Forløb

Energi og klimaproblemer

Et eksempel på, hvordan der kan arbejdes med problemidentifikation, problemanalyse, produktprincip og portfolio med udgangspunkt i problemstillingen: klimaproblemer som følge af husholdningernes energiforbrug.

Materialet er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

I dette forløb arbejdes med problemformulering efter problemanalysen. Der er på skolerne forskellige traditioner for, om problemformuleringen kommer før eller efter problemanalysen. Det er muligt at lave problemformuleringen før problemanalysen fremfor den beskrevne rækkefølge nedenfor.  

 

Planlægning/overvejelser

Projektet tilrettelægges, så projektgrupperne gennem hele forløbet skriftligt dokumenterer deres arbejde og resultaterne heraf i en portfolio. Der arbejdes med kollaborativ skriveproces.

Portfolien danner grundlag for en individuel mundtlig intern prøve, jf. pkt. 4.2. i læreplanen. Ved afslutningen af forløbet udvælger eleven, med henblik på sin fremlæggelse ved den interne prøve, dele af portfolien, som viser arbejdet med de faglige mål. Udvælgelsen sker under vejledning.

 

Forløbets opbygning

Da produktudviklingsforløbets struktur hænger tæt sammen med fagene teknologi og teknikfag, anbefales det, at der vælges samme model for alle disse fag, således at eleverne oplever en sammenhæng og progression.

Dette forløb beskæftiger sig med  husholdningernes forbrug af energi. Andre vinkler kunne omhandle forskellige typer af energiproduktionsteknologier m.m..

 

 

Problemidentifikation

Problemstilling 

Materiale til portfolio

Brug af fossile brændsler medvirker til klimaforandringer og forøget vandstand i havene og er dermed et samfundsmæssigt problem i hele verden.

Regeringens målsætning er, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændsler i 2050.  

65 pct. af den danske bygningsmasse er fra før 1980 – og fra før der fandtes energikrav, så her er der store potentialer for energibesparelser.

Hvordan kan vi bringe dette store potentiale i spil?

 

Litteratur:

 

Eleverne laver på baggrund af skolens udarbejdede baggrundsmateriale et foreløbigt problemtræ og en problemformulering.

Foreløbigt problemtræ
Problemformulering

 

Tidsplanlægning

 

Materialer til portfolio

Eleverne tilrettelægger projektet ved hjælp af en tidsplan.

Der arbejdes med milepæle i relation til projektets delafleveringer. Tidsplanen evalueres løbende i forhold til projektets egentlige forløb.

Planlagt tidsplan

Realiseret tidsplan (flere udgaver i løbet af projektet)

  

 

Problemanalyse

 

Materiale til portfolio

Sammenligning af partiernes klima- og energipolitik, og hvordan staten skal påvirke husholdningernes energiadfærd (afgifter/tilskud).   
Statistik over energiforbrug i husholdningen danner udgangspunkt for elevudviklede figurer og figurtekster. Elevudviklede figurer og figurtekster
Interview med energirådgiver (ekspertinterview) Spørgeguide
resultat og evaluering af interview

Statistik over energiforbrug pr m2 i elevernes boliger

  • Observation af energivaner i elevernes boliger
Behandling af kvantitative data (figurer) 

Udarbejdelse af dokumenteret problemtræ

Dokumenteret problemtræ

 

 

 

Videndeling

Vidensdelingsaktiviteter

Materialer til portfolio

Evaluering i forhold til om alle ved det hele. Evaluering af vidensdeling

 

 

Produktprincip

 

Materialer til portfolio

Eleverne præsenteres for flere forskellige idégenereringsmetoder og udvælgelsesmetoder.

Tekst om fordele og ulemper ved forskellige idégenereringsmetoder

Idégenereringer i forhold til problemets løsning.

Skitseringer og beskrivelser af idéer

Opsamling på krav fra problemanalysen.

Udarbejdelse af tekniske krav

Tekst med argumentation for tekniske krav

Udvikling af produktet på baggrund af de tekniske krav

Skitseringer af den nye løsning

Tekniske afprøvninger (isolering eller lys) og på den baggrund vurdering af produktet

Resultater af afprøvning

Brugerevalueringer (inddragelse af elevernes familier)

Brugerevaluering

Vurderinger af løsningens bidrag til løsning af det samfundsmæssige problem (kvantitativt)

Samfundsfaglig vurdering

Samlet vurdering af produktet (konklusion)

Samlet vurdering   

 

 

Forberedelse af individuelt oplæg til intern prøve

Eleverne får vejledning i, hvordan de kan opbygge deres præsentation med inddragelse af dokumentation fra gruppens portfolio.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.