Artikel

LGBT+ i fagene

Denne artikel sætter fokus på, hvordan LGBT+ og mangfoldighed kan indgå i undervisningen i biologi, dansk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, håndværk/design, idræt og musik.

Eleverne skal lære om LGBT+ og mangfoldighed i fagene

Som beskrevet i Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) er det obligatorisk at undervise i mangfoldighed i forhold til køn, krop og seksualitet fra børnehaveklassen til 9. klasse. Alle skolens fag kan tage opgaven med at undervise i SSF på sig, og det er skoleledelsen, der har ansvar for at sikre, at undervisning i SSF gennemføres.

Der er en række fordele ved at integrere køn, krop og seksualitet i et mangfoldighedsperspektiv i fagene:

  • Fleksibilitet og aktualitet: Emner som køn og seksualitet kan tages op, når de forekommer relevante og i sammenhæng med det øvrige faglige stof.
  • Trædesten: Både lærere og elever får mulighed for at gå langsomt til værks med emner og begreber, de ikke før har talt om, fordi det omkringliggende stof udgør trædesten”.
  • Naturlighed: Når alle elever på alle årgange og i mange fag taler om køn, krop og seksualitet, vil emnet forekomme naturligt og ikke være noget, eleverne i eksempelvis 6. klasse ”pludselig” skal til at tale om.
  • Faglighed: Undervisning i LGBT+- og SSF-relaterede temaer sker mere kvalificeret, fordi læreren har en grunduddannelse inden for det fag, som tager temaet op.
  • Tilgængelighed: Der skal ikke findes ekstra skematid til SSF, hvilket gør det lettere at komme i gang.
  • Langsigtet: Som en integreret del af fagene, bliver arbejdet med SSF et løbende dannelses- og kulturarbejde på skolen (og ikke et særlig emne i et temaforløb).

 

Eksempler på LGBT+ i fagene

Her følger eksempler på, hvordan LGBT+ kan indgå i skolens fag:

 

Natur og teknologi samt biologi: Kan dyr også være LGBT+?

Et fokus på LGBT+ kan indgå i natur og teknologi på mellemtrin og samt i udskolingen i biologi. I biologi kan mangfoldighed og LGBT+ indgå i undervisningen inden for krop og Sundhed, hvor der kan sættes fokus på reproduktion og det enkelte menneskes udvikling.

Eksempelvis kan biologilæreren undervise i pubertet og kønsudvikling med fokus på, at nogle mennesker oplever deres kønsidentitet forskellig fra deres biologiske køn, og at nogle mennesker er interkønnede. Biologilæreren kan også i relation til celler, mikrobiologi og bioteknologi sætte fokus på, at børn bliver skabt på flere forskellige måder i dag, for eksempel via reagensglasbehandling og insemination.

I natur og teknologi samt i biologi kan der introduceres til dyr, som er tvekønnede (en bi-art) eller biseksuelle eller skifter køn (mange fisk og hvirvelløse dyr). Biologiforbundets materiale til køn og krop tager disse temaer op til brug på mellemtrin og i udskolingen.

Find materialet på biologiforbundet.dk

 

Mangfoldighed i danskfagets litteraturarbejde

Danskundervisningens litteraturarbejde giver god mulighed for at arbejde med fremstillinger og syn på køn, seksualitet og mangfoldighed på alle trin. I danskfaglig sammenhæng kan der eksempelvis arbejdes med elevernes kompetence til at sætte tekstens tema i relation til både eget og andres liv (indskoling), og med at eleverne kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster (udskoling).

Der kan i undervisningen anvendes litteratur, som har særligt blik for at inkludere LGBT+-perspektiver, enten i teksternes temaer eller i persongalleriet, som indgår.

 

Regnbuefamilier og seksualitet i historie, samfundsfag og kristendomskundskab

De tre fag kan alle arbejde med ”homoseksualitet og familieformer i et udviklingsperspektiv” som tema på mellemtrin eller udskolingen afhængigt af fagets placering. Det kan handle om at forstå, hvilke livsvilkår der tidligere var for de mennesker, vi i dag betegner som LGBT+-personer, hvordan man dannede familier i gamle dage, og hvordan det så ser ud i dag? Er der eksempelvis forskel på, hvordan man lever i byen og på landet, og er der forskel mellem religioner? Dette kan tages op i fagene hver for sig eller organiseres i et tværfagligt samarbejde.

I historiefaget (udskoling) kan alle med uni-login benytte disse tidslinjebaserede materialer fra Rigsarkivets Skoletjeneste. Arbejdet ud fra tidslinjen har relevans til historiefagets tre kompetenceområder: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde samt historiebrug. Materialerne findes her på kilderne.dk.

I samfundsfag (udskoling) relaterer temaet ”homoseksualitet og familieformer i et udviklingsperspektiv” sig til arbejdet med at analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse. Temaet egner sig også til at diskutere kulturs betydning for individer og grupper med et blik på social differentiering.

I Kristendomskundskab (mellemtrin) kan der sættes fokus på ”homoseksualitet i et udviklingsperspektiv” i arbejdet med betydningen af trosvalg for menneskers handlinger og tydning af tilværelsen, samt i refleksionen over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer.

 

Håndværk og design sætter fokus på køn

LGBT+ og mangfoldighed kan indgå på mellemtrin og i udskoling. I håndværk og design kan eleverne arbejde med klædedragtens historie og undersøge, hvorfor mennesker i forskellige positioner (køn, socialt lag med videre) har klædt sig forskelligt.

Eleverne kan designe tøj til forskellige typer af mennesker i dag og i fremtiden – og eventuelt til forskellige køn. Inspiration til forløbet kan blandt andet hentes på hjemmesiden dapperq.com, som er et digitalt modemagasin for queermode. Et sådant forløb retter sig mod fagets arbejde med innovation og design, som er eksplicit i faget og kan kobles til det vejledende mål om, at eleven kan afprøve idéer i forhold til produkters form, funktion og udtryk, og at eleven har viden om farver, formsprog og æstetiske udtryk.

En anden aktivitet kan være at dekonstruere tøj, der er bærer af maskuline kvaliteter (for eksempel skjorter) og re-designe nyt, der skal være ’køns-inkluderende’ – altså passe til mange slags køn, eller bære mange kønnede udtryk i sig.

 

Krop og køn i idræt

LGBT+ og mangfoldighed kan indgå på alle klassetrin i idræt. Idrætslæreren kan overveje principper for gruppedeling, når der skal deles hold til aktiviteter. Ligeledes kan opmærksomhed på, hvad der traditionelt fremstår som ”pigede” eller ”drengede” aktiviteter i tilrettelæggelsen af undervisningen, være med til at understøtte mangfoldighed i forhold til køn og krop. Opmærksomhed på det kropslige i forhold til omklædning og badesituationer kan også være et relevant tema i undervisningen.

Find udskolingsforløb fra Sex og Samfund om krop og badning i idræt på underviserportal.dk.

 

Musik og repræsentationer af køn og normer

I musikfaget kan der i udskolingen arbejdes med køn og seksualitet i undervisning om klassiske komponisters liv og virke ved at beskrive træk ved musik fra musikhistoriske perioder og ved fokus på viden om musikkens funktioner i sociale og kulturelle sammenhænge.

Der kan inddrages historiske perspektiver i musikundervisningen. Det kan for eksempel være den (ubekræftede) historie om, at komponisten Tjajkovskij var homoseksuel og af denne årsag var tvunget til at begå selvmord. Dette udgangspunkt kunne give anledning til at arbejde med såvel samtidens som nutidens syn på og behandling af LGBT+-personer. Nutidige eksempler på kunstnere, som bruger det kønnede utraditionelt i deres performance, kan også fremhæves, eksempelvis David Bowie, Annie Lennox og Grace Jones.

Læreren kan også inddrage et musikteoretisk perspektiv, som handler om dominansen af hvide (mænd) og favorisering af den vestlige musik på baggrund af vestlig musikteori. Seismograf er et redaktionelt uafhængigt webmagasin – gratis for alle – der fokuserer på den nyeste lydkunst. Heri findes inspiration til arbejdet, som kan anvendes som diskussionsoplæg: seismograf.dk.

I den klassiske musik findes rigeligt med problematikker, der er knyttet til køn, hvilket undervisningen kan sætte fokus på. Artiklen "Det var så femte sæson uden en kvindelig komponist" på seismograf.dk er et eksempel fra den klassiske musik, hvor der er meget få kvinder repræsenteret.

 

Inspiration

Find mere viden og inspiration til undervisning i fagene her:

Materialer og ressourcer om LGBT+ til grundskolen
 

Fælles Mål. Læseplan og vejledning:
Faghæfte for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (2019)
 

Inspiration til forløb med fokus på samfundsfag og dansk:
Beskrivelse af bog og inspiration til forløb og øvelser (vendelbokommunikation.dk)
Inspiration til øvelser og forløb er gratis, mens bogen LGBT+KAMPEN kan købes.

 

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af Annette Hildebrand Jensen, lærer, cand.pæd.pæd. og underviser i seksualundervisningsdidaktik.


Lildahl-Schrøder, Nina (2020) Kort og godt om LGBT, København: Dansk Psykologisk Forlag,

Roien, Line Ann m.fl. (2018) Seksualitet, skole og samfund – kritiske perspektiver på seksualundervisning. København: Hans Reitzels Forlag (Særligt kapitel 12: ”Normkritisk seksualundervisning – mangfoldighed, trivsel og antidiskrimination i skolen”)

Sex og Samfund (2020) "SSF: Inspiration til undervisning fra 0.-9. klasse" underviserportal.dk [12.12.2020] https://www.underviserportal.dk/grundskole/uge-sex-i-grundskolen/uge-sex-i-grundskolen/

Børne- og Undervisningsministeriet "Faghæfte for Historie (2019)" emu.dk [12.12.2020] https://emu.dk/grundskole/historie/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t12

Børne- og Undervisningsministeriet "Faghæfte for Idræt (2019)" emu.dk [07.12.2020] https://emu.dk/grundskole/idraet/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t18

Børne- og Undervisningsministeriet "Faghæfte for Kristendomskundskab (2019)" emu.dk [27.12.2020] https://emu.dk/grundskole/kristendomskundskab?b=t5

Børne- og Undervisningsministeriet "Faghæfte for Musik (2019)" emu.dk [26.11.2020] https://emu.dk/grundskole/musik/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t25

Børne- og Undervisningsministeriet "Faghæfte for Samfundsfag (2019)" emu.dk [26.11.2020] https://emu.dk/grundskole/samfundsfag/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t11

Børne- og Undervisningsministeriet "Faghæfte for Håndværk og design (2019)" emu.dk [07.12.2020] https://emu.dk/grundskole/haandvaerk-og-design/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning

Børne- og Undervisningsministeriet "Faghæfte for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (2019)" emu.dk [07.12.2020] https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og?b=t5-t32


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.