Forskning og viden

Skolernes brug af åben skole-forløb

Denne EVA-undersøgelse om skolernes brug af åben skole viser, at danskfaget indgår i 41 procent af åben skole-forløb, og særligt kulturinstitutioner indgår i undervisningen.

Formål

Undersøgelsens formål er at kortlægge skolernes brug af åben skole-forløb, som det så ud i skoleåret 2017/18. Omdrejningspunktet for undersøgelsen er at afdække, hvordan forskellige eksterne samarbejdspartnere og læringsmiljøer indgår i skolernes hverdag, og hvordan lærere og pædagoger ser på samarbejdet.

Derudover har EVA udarbejdet et inspirationshæfte, som har til formål at illustrere, hvad skolerne opnår ved at samarbejde med eksterne aktører, hvad samarbejdet med disse eksterne aktører kan bidrage med til undervisningsopgaven, og hvilket særligt potentiale dette samarbejde har.

 

Hovedpointer

  • Lærere og pædagoger angiver, at særligt kulturinstitutioner og virksomheder indgår i undervisningen. Samarbejdet med musikskoler fylder mest i indskolingen, mens der i udskolingen særligt er fokus på at samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser.
  • Dansk er det fag, som oftest indgår i åben skole-forløb, og dernæst i natur/teknik, idræt samt matematik.
  • Det er oftest den eksterne samarbejdspartner, der står for planlægning og tilrettelæggelse af undervisningsforløbene, mens 25 procent af forløbene opdeles mellem skolen og samarbejdspartneren, 21 procent planlægges i fællesskab mellem skolen og samarbejdspartneren, mens det for de resterende 15 procent primært er skolen, der tilrettelægger forløbet.
  • I ca. 80 procent af de gennemførte åben skole-forløb spiller hverken skolens ledelse eller forvaltningen nogen nævneværdig rolle i forhold til planlægning, gennemførelse eller kontakt til de eksterne samarbejdspartnere. I 10 procent af forløbene har skoleledelsen taget kontakt til samarbejdspartnere, mens forvaltningen har taget kontakten i 6 procent af forløbene.

 

Find rapporten

Find rapporten på eva.dk

 

Perspektivering

Tidligere undersøgelser af åben skole peger bl.a. på, at skolerne endnu ikke er langt med implementeringen af åben skole i sammenligning med andre elementer i folkeskolereformen. Kun skoleledere peger på en lille fremgang i brugen af åben skole siden reformen, mens elever og undervisere ikke oplever en fremgang. Følgeforskningen peger desuden på, at implementeringen af åben skole udfordres, hvis der bl.a. ikke er ildsjæle, som har interesse for arbejdet og hvis ikke kommunen understøtter samarbejdet. Endelig vurderer en stor andel af lærerne, at åben skole kan fremme kvaliteten af undervisningen, og eleverne synes, at åben skole er spændende.

EVA’s undersøgelse går i dybden med, hvordan skolerne arbejder med åben skole-forløb og nuancerer således den eksisterende viden fra følgeforskningsprogrammet om emnet. Undersøgelsen frembringer bl.a. ny viden om, hvilke eksterne samarbejdspartere skolerne oftest samarbejder med, samt at dansk er det primære fag, hvori skolerne laver åben skole-forløb. Samtidig understøttes tidligere konklusioner om, at skoleledere og forvaltning kun i begrænset omfang bidrager til arbejdet med åben skole.

Faktaoplysninger

Undersøgelsen samt inspirationsmaterialet er udarbejdet af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) i 2018.

Kortlægningen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 792 lærere, 45 børnehaveklasseledere og 89 pædagoger, hvilket svarer til en svarprocent på 29, mens inspirationshæftet bygger på EVA’s kvalitative undersøgelse om skolernes samarbejde med erhvervslivet (2018), hvor de har interviewet ledere, UU-vejledere, undervisende personale, virksomhedsrepræsentanter og elever fra tre undervisningsforløb.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.