Forløb

At være sig selv på YouTube med Morten Münster

Mellemtrin: I dette forløb kan eleverne arbejde med identitet og færden på internettet ud fra de erfaringer, youtuber Morten Münster har med at fremstille sig selv over for sin store følgerskare på YouTube.

Forløbet er udviklet til dansk eller sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Forløbet er målrettet elever på mellemtrinnet.

 

Forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 3-4 lektioner.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Morten Münster er en af Danmarks mest populære youtubere, og han har stor erfaring med at finde og afprøve identitet online. På baggrund af hans fortælling om, hvordan han fremstiller sig selv og sine fiktive karakterer i videoer på YouTube, lægger dette gæstelærerforløb op til, at eleverne kan arbejde med forskellen på fysiske og online fællesskaber samt identitet i et børne- og ungeliv.

Forløbets formål er at gøre elever på mellemtrinnet klogere på deres identitet, både i den fysiske verden og online, hvor de som oftest agerer uden forældre, lærere eller andre voksne. Eleverne arbejder i forløbet blandt andet med de problemstillinger og dilemmaer, som interaktion online kan frembringe, og de undersøger, hvad interaktionen betyder for deres identitet.

I dansk kan forløbet ses i sammenhæng med kompetenceområdet kommunikation. I forlængelse af det kan eleverne arbejde med kommunikation og ytringer på internettet, ligesom forløbet er oplagt til, at eleverne arbejder med forskellige identiteter, roller og dialog herudfra.

Med afsæt i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan forløbet inkorporeres i danskundervisningen, eller det kan gennemføres som separat forløb. Det er her oplagt at arbejde med kompetenceområdet sundhed og trivsel med et fokus på venskaber, identitet og trivsel.

Formålet med forløbet er desuden at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Gæstelærerforløbet er bygget op omkring tre videoer med youtuber Morten Münster. Til hver video er der aktiviteter, som kan anvendes i undervisningen.

Aktiviteterne kan anvendes som beskrevet nedenfor, men læreren kan også nøjes med enkelte aktiviteter og eventuelt tilpasse dem i omfang og indhold alt efter klassens behov.

Inden forløbet igangsættes, kan læreren orientere sig på Morten Münsters YouTube-kanal. Læreren kan eventuelt også undersøge andre youtubere, der appellerer til børn og unge på mellemtrinnet, for at få indblik i emner, stil og sprog i fællesskabet.

 

Tilrettelæggelse

Alle videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

De foreslåede aktiviteter veksler mellem par-, gruppe- og fællesopgaver, der kan favne både abstraktionsmæssige og faglige forskelligheder.

Forløbet kan gennemføres i et klasselokale eller online. Det er en fordel, hvis eleverne har mulighed for at kunne arbejde uforstyrret i små grupper.

Hvis undervisningen gennemføres online, kan rollespilsøvelsen til video 3 nedtones. Det er muligt at lave rollespil online, men læreren skal være opmærksom på, at de små nuancer i rollerne kan blive utydelige for eleverne. Som alternativ kan klassen springe selve rollespillet over og gå direkte til spørgsmålene, hvor eleverne reflekterer over at være i forskellige roller. De øvrige øvelser kan gennemføres uændret online med udgangspunkt i klassens virtuelle platform.

Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Som indledning kan læreren forklare eleverne, at de skal i gang med et forløb, der handler om identitet og om at færdes i fysiske og online fællesskaber. Læreren kan også fortælle eleverne, at det er normalt at eksperimentere med sin identitet, og at det er ok at ændre sig, hvis man ikke længere vil have en bestemt rolle.

Læreren kan vise billeder af Morten Münster i forskellige situationer og derefter lade eleverne udveksle, hvad de hver især ved om Morten Münster. Som næste trin kan læreren vise et klip fra Morten Münsters YouTube-kanal - for eksempel klippet, hvor den fiktive Ritta bliver rig

Se Ritta bliver rig på Youtube

Efter at have set videoklippet kan læreren bede eleverne gå tilbage i grupper og opliste, hvad, de synes, var vigtigst i klippet. Eleverne kan fokusere på, hvilke karakterer der var med i videoen, og hvad der kendetegnede dem. De kan også drøfte, hvad der var sjovt, selvom det, der skete, i sig selv var negativt.

Læreren kan runde elevernes drøftelser af med en fælles opsamling i klassen. Derefter kan eleverne se den første video i forløbet.

 

Video 1: At være sig selv på YouTube

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Morten Münster om, hvilke sider af sig selv han viser på YouTube. Han fortæller om forskellen på sit fiktive selv og sit mere personlige selv og forklarer, at han arbejder med begge dele.

På baggrund af videoen kan læreren igangsætte en aktivitet, hvor eleverne arbejder med Morten Münsters udsagn. De kan for eksempel reflektere over, hvad det betyder, når han siger:

  • ”Folk gør nogle vilde ting på nettet.”
  • ”Jeg klipper mig selv neutral.” / ”Jeg klipper mig selv perfekt.”
  • "En af de første personlige videoer, jeg lagde på nettet, var mig, der sprang ud på YouTube."

Eleverne kan arbejde med øvelsen i grupper, hvor de oplister deres refleksioner om udsagnene. Eleverne kan også på skrift eller billeder komme med eksempler på andre kendte eller bekendte, som viser forskellige sider af sig selv. Herefter kan læreren facilitere en drøftelse om roller – for eksempel ved at spørge:

  • Hvad er personlighed – og kan man ændre den?
  • Hvis man for eksempel er dygtig eller mobber andre, er det så en del af ens personlighed?

 

Video 2:  Redigering og karriere på YouTube

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Morten Münster om, hvordan han rent praktisk redigerer sine videoer. Han fortæller desuden om sin start på YouTube og om, hvordan han inddrager sine følgere i videoerne. Læreren kan på den baggrund facilitere en dialog om interesser og om, hvordan identitet og interesser påvirker hinanden.

Eleverne kan begynde med at skrive deres interesser op på tavlen og sammenligne dem med klassekammeraternes. Overblikket kan læreren løfte op til en fælles drøftelse med eleverne af, om klassen har en fælles identitet, eller om der er stor forskel på, hvad eleverne identificerer sig med og interesserer sig for.

 

Video 3:  Leg med karakterer

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Morten Münster om, hvordan han anvender forskellige karakterer, og at han ikke altid er sig selv i sine videoer. Det gør, at hans følgere nogle gange har bestemte forventninger til, hvordan han opfører sig, når de møder ham.

På baggrund af videoen kan klassen opføre et rollespil med karakterer, som eleverne finder på i små grupper. Læreren kan afhængigt af elevernes udgangspunkt vælge at knytte overvejelser om fordomme og stigmatisering til rollespillet. Eleverne kan, inden de udvikler rollespillet, eksempelvis reflektere over:

  • Hvorfor forventer vi, at en karakter taler og opfører sig på en bestemt måde?
  • Hvad sker der, hvis karakteren opfører sig anderledes, end man forventer?

På baggrund af rollespillet kan læreren spørge eleverne om, hvordan det var at være og se sine kammerater i andre roller. Læreren kan også spørge, om eleverne kender til at være i forskellige roller i løbet af en typisk dag - altså uden for rollespillet.

 

Evaluering

Læreren kan evaluere forløbet med en aktivitet, hvor hver elev optager en lydsekvens eller en kort video med sig selv. I lydsekvensen eller videoen fortæller de om gæstelærerforløbet. Læreren kan understøtte med disse eller andre spørgsmål:

  • Hvad har forløbet fået dig til at tænke på?
  • Er der noget, du kunne tænke dig at lave om på efter at have arbejdet med forløbet?

Alt efter hvad klassefællesskabet kan rumme, kan læreren lægge op til, at videoerne eller lydsekvenserne deles i klassen, eller at de sendes til læreren, der herefter giver feedback på dem.

 

Links til yderligere inspiration

Morten Münsters YouTube-kanal

Se en film om 12-årige Lukas, der bryder med de typiske forventninger: Han har Aspergers syndrom og spiller i et punkband

 

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.