Artikel

Talentarbejde i gymnasiet 

Her deles erfaringerne fra et talentforløb på U/Nord, hvis formål har været at styrke og efterprøve tilgange til talentudvikling i hhx-regi via en undersøgelse af elevgruppen.

 

Projektets formål har været dels at undersøge elevgruppen i vores talentforløb - Master Class på KNORD nu U/NORD - ved hjælp af en til formålet udviklet ’stil og træktest’ for at blive klogere på vores arbejde og prioriteringer ift. til de tilbud, vi giver elever med særlig begavelse og talent og dels at styrke og efterprøve tilgange til talentudvikling i hhx-regi.

Projektet præsenterer en række centrale konklusioner, som i overskrifter omhandler overvejelser om følgende:

  • Overvejelser ift. rekruttering af talenter, der deltager i særlige talentprogrammer
  • Introverte vs. ekstroverte elevtyper
  • Frivillighed og medskabelse som bærende princip
  • Elevmotivation
  • Udvikling af talent i og under et talentforløb - data, undersøgelse og oplevelse

Overvejelser ift. rekruttering af elever, der deltager i særlige talentprogrammer er afgørende for, at man rent faktisk appellerer til elever med høj begavelse og talent. Det er vores erfaring, at der skal være substans og indhold i forløbet, som rækker ud over den daglige undervisning. Med andre ord motiveres eleverne både af et højnet fagligt fokus, muligheden for at arbejde med ligesindede samt at de får lov til at bruge deres viden i praksis rettet mod erhvervslivet og videre studier.

I forlængelse heraf hersker der ingen tvivl om, at karakterer ikke må stå som det eneste rekrutteringsgrundlag - om end det stadig er det mindst ringe parameter for sortering og udvælgelse. At eleverne skal skrive motiverede ansøgninger og informeres grundigt om forpligtelsen ved at deltage på programmet har derimod vist sig at være afgørende for fastholdelse. Hos U/Nord afsætter vi tid til at informere om muligheden for Master Class på klasseniveau ved simpelthen at besøge klasserne sammen med tidligere Master Class elever og informere om forløbets karakter og omfang. Her vægter tidligere MC-elevers erfaringer særligt højt sammenholdt med det faktum, at vi som skole gør meget ud af at tilknyttet eleverne i MC-Alumni, som de kan bruge som fagligt netværk efterfølgende.

Introverte og ekstroverte elevtyper kender vi alle til. Begge kan være knaldhamrende dygtige, men den ene type – den ekstroverte – kan have en tendens til at ”shine” mere i det daglige (særligt i starten af gymnasietiden) end den mere introverte og ofte eftertænksomme type. Talenter – særligt de introverte – risikerer at blive overset (uforløst) både i rekruttering og i gennemførsel af et Master Class-forløb. Talentprogrammer kan have tendens til at favorisere de ekstroverte. Der er simpelthen en tendens til, at de ekstroverte opsøger muligheden i større grad end de introverte (særligt da der i vores program lægges vægt på præsentationer i virksomheder mv. Du kan læse mere i artiklerne på hjemmesiden. Denne mulighed for selvbekræftelse er dog ikke helt uden problemer, da det også knytter an til elevernes identitet og egenforståelse, som på flere niveauer udfordres i et talentforløb, hvor reelle kompetencer og eksekvering er i centrum. 

Frivillighed og medskabelse som bærende princip er væsentlige elementer i et talentprogram. Frivillighed forstået som ønske fra eleven om at medvirke, og medskabelse som evne til at forme indholdet i forløbet.  Vi har gjort os rigtig gode erfaringer med at inddrage eleverne i medskabelse af besøg og indhold (du kan læse mere i artiklerne på hjemmesiden), idet eleverne får lov til at kontakte samarbejdspartnere, udforme oplæg til indhold og samtidig bidrage til gruppedannelse og procesbeskrivelser. Dette arbejde behandler Mads Hermansen bl.a. i sin 3F-model, da gennemførelse af en god MC-aktivitet, bør inddeles og arbejdes med i flere stadier (se mere i projektets video-materiale).

Elevmotivation ift. planlægning af talentforløb hænger uløseligt sammen med elevernes motivation (fx ”selvpromovering”) for at opsøge og gennemføre talentprogrammer. Man skal dog være opmærksom på, at dette også kan stå i vejen for talenterne selv, hvis man ikke sikrer en klar forventningsafstemning undervejs. Vores MC-forløb afsluttes fx ved at eleverne modtager et diplom, som kan bruges ved ansøgning til videregående uddannelse. Denne motivation er i sig selv vigtig for elevernes deltagelse, men endnu vigtigere er det, at eleverne opnår en forståelse for hvordan og i hvilket omfang, de kan udvikle sig undervejs i forløbet. Dette element belyses gennemgående i projektets materiale og konklusioner.

Udvikling af talent i og under et talentforløb - data, undersøgelse og oplevelse.
I vores undersøgelse af eleverne og deres muligheder for at udvikle sig i et talentforløb, nåede vi en del åbenlyse konklusioner, men også en række bemærkelsesværdige resultater. Dels både over- og undervurderede vi det 1 ½ årige forløbs ”impact” ift. udviklingen hos de unge, ligesom en række særlige træk gjorde sig gældende ved elever, der deltager i talentforløb i forhold til en ”almindelig” gymnasieklasse.

Læs meget mere om projektets og dets i artikelmaterialet. Her behandles bl.a. projektets omfattende empiriske grundlag, baseret på undersøgelser af elevernes kognitive tænkestile og personlighedstræk. Disse data analyseres komparativt mellem MC-gruppen og resten af elev-gruppen på U/NORD.

Disse materialer kan du finde her.

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.