Artikel

De erhvervsøkonomiske fag hhx - Inspiration til virtuel undervisning

Her finder du forslag til digitale ressourcer og inspiration til planlægning af undervisning og FAQ om eksamen.

Denne vejledning giver anvisninger og inspiration til fjernundervisning i de gymnasiale, erhvervsøkonomiske fag - virksomhedsøkonomi, finansiering, erhvervsøkonomi og organisation.

 

Digitale resurcer der kan anvendes i de erhvervsøkonomiske fag

Der foreligger en lang række relevante online og digitale resurser/platforme som underviseren i de erhvervsøkonomiske fag kan anvende. Nedenstående er blot eksempler og afhænger af længden af den periode, som fjernundervisningen skal tilrettelægges efter.

I den forbindelse er der også en række didaktiske overvejelser der ligger forud for valget af resurse(r), så denne bedst muligt kan være understøttende. Indledningsvis skal det nævnes, at der i alle erhvervsøkonomiske fag foreligger i-bøger til rådighed som kan danne ramme om det teoretiske grundlag.

Resurserne kan kategoriseres i produktionsværktøjer, kommunikationsværktøjer, netmedierede Q&A værktøjer samt samarbejde og delingsværktøjer:     

Produktionsværktøjer: Excel, PowerPoint, Word (alle online via office365)
Kommunikationsværktøjer: Intrasystemer (Lectio, Ludus, Fronter etc.), sociale medier, Peer-Grade
Netmedierede Q&A værktøjer: Socrative, Kahoot, ProProfs, Quizlet, Jeopardylabs, Google Forms, Microsoft Forms
Samarbejde og delingsværktøjer: OneNote, OneNote Class Notebook, Sway, Google.docs, Dropbox, Office Mix, Microsoft Teams

Læs mere om Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser ved Christian Dalsgaard.

 

Herudover er følgende digitale resurser relevante i de erhvervsøkonomiske fag:

                           
Materialeplatformen               Eksamenstræning                    
Ved Det Grønne Bord             Eksamenstræning                    
Restudy                                   Online undervisning               

Yderligere resurser på digitaldannelse.org

 

Didaktisk planlægning i anvendelsen af digitale resurser

Formen af et fjernundervisningsforløb afhænger af mange didaktiske valg og forudsætninger. Udgangspunktet er altid at tænke didaktik før man tænker digitale resurser.

 

Særligt for fagene Virksomhedsøkonomi og Finansiering

På alle årgange og niveauer er det en mulighed at afvikle PBL-forløb/opgave som fjernundervisning. Forløbets rammer (opgavebeskrivelse), produkt, indhold, tid, materiale samt evaluering kan indledningsvis skitseres ved dias eller notat. Eleverne har da mulighed for, individuelt eller i grupper, at arbejde med PBL-opgaven i efterfølgende lektioner. Evaluering kan ske gennem en fokuseret vejledning og præcise anvisninger på, hvordan eleverne, den enkelte elev, kan forbedre anvendelsen af fagets teori og faglige ræsonnementer og opnå de faglige mål. Denne evaluering kan fx ske via Screencast-O-Matic, Google.docs, Microsoft Teams eller intrasystem.

På 3. år i faget virksomhedsøkonomi kan repetition af fx kernestoffet optimering også være en mulighed at gennemføre via fjernundervisning. Det kan afvikles gennem konkrete øvelsesopgaver. Tilbagemelding kan ske ved ovennævnte resurser. Her trænes bl.a.  modellerings-, redskabs-, samt kommunikationskompetencen frem mod eksamen.   

 

Særligt for faget erhvervsøkonomi

Læreplanens bundne projektforløb kan afvikles som fjernundervisning. I samarbejde med underviseren kan eleverne på holdet udvælge ét af de tre valgfrie kernestofområder som skal være udgangspunkt for forløbet. Projektarbejdet på et hold kan tilrettelægges som fjernundervisning på forskellige måder.

En måde kunne være, at holdet undersøger relevante problemstillinger fx i en socialøkonomisk virksomhed (udvalgt af underviser). Eleverne analyserer strategiske forhold, organisation og ledelse samt økonomiske forhold i virksomheden. Dette arbejde produceres i et Google.docs dokument. Eleverne har løbende mulighed for vejledning – eksempelvis ved intrasystem men underviseren kan også følge med i Google.docs-dokumentet. Eleverne afleverer produktet (evt. notat eller rapport) og tilbagemeldinger fra underviseren kan ske med en fokuseret vejledning og præcise anvisninger på, hvordan eleverne, den enkelte elev, kan forbedre anvendelsen af fagets teori og faglige ræsonnementer. Formålet er, at eleverne har mulighed for at anvende projektforløbet som en del af den mundtlige prøveform, hvor eleven skal perspektivere den ukendte, trukne opgave til eget projektforløb.  

 

Særligt for faget organisation

Undervisningen i organisation omfatter et projektforløb med udgangspunkt i et af de valgfrie kernestofområder. Projektarbejdet danner grundlag for den afsluttende mundtlige prøve i faget. Projektforløbet kan afvikles som fjernundervisning og formes som emnearbejde (teoretisk tilgang), et case-forløb eller et PBL-forløb, hvilket også er skitseret i vejledningen til læreplanen i faget. Det er hensigtsmæssigt, at eleverne indledningsvis tydeligt har fået angivet forløbets rammer. Eleverne kan fx udarbejde et notat på 2-4 sider, individuelt eller i grupper. Da projektforløbet er eksamensgrundlag er det væsentligt, at der sker en fokuseret vejledning med præcise anvisninger på forbedringer vedrørende anvendelse af fagets teori og faglige ræsonnementer, således den enkelte elev kan forholde sig til dennes kompetenceudvikling i forhold til de faglige mål.

 

Generel inspiration til fjernundervisning

Erfaringer med virtuelt klasserum på Tårnby
Pædagogiske formater i DiDaK-projektet
Virtuel undervisning - organisering, understøttelse og vejledning

Udarbejdet af fagkonsulenten

Spørgsmål, kommentarer eller uddybninger af dette notat kontakt,
Troels Finjord Højberg
Direkte tlf.: +452342 6319
E-mail: Troels.Finjord.Hojberg@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.