Prøver og eksamen

Prøverne skal bidrage til at sikre ensartethed og sammenhæng mellem uddannelsens formål, læreplanen og bedømmelsen. Find regler om eksamen, karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver og vejledende opgavesæt. 

unpublished

FAQ om afsluttende prøver i design og arkitektur

Fagkonsulentens svar på spørgsmål om mundtlig eksamen i faget - herunder et afsnit om regler vedrørende netadgang.

Følgende forhold omkring den afsluttende prøve er der ofte spørgsmål til:   


Dette fremgår ikke eksplicit af læreplanen, her står blot, at arbejdet foregår i den afsluttende del af undervisningen. Derfra må sluttes, at det er en aktivitet, som ikke bør optage for meget af den samlede undervisningstid og som har en afsluttende og opsummerende karakter, idet eleven genbesøger portfolien og undervisningens indhold ud fra sit selvvalgte emne. Hvor lang tid eleven får hertil vil variere fra skole til skole og skal derfor fremgå af undervisningsbeskrivelsen, så censor kan se, hvor lang tid eksaminanden har haft til sin rådighed. Nogle skoler kan have fordybelsestimer tilknyttet faget lokalt, hvilket også bør fremgå af undervisningsbeskrivelsen og medregnes i den tid læreren sætter af til udarbejdelse af eksamenspræsentationen

 


Nej. Læreren kan vælge at lade eleverne fremlægge deres eksamenspræsentation for holdet eller en delmængde af holdet eller læreren kan vælge at kigge alle præsentationer igennem med henblik på at forfatte de ukendte individuelle spørgsmål, som er det ukendte element i eksaminationen. I alle tilfælde må læreren ikke vurdere eller give feedback til eleven. Læreren må godt facilitere peer-feedback imellem eleverne på holdet.


Både professionelle og egne designprojekter står i flertalsform i læreplanerne, hvilket betyder, at eksaminanden som et minimum skal inddrage to egne og to professionelle projekter i deres præsentation. Projekterne skal tilsammen dække minimum to af hoveddisciplinerne. Fra læreplanerne:”…eksempler på tværs af deres portfolio; eksemplerne skal omfatte mindst to af disciplinerne produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur. Eleverne skal inddrage egne design- og arkitekturprojekter samt projekter udført af professionelle designere og arkitekter. Research, faglitteratur og andre kilder fra portfolioen skal indgå i præsentationen.


Det er skolens ledelse, der afgør om en elev har opfyldt betingelserne for at få adgang til prøven. Betingelserne for adgang til prøven er beskrevet i fagets læreplan og indebærer, at der foreligger både en eksamenspræsentation og en portfolio i en eller anden form.

Hvis en elev af skolen er sat til eksamen, betyder det, at skolen har godkendt, at eleven kan eksamineres. Viser det sig ved prøven, at der mangler væsentlige elementer, afspejles det selvfølgeligt i karakteren for den samlede mundtlige præstation.

Bestemmelserne om adgang til prøve kan læses i § 7 i eksamensbekendtgørelsen, som man finder på www.retsinformation.dk Bemærk stk. 1 og 5:
§ 7 (stk. 1) En elev eller kursist kan aflægge prøve i et fag, når eleven eller kursisten har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skole- eller kursusår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt. Institutionen skal påse, at kravene er opfyldt.

Stk. 5. Institutionen afgør, om eleven eller kursisten har opfyldt betingelserne i stk. 1 og 2, jf. § 6, stk. 2, nr. 4. For de nærmere regler om adgang og tilmelding til prøve og eksamen henvises til reglerne for den enkelte uddannelse.


Ja. Her er alle hjælpemidler tilladt, såfremt der ikke kommunikeres utilsigtet. 
Mobiltelefoner skal IKKE være til stede i eksaminationslokalet, med mindre de skal bruges i præsentationen.


Ja, men kun hvis skolen lokalt bestemmer det, er det tilladt, at eleven tilgår materialer fra elevens portfolio og fra undervisningens forløb via internettet f.eks. cloudløsninger. Og ligeledes er det tilladt, hvis lærer bedømmer, at det er umuligt at hente materialet ned lokalt (til usb eller eksaminands computer).

Hvis skolen eller læreren bestemmer sig for ikke at benytte ovenstående mulighed for adgang til internettet under forberedelse og prøve, skal eksaminanden sørge for at lagre materialer og produkter fra digital portfolio f.eks. på egen harddisk, usb eller lignende, således at det er tilgængeligt for eleven under eksamen. Dette er elevens ansvar.


I Eksamensbekendtgørelsen, § 29.


Ved uenighed om karakterfastsættelsen se Karakterbekendtgørelsen, § 14 stk.2:
”Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen.
Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.”


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.