Forløb

Affald og ressourceknaphed

Forløb om sortering af husholdningsaffald.

Materialet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Eksemplet giver bud på, hvordan der kan arbejdes med problemidentifikation, problemanalyse, produktprincip og portfolio med udgangspunkt i problemstillingen: tab af ressourcer fra husholdningsaffald.

I dette forløb arbejdes med problemformulering efter problemanalysen. Der er på skolerne forskellige traditioner for, om problemformuleringen kommer før eller efter problemanalysen. Det er muligt at lave problemformuleringen før problemanalysen fremfor den beskrevne rækkefølge nedenfor.  

Projektet tilrettelægges, så projektgrupperne gennem hele forløbet skriftligt dokumenterer deres arbejde og resultaterne heraf i en portfolio. Der arbejdes med kollaborativ skriveproces.

Portfolien danner grundlag for en individuel mundtlig intern prøve, jf. pkt. 4.2. i læreplanen. Ved afslutningen af forløbet udvælger eleven, med henblik på sin fremlæggelse ved den interne prøve, dele af portfolien, som viser arbejdet med de faglige mål. Udvælgelsen sker under vejledning.

 

Planlægning/overvejelser

Da produktudviklingsforløbets struktur hænger tæt sammen med fagene teknologi og teknikfag, anbefales det, at der vælges samme model for alle disse fag, således at eleverne oplever en sammenhæng og progression.

Dette forløb beskæftiger sig med sortering af husholdningsaffald, men det kunne også være madspild eller elektronisk produkter eller noget helt tredje.

 

Forløbets opbygning

Problemstilling 

Materiale til portfolio

Danskere er det land i Europa, hvor hver enkelt borger producerer mest affald. 747 kg husholdningsaffald per indbygger i 2013. 

Det er et samfundsmæssigt problem, da det giver et stort spild af ressourcer, der alternativt kunne genbruges eller genindvindes. 

 

Litteratur

481 kilo affald fra hver af os: Genanvendelse af affald stagnerer i EU. Artikel af Sanne Wittrup, Ingeniøren (ing.dk).

Foreløbig mindmap over problemet

 

 

Samarbejde

Samarbejdsaftaler 

Der arbejdes med samarbejdsaftaler som en måde at strukturere elevernes arbejde. Fokus på beslutningsprocesser, kommunikation og vidensdeling.

Samarbejdsaftaler 

Der arbejdes med samarbejdsaftaler som en måde at strukturere elevernes arbejde. Fokus på beslutningsprocesser, kommunikation og vidensdeling.

Evaluering

Evaluering struktureres efter: 

  • Det vil vi blive ved med…
  • Det vil vi holde op med…
  • Det vil vi begynde på….

Materiale til portforlio

Evalueringer af samarbejdet (løbende i gennem forløbet)

 

 

Problemanalyse

 

Materiale til portfolio

Politik og beslutningstagere på affaldsområdet. Figurer om affald (evt. elevproduceret)
Politiske mål og deres realisering (Statistisk materiale). Er der forskel på de politiske partiers syn på affaldssortering i kommunen? Oversigt over væsentlige aktører. 
Aktører af betydning på affaldets vej. 
Kvalitativ dataindsamling fx interview om sortering med elev-familier.
Spørgeguide til interview
Resultater af interviewundersøgelse
Kvantitativ dataindsamling fx skille affaldsposer ad i fraktioner Resultater af affaldsfraktionering og kvantificering
Problemtræ og problemformulering Problemtræ
Problemformulering

 

 

Videndeling

 

Materialer til portfolio                                                        

Vidensdelingsaktiviteter. 
Evaluering i forhold til om alle ved det hele.
Evaluering af vidensdeling

 

 

Produktprincip

 

Materialer til portfolio

Udvikling af løsninger ved hjælp af idégenerering
Skitsering
Skitser af mulige løsninger til problemet
Introduktion til tekniske krav
Systematisk valg af produkt

Tekniske krav til det valgte produkt med begrundelse

Kravmatrice med forklaring (PV-diagram)

Udarbejdelse af model eller prototype af produkt

Model/prototype
Teknisk evaluering af produkt fx ved måling på udvalgte krav Resulter af vurdering af tekniske krav
Vurdering af produktet i forhold til det samfundsmæssige problem Simple miljøberegninger eller cost-benefit beregninge

 

Evaluering

Evaluering af samarbejdet struktureres i portfolioen efter: 

  • Det vil vi blive ved med…
  • Det vil vi holde op med…
  • Det vil vi begynde på….

 

Forberedelse af individuelt oplæg til intern prøve

Eleverne får vejledning i, hvordan de kan opbygge deres præsentation med inddragelse af dokumentation fra gruppens portfolio.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.