Forskning og viden

Sådan øges kvaliteten i dansk og matematik på mellemtrinnet og i udskolingen

”Kvalitet i dansk og matematik - et lodtrækningsforsøg med fokus på undersøgelsesorienteret dansk- og matematikundervisning” evaluerer forsøgs- og udviklingsprogrammet Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM).

Formål

Formålet med programmet er at afprøve, om undersøgende undervisning kan bidrage positivt til kvaliteten i dansk og matematik og dermed elevernes læring. Det undersøgende element består i at åbne fagenes indhold og metoder op på en levende og nærværende måde, der motiverer eleverne til at gå undersøgende til værks. I den forbindelse har programmet udviklet undervisningsmetoder til dansk og matematik, der udfordrer alle børn og gør undervisningen mere relevant.

Hovedpointer

Programmet har afprøvet konkrete, didaktiske indsatser, der gør lærere og forvaltninger klogere på, hvordan en dialogisk og undersøgende undervisning kan bidrage til øget kvalitet i dansk og matematik.

Fælles for indsatserne i både dansk og matematik gælder, at:

 • Indsatserne har konkrete didaktiske materialer som omdrejningspunkt.
 • Indsatserne er bygget op omkring 3-4 forløb, der giver et samlet bud på en progression i de 4-5 måneder, indsatsen varer, og de har både elever, lærere og vejledere som målgrupper.
 • Indsatserne tilbyder støtte og inspiration, der gør det overskueligt at undervise på en skabende og undersøgende måde med konkrete formål, mål, instruktioner, videoer, plakater, PowerPoints, uddelings¬ark og forslag til variation og differentiering i undervisningen.
 • Indsatserne tildeler en didaktisk kvalificeret medarbejder på skolen rollen som koordinator for indsatsen, der skal sikre lokalt ejerskab og fremdrift.
 • Indsatserne rammesætter lærernes samarbejde i teams med didaktiske drejebøger, hvor der er fokus på indsatsens materialer.

For danskfaget viser rapporten, at KiDM-indsatsen:

 • Styrker elevernes kompetencer inden for fortolkning, fremstilling og kommunikation.
 • Skaber en udvikling af personlig og kulturel identitet samt dannelse gennem elevernes arbejde med litteratur og fortolkning.
 • Inkluderer flere elever i den fælles faglige dialog i klasserummet.
 • Styrker elevernes trivsel og engagement. Det undersøgelsesorienterede arbejde er meningsgivende for eleverne, og de præstationsorienterede elever bliver udfordret til at orientere sig bredere end mod test og afgangsprøver.

For matematikfaget viser rapporten, at KiDM-indsatsen:

 • Styrker elevernes matematiske begrebsforståelse - herunder særligt i forhold til problembehandling, modellering og ræsonnement.
 • Styrker elevernes sproglige udvikling inden for matematik.
 • Styrker elevernes udvikling i form af øget medbestemmelse, fagligt engagement og deltagelse i klasserumsdiskussioner i matematikundervisningen.
 • Opleves at have en positiv betydning for undersøgelseskompetence og begrebsforståelse blandt elever med en svagere social baggrund.

For det tværgående udviklingsprojekt viser rapporten, at KiDM-indsatsen:

 • Styrker teamsamarbejdet gennem særligt tre komponenter: den faglige koordinator på skolen, som sikrer lokal forankring og praksisnær faglig ledelse, tydelig rammesætning af teammøder og konkret samarbejde om didaktiske materialer og dilemmaer.
 • Fremmer den faglige dialog på tværs af fag og årgange, og at det særlige fokus på faglig kvalitet har en stærkt mobiliserende virkning på lærernes engagement.

Find rapporten

Find rapporten på laeremiddel.dk

Faktaoplysninger

KiDM-programmet består af en forskningsbaseret udvikling af undersøgelsesorienterede undervisningsforløb i dansk og matematik. 
Programmet er blevet evalueret via et landsdækkende lodtrækningsforsøg, der har involveret i alt 172 skoler og ca. 10.000 elever fra 7.-8. klassetrin i dansk og 4.-5. klassetrin i matematik. Datagrundlaget bygger på spørgeskemabesvarelser fra og interviews med elever og lærere samt observationer af undervisningssituationer.

Programmet blev iværksat på baggrund af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen (folkeskolereformen) fra juni 2013.

Kreditering

KiDM blev igangsat af Undervisningsministeriet i samarbejde med Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening og gennemført af et konsortium bestående af Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og Professionshøjskolen UCN. Programmet forløb over perioden 2016-2018 og udmundede i en forskningsrapport publiceret i 2019.

Undervisningsforløb

Læs mere om undervisningsforløb i dansk og matematik her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.