Om forsøget

Et tre-årigt forsøg med teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolen er afsluttet. Formålet med forsøget var at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen med henblik på, at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

Evalueringen af forsøg med teknologiforståelse er offentliggjort i oktober 2021. Der skal nu træffes en politisk beslutning om, hvorvidt samt eventuelt hvordan og hvornår teknologiforståelse skal indgå i undervisningen i folkeskolen. Evalueringen kan tilgås via dette link på emu.dk. 

I forsøget blev teknologiforståelse afprøvet både som et selvstændigt fag og som en faglighed integreret i en række af fag, herunder samfundsfag, dansk og billedkunst.

Forsøgsfagligheden teknologiforståelse indeholder fire kompetenceområder. Kompetenceområdet digital myndiggørelse, vedrører blandt andet kritisk undersøgelse og forståelse af digitale artefakter som applikationer eller apps, og i kompetenceområdet digital design og designprocesser lægges der vægt på at tilrettelægge og gennemføre designprocesser. Desuden har fagligheden fokus på computationel tankegang, hvor eleverne skal analysere, modellere og strukturere data og dataprocesser samt teknologisk handleevne, der blandt andet handler om at mestre computersystemer, digitale værktøjer og om at kunne programmere.

Find information om forsøget her på siden.

 

Videoerne herunder introducerer den samlede faglighed i forsøgsfaget og præsenterer de fire kompetenceområder.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
© Børne- og Undervisningsministeriet

Digital myndiggørelse

© Børne- og Undervisningsministeriet

Digital design og designprocesser

© Børne- og Undervisningsministeriet

Computationel tankegang

© Børne- og Undervisningsministeriet

Teknologisk handleevne

 

To forsøg i et

Der deltog 46 skoler i forsøget. Skolerne medvirkede dermed i en pionèrindsats om at tænke teknologiforståelse ind som en del af folkeskolens undervisning, blandt andet med henblik på at bidrage til udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelsen hos eleverne. I forsøget blev der arbejdet med både teknologiforståelse som et selvstændigt fag og med teknologiforståelse som en faglighed integreret i udvalgte eksisterende fag (dansk, matematik, billedkunst, natur/teknologi, håndværk og design, samfundsfag og fysik/kemi). Gennem forsøget blev skolerne understøttet både økonomisk og fagligt.

Forsøgs-Fælles Mål for teknologiforståelse

Forsøgs-Fælles Mål for teknologiforståelse er udarbejdet af en rådgivende ekspertskrivegruppe under ledelse af et formandskab bestående af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, og direktør Michael E. Caspersen, It-vest. Ekspertskrivegruppen bestod derudover af ca. 20 videnspersoner fra universiteter og professionshøjskoler, lærere og ministeriets læringskonsulenter.

Inspiration til undervisning i teknologiforståelse

Forsøgets hjemmeside tekforsøget.dk formidler erfaringer og viden om med det at undervise i og implementere teknologiforståelse. På tekforsøget.dk ligger blandt andet inspirationsartikler og prototyper på forløb. Tekforsøget.dk er tilgængelig til og med 2023.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, kan du også kontakte fuldmægtig Ane Sophie Pedersen, Ane.Sophie.Pedersen@stukuvm.dk , tlf.33 92 52 85.

 

Forsøgsforlængelse

I forbindelse med afslutningen af den oprindelige forsøgsperiode i juni 2021 har Børne- og Undervisningsministeriet tilbudt forsøgsskolerne at forlænge forsøget fra skoleåret 2021/2022 til og med skoleåret 2022/23.

Det giver forsøgsskolerne mulighed for at arbejde videre med teknologiforståelse, mens der politisk træffes beslutning om faglighedens fremtid i folkeskolen. Dermed kan skolerne opretholde den faglige kapacitet og de kompetencer, der er opbygget undervejs i forsøget.

De 22 skoler, der afprøvede teknologiforståelse som selvstændigt fag i den oprindelige forsøgsperiode, havde godkendelse til at fravige folkeskolelovens § 5, stk. 2, og skolerne kunne dermed have obligatorisk undervisning i faget. Da forsøgsgodkendelsen udløb i juni 2021, var en forlængelse af heraf nødvendig, hvis skolerne forsat ønskede at undervise i teknologiforståelse som selvstændigt fag.

De 24 skoler, der afprøvede teknologiforståelse integreret i eksisterende fag, har frit kunne forsætte med undervisningen, da de ikke fraviger folkeskoleloven.  

I alt har 27 ud af 46 forsøgsskoler arbejder videre med forsøget frem mod sommeren 2023.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.