Redskab

Moralsk vurdering

Med udgangspunkt i et læreroplæg introduceres eleverne til grundforståelse af, hvordan man kan foretage moralske vurderinger. Aktiviteten handler om etik, moralske argumenter, holdninger og perspektiver.

 

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: dansk, samfundsfag, kristendomskundskab
Anslået tidsforbrug: 1-3 lektioner

Emnet moralsk vurdering rummer både elementer af etik og argumentationsteori. Denne undervisningsaktivitet introducerer til emnet, men kan med fordel kombineres med andre undervisningsaktiviteter som omhandler f.eks. etik, identitet, døden og kritisk tænkning.

 

Forudsætninger, form og indhold

Aktiviteten er tænkt som klassisk klasserumsundervisning med en kombination af tavleundervisning (eller tilsvarende fagligt oplæg ved lærer eller anden underviser), klassediskussion, og elevarbejde i grupper eller individuelt.

 

Materialer:

Kildetekst om etik og etiske beslutninger fra Etisk Råd

Se mere i den pædagogiske vejledning

 

Tilrettelæggelse

  • Sæt dig ind i temaerne etik og moralsk argumentation via kildeteksten fra Etisk Råd
  • Vælg nogle del-aktiviteter som passer til undervisningens rammer (fx sted og længde)
  • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation og til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Præsentér eleverne for temaerne i kildeteksten. Du kan med fordel udvælge nogle, som I går i dybden med. Måske har eleverne brug for at få forklaret nogle af temaerne og begreberne nærmere, inden I går videre til delaktiviteterne. Inddrag eleverne i beslutningen om, hvilke af temaerne I skal arbejde videre med.

Som del af aktiviteten kan du også fx:

  • Invitere eleverne til at give eksempler på etiske diskussioner som de kender (fx fra Etisk Råd)
  • Snakke med dem om hvornår og hvorfor det kan være svært at træffe et etisk valg
  • Inddele dem i små grupper som formulerer små historier, som rummer etiske dilemmaer. Historierne kan præsenteres for resten af klassen, og man kan diskutere, om der er måder at løse dilemmaerne på.

 

Relaterede aktiviteter:

Tavleundervisning: Etiske teorier og Mary/Jodie-dilemmaet

Tavleundervisning: Argumentation

Undersøgende workshop: Fortidstanker

 

Evaluering

Det anbefales, at evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se den pædagogiske vejledning på introduktionssiden for ideer til hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.filosofiiskolen.dk.

 

Referencer

Etisk Råd 2011: ”Baggrundstekst: Hvad er etik?”: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/introduktion-til etik/undervisning-til-grundskolen/hvad-er-etik

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.