Forskning og viden

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med funktionsnedsættelser

Rapporten giver indblik i børn og unge med funktionsnedsættelsers vej gennem folkeskole og ungdomsuddannelse. Rapporten viser blandt andet, at de opnår et lavere karaktergennemsnit i dansk og matematik.

Formål

Rapporten har dels til formål at undersøge, hvordan børn og unge med funktionsnedsættelser klarer sig i uddannelsessystemet sammenlignet med børn og unge uden funktionsnedsættelser, dels at undersøge hvordan børn og unge med funktionsnedsættelser fremadrettet kan følges i analyser via registerdata.

Hovedresultater

  • Unge med funktionsnedsættelser fritages i højere grad fra folkeskolens afgangseksamen (12 procent) end unge uden funktionsnedsættelser (1 procent). 
  • Unge med funktionsnedsættelser opnår et lavere karaktergennemsnit i dansk og matematik ved folkeskolens prøver og nationale test, har højere fravær, oplever flere skoleskift og rapporterer på noget områder dårligere trivsel end unge uden funktionsnedsættelser.
  • Børn og unge med funktionsnedsættelser i segregerede skoletilbud klarer sig i gennemsnit dårligere end børn og unge med funktionsnedsættelser i inkluderede tilbud. Dette viser sig bl.a. ved, at førstnævnte gruppe har lavere karaktergennemsnit, større andel af fritagelser samt færre aflagte prøver pr. barn ved folkeskolens afgangseksamen. Derudover er der en lavere andel af denne gruppe elever, der påbegynder ungdomsuddannelser. Dog bør det bemærkes, at analyserne ikke kan sige noget om den direkte årsagssammenhæng.
  • Unge med funktionsnedsættelser er i gennemsnit trekvart år ældre, når de påbegynder en ungdomsuddannelse set i forhold til unge uden funktionsnedsættelser. Det er især unge med udviklingsforstyrrelser, der påbegynder en uddannelse senere i livet.
  • Et selvstændigt formål med undersøgelsen har været at udvikle et design for, hvordan børn og unge med funktionsnedsættelser fremadrettet kan følges i registerdata. Derved kan der etableres et bedre vidensgrundlag om uddannelsesmønstre og effekten af indsatser rettet mod målgruppen. 

Find rapporten

Find rapporten på vive.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Rapporten er publiceret i september 2020.

De sidste større undersøgelser af uddannelsesmønstre blandt børn og unge med handicap er gennemført i 2009 og 2014. Siden da er der imidlertid sket en række væsentlige ændringer i uddannelsessystemet, ikke mindst i forhold til arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser. Derfor har der været interesse for at få opdateret viden på området. 

Rapporten bygger på registerdata for to grupper af unge, afgrænset på fødselsår, hhv. 1988-1992 og 1998-2002. For disse grupper er der blandt andet indhentet registerdata om elevers faglige resultater i grundskolen, overgang til ungdomsuddannelse og baggrundsdata, og dertil er ordblindebiblioteket Nota brugt til information om ordblindhed. Derudover bygger rapporten på kvalitative data indsamlet i syv kommuner og tilhørende skoler i perioden juni 2019 til januar 2020.

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.