Lovgivning

FAQ: Rammer og lovgivning

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om, hvilke regler der gælder for arbejdet med at forberede eleverne til at træffe valg om deres uddannelsesfremtid.

gsk_overgange_rammeroglovgivning


Kommuner og skoler er forpligtet til at gennemføre bestemte vejlednings- og uddannelsesrelaterede aktiviteter.

På alle klassetrin:

  • Undervisning i det obligatoriske emne uddannelse og job

I udskolingen:

  • Kollektiv vejledning
  • Informationsmøder for elever og forældre
  • Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
  • Brobygningsforløb i 9. og 10. klasse
  • Praktikforløb

Den enkelte kommune er ansvarlig for at lægge en plan, der understøtter en god sammenhæng mellem vejlednings- og undervisnings aktiviteterne.


Det er i sidste ende kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at eleverne kommer igennem de obligatoriske vejlednings- og uddannelsesrelaterede aktiviteter.

KUI er ansvarlig for vejledningen og skolen for undervisningen, så det er i dette samarbejde, at vejledningsaktiviteterne bliver gennemført.

Vejleder vil typisk hjælpe med planlægning af aktiviteterne, fungere som tovholder og hjælpe lærere med at være opmærksomme på vigtige frister og lignende.


Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne er forløb, hvor elever besøger forskellige ungdomsuddannelser for at blive afklarede og motiverede i deres valg af ungdomsuddannelse.

Introduktionsforløbet skal i form og indhold afspejle undervisningen i den uddannelse, der indgår i introduktionsforløbet, og giver eleven mulighed for at opleve miljøet på uddannelsen.

Brobygningsforløb skal gøre eleverne bekendt med forskellige uddannelsers praktiske og teoretiske elementer og forskellige erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet kunne pege hen mod. Brobygningen giver også eleverne mulighed for at opleve undervisningsmiljøet på uddannelsen.

Introduktionskurser er obligatoriske og foregår i 8. klasse, mens brobygningsforløb foregår i 9. og 10. klasse.

Få mere viden om Brobygning og introkurser her (emu.dk)


Brobygning kan tilbydes til:

  • Elever i 9. klasse i folkeskolen og i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning, som er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser, eller som har behov for afklaring
  • Elever i 9. klasse i andre skoleformer på fx frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler
  • Alle elever i 10.klasse uanset skoleform. I 10.klasse består brobygningen af en obligatorisk og en frivillig del

Få et detaljeret overblik over forskellige elevers muligheder for brobygning her (emu.dk)


9. klasse: 2-10 dages brobygning kan afvikles i løbet af skoleåret.

10. klasse: 1 uges obligatorisk brobygning skal være afviklet inden den 1. marts. Op til 5 ugers frivillig brobygning kan afvikles i løbet af skoleåret. 


Eleverne har ret til at komme i erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. Der er desuden mulighed for erhvervspraktik i 6. og 7. klasse, hvis der er tale om et tilbud til hele klassen, holdet eller en gruppe.

Tidspunktet for elevernes erhvervspraktik kan aftales mellem skoleledelsen, lærerteamet og vejleder, når året planlægges, så alle elever som udgangspunkt er i praktik i samme uge. Der kan dog aftales andre praktikperioder for den enkelte elev.


Under erhvervspraktikken er eleven omfattet af statens erstatningsordning. Det betyder, at det er statens erstatningsordning, som yder erstatning, hvis eleven kommer til skade eller forvolder skade på andres person eller ejendele.  

Der ydes ikke erstatning for skader på praktikantens ejendele, eksempelvis beklædning, mobiltelefoner, ure, cykler og knallerter, selv om skaden sker i forbindelse med erhvervspraktikken. Disse skader kan eventuelt erstattes via elevens familieforsikring eller praktikværtens virksomhedsforsikring.

Du kan læse mere om forsikring af elever i praktik her (uvm.dk)


Pr. 1. oktober 2022 anvendes begrebet: ”Parat til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser” i stedet for det, der før hed ikke-uddannelsesparat.

Du kan læse mere om UPV her (uvm.dk)


Eleven har altid ret til at søge ind på en ungdomsuddannelse, selv om han/hun ikke er vurderet parat til det.

En elev, der ikke vurderes at være parat til den ønskede ungdomsuddannelse, har ret til individuel vejledning og en særlig indsats, der skal hjælpe eleven med at blive klar.

Den særlige indsats tilrettelægges med hjælp fra vejleder.Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.