Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk som andetsprog - Oktober 2020

Her kan du læse om: visitationstesten, faglige mindstekrav og efteruddannelse, pædagogikum og fyraftensmøder om visitationstesten.

Visitationstesten

Det er vigtigt, at både lærere, vejledere og ledere på VUC er opmærksomme på

1. at dsa A fagligt ækvivalerer med dansk A og derfor er adgangsgivende på samme måde som dansk A

2. at dsa er et tilbud til alle, der har et andet aktivt modersmål end dansk. Faget/screening til dsa skal som udgangspunkt tilbydes kursister, der har et andet aktivt modersmål end dansk.

3. at det er afgørende for den faglige kvalitet, at de visiterede har de nødvendige faglige og sproglige forudsætninger for at deltage på det niveau, de visiteres til

4. at screeningen udføres og bedømmes af vejledere, der har de nødvendige faglige kompetencer til at diagnosticere og afdække det sproglige beredskab hos kursister med dansk som andetsprog

5. at den skriftlige screening tilstræbes ledsaget af en samtale med henblik på at afdække kursistens niveau i mundtlig dansk.

Faget er en mulighed for at sikre bedre gennemførsel og fagligt udbytte hos kursister, der erfaringsmæssigt har det svært på dansk. Faget tager højde for og hensyn til særlige udfordringer, som man kan have, hvis man har et andet aktivt modersmål end dansk, og det giver mulighed for at arbejde mere systematisk med sprog og erhvervelse af danskfaglige kompetencer. Men det skal understreges, at niveauet på dsa A fagligt er det samme som dansk A, og at kursisterne skal kunne magte det niveau, de visiteres til. Det kan være en fordel at både ledelse, vejledere og undervisere i fællesskab får afklaret retningslinjerne og taler sammen om visiteringen, så faget får bedst mulige vilkår.

 

Faglige mindstekrav og efteruddannelse

Der er som til alle andre fag i gymnasiet udarbejdet faglige mindstekrav, som kræves opfyldt, hvis man som lærer skal undervise i faget.

Hvis man har taget en DAV-uddannelse i kombination med en kandidat i dansk, som giver faglig kompetence, lever man op til de faglige mindstekrav og har faglig kompetence til at undervise i dsa C-A. Hvis man er i gang med at tage DAV-uddannelsen, kan man blot fortsætte sit forløb. Også her tilegner man sig kompetence til at undervise på dsa C-A.

STUK anbefaler hf-undervisere, der mangler faglig kompetence og endnu ikke er påbegyndt en efteruddannelse, at indskrive sig på masteruddannelsen. Dermed kan vi gøre det nemmere for universitetet at målrette uddannelsen til undervisere på dsa C-A-niveau.

Masteruddannelsen i dansk som andetsprog udbydes pt. af DPU og KU

Der vil være tale om en overgangsordning på tre år indtil sommeren 2023, hvor skolerne har mulighed for at opkvalificere underviserne i dansk som andetsprog, da der er tale om et nyt fag i fagrækken.

Underviserne i dsa har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og forudsætninger. Det betyder, at det vil være forskelligt fra underviser til underviser, hvor mange uddannelsesmoduler, det er nødvendigt at tage for at få faglig kompetence. Her er en vejledende oversigt over de mest udbredte profiler. Der henviser til modulbeskrivelserne i studieordningerne på DPU og KU (links ovenfor).

  • Kandidatprofil 1: Dansk, andet fag end 2. fremmedsprog og ingen relevante overbygningsfag. Anbefaling: Skal som minimum tage modul 1-3 svarende til 45 ECTS.
  • Kandidatprofil 2: Dansk, andet fag end 2. fremmedsprog og andetsprogsdidaktisk overbygningsemne. Anbefaling: Skal som minimum tage to moduler svarende til 30 ECTS. Mulighed for merit svarende til et modul, hvis overbygningen ækvivalerer et af modulets elementer. STUK foretager en faglig vurdering af den enkelte sag.
  • Kandidatprofil 3: Dansk og 2. fremmedsprog. Anbefaling: Kan få merit for modul 2. Skal som minimum tage Modul 1 og 3, evt. med enkelte omrokeringer i modulernes delelementer. Instituttet kommer med forslag til omrokeringer.
  • Kandidatprofil 4: Dansk og evt. andet fag samt DAV erhvervet på SDU, KU eller DPU og svarende til 60 ECTS. Anbefaling: Giver faglig kompetence
  • Kandidatprofil 5: Dansk og evt. andet fag samt relevante fag i sprogcenter-, sprogskole- og seminarieregi. Anbefaling: STUK foretager en faglig vurdering af den enkelte sag.
  • Kandidatprofil 6: Dansk og evt. andet fag samt speciale med andetsprogsdidaktisk hovedfokus. Anbefaling: STUK foretager en faglig vurdering af den enkelte sag.

Der bør altid søges vejledning i det konkrete tilfælde. Man kan søge vejledning hos STUK ved at sende relevante eksamenspapirer samt en kort beskrivelse til Hanne.Woller@stukuvm.dk

 

Pædagogikum

Fra og med skoleåret 2021-2022 vil der blive oprettet fagdidaktik i dansk som andetsprog. Skolerne har indtil sommeren 2023 til at få opkvalificeret nuværende undervisere i dansk som andetsprog, dvs. sikre, at de lever op til de faglige mindstekrav jf. ovenfor. Skolerne anbefales at indskrive kandidaterne til det fagdidaktiske modul umiddelbart efter endt opkvalificering.

Det fagdidaktiske modul i dsa C-A vil i både omfang og indhold tage hensyn til, at langt de fleste kandidater vil være erfarne undervisere og allerede har gennemført fagdidaktisk modul i et eller flere fag. 

Fyraftensmøder om visitationstesten

De planlagte møder om visitationstesten d. 27.10. og 28.10. er rykket til foråret. Sæt i stedet kryds i kalenderen d. 23.3. (Aarhus) eller 24.3. (København). Her vil I få mulighed for at vurdere og drøfte nogle konkrete besvarelser og – ikke mindst – at møde og sparre med gode dsa-kolleger fra andre skoler. Nærmere info følger.

 

Kreditering

Nicolai Rekve Eriksen, fagkonsulent

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.