre arbejdsprocesser og bruge ens viden på en ansvarlig måde for at nå et mål:

  • kognitive og metakognitive
  • sociale og emotionelle
  • praktiske og fysiske.

 

6. Holdninger og værdier

Holdninger og værdier refererer til de principper og overbevisninger, som driver vore valg, adfærd og handlinger på vejen mod individuel, samfundsmæssig og miljømæssig trivsel. For at skabe mere inkluderende, fair og bæredygtige økonomier og samfund må man tage initiativ til at styrke og vedligeholde tilliden til og mellem institutioner, således der kan udvikles et sæt af grundlæggende fælles værdier og en oplevelse af medborgerskab.

 

7. Forestilling-Handling-Refleksionscyklus

Forestilling-Handling-Refleksionscyklus er en læringsproces, hvorigennem den lærende løbende forbedrer sin tænkning og handler med intention og ansvarlighed. I forestillingsfasen gennemfører den lærende overvejelser over, hvorledes de handlinger, der tages i dag, har konsekvenser for fremtiden. I handlingsfasen udøver den lærende sin vilje og kapacitet til at tage skridt mod bedre trivsel. I refleksionsfasen reviderer den lærende sin forståelse, der således kan lede til bedre handlinger og fremme individuel, social og miljømæssig trivsel.

Læs mere om læringskompasset på OECD´s hjemmeside 

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet i OECDs sekretariat på baggrund af inspiration fra en stor internationalt sammensat arbejdsgruppe, der har talt embedsmænd, lærere og skoleledere og elever fra hele OECDs medlemskreds. Denne version er fremstillet og offentliggjort efter aftale med OECD, og bygger ikke på en officiel OECD-oversættelse.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.