Forskning og viden

Kvalitet i dansk og matematik

To vidensnotater præsenterer konkrete tiltag og metoder til en undersøgelsesorienteret tilgang i dansk- og matematik med dokumenteret positiv virkning i på elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

Formål

Vidensnotaterne har til formål at sammenfatte og præsentere resultaterne af en forundersøgelse til dansk-matematikprogrammet, der består af en større kortlægning af forskning og praksis i dansk- og matematikundervisningen i grundskolen.

Hovedpointer

Kvalitet i dansk og matematik (KiDM) er et udviklingsprogram, der har til formål at skabe bedre kvalitet i dansk- og matematikundervisningen ved at afprøve og udbrede en undersøgende tilgang, der fremmer dialogiske og anvendelsesorienterede elementer i undervisningen.

Undersøgende litteraturundervisning

Den undersøgende undervisning i litteratur er kendetegnet ved, at lærer og elever arbejder systematisk med afsæt i egne oplevelser og tekster som grundlag for analyse og fortolkning i et fællesskab, der er præget af aktiv lytning og dialog.

På baggrund af den kortlagte forskning er der i KiDM-projektet formuleret otte didaktiske principper, der kan fremme en undersøgelsesorienteret tilgang:

 1. Engagement: Tekster og forløb skal engagere eleverne ved at skabe rum for oplevelse, fordybelse og virkelyst, både fagligt, socialt og personligt.
 2. Dialogisk fællesskab: Elever skal have mulighed for at arbejde med egne oplevelser af tekster som afsæt for analyse og tolkning i et trygt fællesskab, der er præget af aktiv lytning og undersøgende samtaler.
 3. Undersøgelsesorienterede forløb: Undervisningen organiseres i undersøgelsesorienterede forløb, der åbner for elevernes egne undersøgelser.
 4. Styret åbenhed: Læreroplæg, opgaver og spørgsmål skal formuleres ud fra den enkelte teksts særpræg så undervisningen skaber en styret åbenhed i feltet mellem teksternes styrende træk og tomme pladser.
 5. Faglig rammesætning: Eleverne skal undervises direkte i fagbegreber og strategier, der gør dem i stand til selvstændigt at undersøde litteratur og forholde sig reflekteret til deres arbejde.
 6. Varieret progression: Forløb og opgaver skal varieres og målrettes, så undervisningen veksler mellem dybdegående analyser, håndværksmæssig træning og perspektivering til teksternes omverden.
 7. Multimodal produktion: Kreativ fremstilling med en kombination af forskellige måder at producere betydning på (multimodalitet) skal gøre elevernes arbejde med tekster konkret og skabende.
 8. Mestring af fortolkning: Lærere og læremidlers eksempler skal anskueliggøre, hvordan man udfylder tomme pladser, udvikler sin tekstforståelse og mestrer en undersøgende tilgang.

Undersøgende matematikundervisning

Undersøgelsesbaseret matematikundervisning har til formål at øge elevernes interesse for matematik og udbytte af matematikundervisningen gennem en deltagerstyret, problem- og undersøgelsesbaseret undervisningsmetode, hvor udgangspunktet er fælles åbne spørgsmål eller problemstillinger, som eleverne søger at finde en løsning på ved hjælp af forskellige former for undersøgelser.

I KiDM-projektet er matematikinterventionen rammesat af tre principper for design af undersøgelsesbaseret matematikundervisning:

 1. Princip 1: En undersøgende, dialogisk og anvendelsesorienteret undervisning med rum til elevdeltagelse øger elevens forståelse for matematiske begreber og udvikler hensigtsmæssige arbejdsmåder.
 2. Princip 2: Undervisning, hvor eleverne oplever indholdet meningsfuldt både med udgangspunkt i faget selv og i fagets anvendelse, øger elevernes motivation.
 3. Princip 3: En undersøgende, dialogisk og anvendelsesorienteret undervisning med rum for elevdeltagelse øger muligheden for at implementere de matematiske kompetencer. 

 

Faktaoplysninger

Kvalitet i Dansk og Matematik er et treårigt udviklingsprogram igangsat af Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening.

Forundersøgelsen er udarbejdet af KiDM-konsortiet, der består af: Center for Anvendt Skoleforskning, Læremiddel.dk ved University College Lillebælt, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, University College Sjælland, University College Nordjylland og UC Syd.

Forundersøgelsen består af tre delrapporter, der afdækker almendidaktiske, danskdidaktiske og matematikdidaktiske perspektiver på undersøgelsesorienteret undervisning samt to vidensnotater, der sammenfatter rapporterne om dansk og matematik.

Målgruppe: Vidensnotaterne henvender sig især til dansk- og matematiklærere, vejledere og ledere med ansvar for den faglige kvalitet i undervisningen.

Udgivet i november 2017.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.