Forskning og viden

Slutevaluering af satspuljeinitiativ om forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol

Udviklingsforløb og kompetenceudviklingsaktiviteter for undervisere og pædagogisk personale kan styrke det fagprofessionelle arbejde med forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol. 

Slutevaluering af satspuljeinitiativ om forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol

Formål

Forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol starter tidligt i børn og unges liv. Det sker ved at ruste alle børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer, så de udvikler modstandskraft over for ekstreme holdninger og bliver i stand til at træffe selvstændige valg. Med udgangspunkt i denne viden har satspuljeinitiativet ’Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser’ haft til formål at klæde ledere og fagprofessionelle i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser på til at arbejde aktivt med forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol blandt børn og unge.

Slutevalueringen undersøger, om satspuljeinitiativet har bidraget til de ønskede forandringer for den fagprofessionelle praksis i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser, og om det dermed kan sandsynliggøres, at initiativet har bidraget til at styrke børn og unges modstandskraft mod ekstreme holdninger og bevægelser samt mod negativ social kontrol. En midtvejsevaluering af satspuljeinitiativet blev gennemført i august 2019. 

Midtvejsevaluering af initiativ om forebyggelse af radikalisering og social kontrol findes her. 

 

Hovedpointer 

Satspuljeinitiativet har bidraget til at styrke den fagprofessionelle praksis inden for områder som demokratisk deltagelse, kritisk tænkning og kontroversielle emner på en række af de deltagende institutioner. Specifikt viser evalueringen, at de fagprofessionelle oplever en øget viden, et styrket kendskab til værktøjer og redskaber samt styrkede handlekompetencer i arbejdet med demokrati og medborgerskab. Den tilegnede viden har, ifølge de fagprofessionelle, i et vist omfang ført til en styrket individuel og kollektiv praksis og et forbedret børne- og læringsmiljø.

I alt 3.284 fagprofessionelle er blevet efteruddannet under satspuljeinitiativet inden for tematikker, der knytter sig til demokrati og medborgerskab samt forebyggelse af negativ social kontrol og radikalisering.

Evalueringen kan endnu ikke påvise, om børn og unges modstandskraft mod ekstreme holdninger og bevægelser samt mod negativ social kontrol er styrket. Det kan både skyldes, at ændringerne i den fagprofessionelle praksis endnu ikke har manifesteret sig i virkninger hos de berørte børn og unge, og at dataindsamling målrettet børn og unge ikke har kunnet gennemføres som planlagt grundet COVID-19. 

 

Videns- og inspirationsmaterialepakke

Som led i satspuljeinitiativet er der blevet udviklet en række videns- og inspirationsmaterialepakke, hvor fagprofessionelle og ledere fra dagtilbud, grundskoler og fritidstilbud samt ungdomsuddannelser kan finde inspiration til aktiviteter, redskaber og forløb i arbejdet med demokratisk dannelse.  

Til dagtilbud: Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde

Til grundskoler og fritidstilbud: Trivsel er en forudsætning for, at elever kan blive så dygtige som de kan

Til ungdomsuddannelser: Tema: Demokrati og fællesskaber handler om demokratisk forståelse og praksis

 

Fakta om statspuljeinitiativet

Satspuljeinitiativet ’Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, fritidstilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser’, der er gennemført i periode 2017 til 2020, har til formål (1) at styrke børn og unges modstandskraft mod ekstreme holdninger og bevægelser samt mod negativ social kontrol gennem styrkelse af den fagprofessionelle praksis i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud og på ungdomsuddannelser samt (2) at indsamle og sprede viden til praksis om, hvordan forebyggende indsatser mod radikalisering og negativ social kontrol bedst kan tilrettelægges.  

Der er iværksat fire tiltag under satspuljeinitiativet, hvoraf 1-3 er fokus for evalueringen:

  1. Udviklingsforløb i form af (1) helhedsorienterede udviklingsforløb, hvor STUKs læringskonsulenter understøtter de deltagende institutioner med sparring og vejledning over en længere periode, (2) motivationsforløb i form af tværinstitutionelle netværk faciliteret af læringskonsulenterne og (3) inspirationsforløb med enkeltstående inspirationsaktiviteter i form af landsdækkende konferencer faciliteret af læringskonsulenterne og med eksterne oplægsholdere.
     
  2. Kapacitetsopbygning via efteruddannelse af ledelse og fagprofessionelle, herunder kompetenceudviklingsforløb tilrettelagt af VIA University College, Professionshøjskolen UCC, Dansk Flygtningehjælp og ALS Research (VUDA), der særligt har været målrettet deltagere i helhedsorienterede udviklingsforløb, samt workshops ved STUK’s læringskonsulenter og undervisningsforløb tilrettelagt i samarbejde med organisationen C:NTACT.
     
  3. Udvikling og formidling af materialer, der kan understøtte den forebyggende indsats. Materialerne er blevet anvendt i både udviklingsforløb og kapacitetsopbygning. Materialer målrettet hhv. dagtilbud, grundskoler og fritidstilbud samt ungdomsuddannelser kan findes på emu.dk.
     
  4. Vidensopsamling af tidlige forebyggende indsatser gennemført forud for projektperioden. 

 

Kreditering

Evalueringen er udarbejdet Rambøll Management Consulting og publiceret i oktober 2020.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.