Artikel

Flerfaglig opgaveformulering i den større skriftlige opgave på HF

Den større skriftlige opgave på HF udarbejdes af eleven på baggrund af en given opgaveformulering. Der er mulighed for at skrive SSO i kombination af to fag. I så fald skal opgaveformuleringen være flerfaglig.

Hvad er en problemstilling?

Formålet med at skrive en større skriftlig opgave er at give eleven mulighed for at fordybe sig i og at formidle en faglig problemstilling. Problemstillingen kan udarbejdes som en one-liner i form af et overordnet spørgsmål omkring noget, eleven undrer sig over eller vil undersøge nærmere. Problemstillingen kan være virkelighedsnær og/eller professionsorienteret og på den måde støtte op om elevens omverden og videre uddannelse. Problemstillingen kan med fordel danne udgangspunkt for den samtale, der skal være mellem elev og vejleder som led i udarbejdelsen af en fornuftig og faglig opgaveformulering. 

 

Hvad er en opgaveformulering?

Opgaveformuleringen udarbejdes af vejlederen på baggrund af samtaler med eleven. Hvis det er en flerfaglig opgave kan der være to vejledere involveret. Opgaveformuleringen skal indeholde præcise faglige krav, og hvis der er valgt to fag skal det flerfaglige aspekt fremgå tydeligt. Da der er krav til faglig præcision og tydelighed omkring de valgte fag, er det tilrådeligt at vejlede eleven til kun at skrive flerfaglig SSO, hvis sammenhængen mellem de to valgte fag er tydelig og virkelighedsnær. En opgaveformulering vil typisk indeholde alle de taksonomiske niveauer. Det er vejlederens ansvar, at opgaveformuleringen er faglig præcis og lever op til de faglige krav. 

 

Almendannende, studieforberedende og virkelighedsnære opgaveformuleringer

Arbejdet med den større skriftlige opgave skal bidrage til, at eleven udvikler de kompetencer, der fordres for at gennemføre fremtidige studier. Derfor er det tilrådeligt, at opgaveformuleringen åbner for en selvstændig undersøgende og analyserende tilgang, der også giver mulighed for kritisk stillingtagen og handling. Virkelighedsnære opgaveformuleringer giver netop mulighed for dette, og lader samtidig eleven forme sin holdning til omverden. Eksempel 1 og 3 nedenfor er netop virkelighedsnære, fordi de udspringer af elevens møde (og undren) omkring religion i sine omgivelser. Eksempel 2 og 4 er professionsorienterede, og udspringer af elevens egen interesse omkring et kommende valg af uddannelse. På den måde skabes relevans og autentiske forståelser af verden. 

 

Eksempler på flerfaglige opgaveformuleringer

Fag: Religion B og Psykologi B

Emne: Jehovas vidner
Emne: Jehovas vidner
 
 1. Gør kort rede for de vigtigste religionspsykologiske problemstillinger vedrørende menneskers tilknytning til religiøse sekter. 
 2. På baggrund af din redegørelse og ud fra din religionspsykologiske viden skal du analysere: JW.org. Jehovas Vidner: Lektion 40: Jehova tilgiver (video for børn 09.40 min.) samt JW.org. Jehovas Vidner. Contance Benanti: ”Jeg er besluttet på fortsat at tjene min Skaber” (2005). Dette med særligt henblik på den religiøse tros religionspsykologiske mening for individet. 
 3. Perspektivér til Mika forlod Jehovas vidner som teenager: Jeg skulle starte forfra med alt i mit liv. DR 14.12.2020: Artikel, Mika forlod Jehovas vidner som teenager. 
 4. Diskuter, hvorfor sekter kan give religionspsykologisk mening for nogle og ikke for andre.

 

Fag: Religion C og Dansk A

Emne: Paulus’ Brev til menigheden i Rom (Romerbrevet)

Emne: Paulus’ Brev til menigheden i Rom (Romerbrevet)

 
 1. Med udgangspunkt i det retoriske pentagram ønskes en redegørelse for afsender og modtager af Paulus’ Romerbrev. Belys desuden, hvilke omstændigheder teksten er blevet til under. I redegørelsen skal du også komme ind på evt. historiske usikkerhedsspørgsmål.
 2. Lav en retorisk analyse af to passager af Romerbrevet: Dels 2,17- 3,31, dels en anden passage efter eget valg. I analyserne skal du fokusere på tekstens emne, sproglige virkemidler og argumentation.
 3. Lav en samlet fortolkning af, hvad Paulus’ formål var, og hvad han mente med brevet.
 4. Diskuter, i hvilket omfang fortolkningen stemmer overens med dels den klassisk, Lutherske forståelse af Romerbrevet, dels den forståelse, der ligger i det såkaldte ”Radikale Paulusperspektiv”1.

 

Fag: Religion C og Arabisk B

Emne: Forholdet mellem sproget arabisk og islam
Emne: Forholdet mellem sproget arabisk og islam
 
 1. Redegør for Koranens og det arabiske sprogs betydning i islam i hhv. en oprindelig og en nutidig kontekst. 
 2. Lav en tematisk og en litterær analyse af Koranen sura 5 og perspektiver til andre selvvalgte passager. Kom herunder ind på hvilke virkemidler der bruges. 
 3. Med udgangspunkt i ovennævnte analyser ønskes en diskussion af hvilke fortolkningsmuligheder der kan være, hvilke konsekvenser der kan være ved forskellige fortolkningsmuligheder samt hvilke problematikker der kan være med oversættelse fra klassisk arabisk til dansk. 

 

Fag: Religion C og Historie B

 1. Redegør for folkeskolens historiske udvikling, herunder formål og politiske strukturer.
 2. Lav en analyse af folkeskolen formålsparagraffer fra 1736-2006 med henblik på, hvordan kristendom opfattes og spiller ind. I analysen ønskes et fokus på nation og kultur. Lav derefter en diskursanalyse af Lakshmi Siggurdson, censorformand, Hvorfor skal kristendomsfaget ændre navn? Kristeligt Dagblad, 3.12.21.
 3. Diskuter på baggrund af dine analyser, hvilken betydning kristendom har i forbindelse med uddannelsen af fremtidige lærere, samt hvorfor det er svært at finde konsensus. 

 

Kreditering

Dorte Ziggy Thelander, Vestegnen HF & VUC, i samarbejde med CFU

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.