Artikel

International økonomi og erhvervsjura - Inspiration til virtuel undervisning 2.0

Materiale om tilrettelæggelse af god fjernundervisning.

Læringsmålene i fagene er de samme, hvad enten vi underviser i det fysiske (analoge) læringsrum eller online – og denne vejledning er ”version 2.0” til, hvorledes denne opgave kan gribes an – uagtet om faget er international økonomi eller erhvervsjura.

Nedenfor følger således nogle generelle anvisninger (i 3 faser) til didaktisering af undervisningsforløb hvad enten det foregår virtuelt eller som tilstedeværelsesundervisning.  Dernæst følger bl.a. konkrete input til den ovennævnte blandede undervisningsform (Blended Learning), herunder omtale af et digitalt værktøj der rummer mange anvendelsesmuligheder (Nearpod.com).  For endeligt at afslutte med nogle gode råd og links.

Vær i den forbindelse opmærksom på at der skelnes mellem digital undervisning og virtuel undervisning.  Digital undervisning kan være virtuel, men kan også omfatte brug af digitale teknologier i en analog (fysisk) undervisningssituation.  

 

3 faser i tilrettelæggelsen (didaktiseringen) af undervisningsforløb, hvad enten det foregår virtuelt eller i det fysiske (analoge) læringsrum

 

1. Fase:  Planlægningsfasen (inden forløbet):

 • Tænk på selve tilrettelæggelsen generelt – er det virtuelt eller i det fysiske læringsrum?
 • Tænk på hvilke faglige mål der skal i spil i forløbet
 • Tænk på hvilket kernestofområder der skal inddrages
 • Tænk på varigheden af forløbet

 

2. Fase:  Undervejs i forløbet (virtuelt eller fysisk):

 • Design elevaktiviteten så den bliver engagerende og udfordrende
 • Design elevaktiviteten så den indbyder til kommunikation (hvilke fora – digitale eller ej?)
 • Sørg for digitale løsninger der tilpasses formålet og understøtter læreprocesserne
 • Skal der gives feedback synkront (undervejs i forløbet) eller asynkront (efter forløbet)

 

3. Fase:  Efter forløbet (virtuelt eller fysisk):

 • Sørg for en afslutning/afrunding af forløbet – hvornår er man i mål som elev?
 • Giv feedback på slutproduktet
 • Giv feedback på processen – evt. lad eleverne selv give denne feedback!
 • Hvad kan forløbet bruges til i den større sammenhæng for eleven – er det f.eks. et PBL-forløb der kan anvendes til eksamen, repetition etc.?
 • Hvad kan der forbedres til næste forløb – og hvorfor?

 

Undervejs i ovenstående faser bør man som underviser være særlig bevidst om, at der er forskel på henholdsvis digitale produktions-, kommunikations-, samarbejds- og delingsværktøjer – og hvilke(t) der anvendes afhænger af læringsformålet med din virtuelle/analoge undervisning.  På denne EMU-side kan du finde indtil flere konkrete eksempler på digitale værktøjer, der kan understøtte din undervisning inden for hvert af de 4 ovennævnte områder.

 

International økonomi og erhvervsjura

Afhængigt af årgang og status på gennemgået kernestof vil planlægningen og gennemførelsen af virtuelle/analoge forløb nødvendigvis have forskellige læringsformål.  Skal der eksempelvis afvikles PBL-opgaver, trænes fagbegreber, trænes i at lave synopsis eller måske løses opgaver i smågrupper – eksempelvis omkring eksamensprojektet –  skal dette naturligvis tænkes didaktisk ind i forløbene.  Det vil sige, at man som underviser aktivt skal forholde sig til lektionens art og læringsrum (analogt el. virtuelt), den konkrete elevopgave der skal løses, herunder læringsformålet, og ikke mindst de digitale værktøjer der bør inddrages hertil. 

Det påhviler således underviseren, hvad enten det er i IØ eller erhvervsjura, at tage aktivt stilling til ovennævnte eftersom der naturligvis er forskel på årgangene, det faglige niveau i klasserne, elevforudsætningerne og ikke mindst de omstændigheder hvorunder undervisningen finder sted.

 

”Blended Learning”

Covid-19 medfører som ovenfor nævnt, at skoler rundt i landet til stadighed sender elever og lærere hjem i karantæne og selvisolering, hvorved  undervisningen (og læringen) så veksler mellem det fysiske (analoge) og det (virtuelle) online undervisningsrum.  Dette forårsager et øget træk på lærerressourcerne til gentænkning af didaktiseringen, hvad enten denne redidaktisering foregår i det ene eller andet læringsrum. 

Men der findes adskille gode digitale værktøjer, der didaktisk og pædagogisk kan forstærke læringen ved at integrere online undervisning med den fysiske (analoge) tilstedeværelsesundervisning – det der benævnes som ”blended learning”.  Det vil sige, at man som underviser med fordel kan indtænke sine forløb som ”Blended” – og fra begyndelsen anvende digitale værktøjer hertil.

Som et eksempel på et digitalt værktøj, der kan optimere denne ”blended” læringssituation kan nævnes det gratis ”add-on” værktøj til Google slides – Nearpod

Nearpod – er et digitalt undervisningsværktøj, der på en rigtig god måde integrerer online- og den fysiske undervisning.  Dvs. du kan som underviser i enten IØ eller erhvervsjura anvende værktøjets mange muligheder og funktioner – hvad enten din undervisning foregår i det fysiske eller virtuelle læringsrum – eller måske i begge ”rum” samtidigt!  Nearpod fungerer således også fint på alle platforme (PC, iPad og mobil).

Ved hjælp af dette digitale værktøj kan eleverne eksempelvis følge din undervisning live, eller hjemmefra i deres eget tempo – hvor du nemt kan integrere eksempelvis quizzer, spørgsmål, videoer, afstemninger, tegne, lave tests, arrangere virtuelle ture, elevkonkurrencer og meget andet.  Fordelen er at ALLE dine elever bliver aktiveret og motiveret til deltagelse (noget som kan være udfordrende ved virtuel undervisning) – og du modtager samtidig input fra alle dine elever, som du med stor fordel kan anvende i din efterfølgende (og vigtige) formative feedback.

 

GODE RÅD til fjernundervisere fra eVidenCenter

(Det Nationale Videncenter for e-læring)

Nedenstående 11 punkter kan med fordel integreres i ovenstående 3 faser for undervisningsforløb

 • Rammesæt tydeligt, hvornår du er tilgængelig for de lærende i et forløb.
 • Arbejd med tydelige mål i et forløb. I fjernundervisningen er der ikke på samme måde som i tilstedeværelsesundervisningen mulighed for at korrigere og justere løbende gennem fx mundtlig dialog og løbende samtaler med de lærende, og det er derfor vigtigt, at læringsmål og mål med forløbet er tydelige for den lærende gennem hele forløbet.
 • Sørg for at forventningsafstemme både din rolle og de lærendes rolle i forløbet.
 • Rammesæt aktiviteter og forløb, så det er helt tydeligt for den lærende, hvad der forventes.
 • Giv en grundig introduktion til det virtuelle læringsmiljø (indretning, navigation mv.).
 • De lærende bør have let adgang til teknisk support (det behøver dog ikke være vejlederen, som selv står for denne del).
 • Husk at præsentere dig selv (fx i en velkomstbesked eller en kort video).
 • Det er oftest nødvendigt at lave bundne opgaver og aktiviteter for at understøtte både kommunikation og aktivitet i online læring.
 • Som vejleder er det en fordel, at du selv er aktiv i læringsmiljøet og fx bidrager med indlæg, perspektivering, faglig kvalitetssikring mv.
 • Overvej, hvad formålet med vejledningen er og hvilke værktøjer, der bedst kan støtte op om dette - ikke omvendt!
 • Evaluér forløbet.

 

Links

Er der behov for eksamenstræning i ens klasse – kan man finde relevante (IØ) træningsopgaver på Prøvebanken.dk (tidligere materialeplatformen), som eleverne kan løse og uploade (i forskellige formater) via den lokale skoles LMS: Prøvebanken.dk

”Det grønne bord” har ligeledes video’er fra eksamenslignende situationer(IØ og Ejur.), som eleverne kan forholde sig til (og måske træne eleverne i alternative spørgsmål og egne elevoptagelser af deres svar osv.)

restudy.dk er der uploadet forskellige video’er omkring relevante fagbegreber fra IØ.  Dette kan eksempelvis bruges til at træne eleverne i at lytte, tænke og måske genfremstille begreberne i forskellige realistiske situationer:

DiDak henvises der til andre pædagogiske formater, som man kan læse mere om og downloade via linket. 

På disse to links finder du gode råd til den virtuelle undervisning – hvad enten den er synkron eller asynkron (EMU):

Dette link fra EVA angiver ”7 veje til bedre digitale læringsforløb”

Dette link fra eVidencenter anviser ”Pædagogiske greb i fjernundervisningen – en praktisk guide” fra det Nationale videncenter for e-læring.

Dette link fra Videncenter og DEA henviser til en rundspørge blandt elever og lærere på ungdomsuddannelserne om erfaringer med fjernundervisning under Corona-nedlukningen

 

Kreditering

Claus Rønberg, Fagkonsulent

Direkte tlf: +45 23 35 81 78

E-mail: Claus.Rønberg@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.