Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i teknikfag - september 2023

Om FIPkurser, etisk teknologivurdering, udviklingsprojekter, fokuspunkter og tilmelding til årets kurser. God læselyst.

Kære teknikfagslærere,

Så er endnu et skoleår i gang, og mon ikke et af fokusområderne på jeres skoler er AI? I har sikkert allerede deltaget i kurser, oplæg og diskussioner i relation til denne ”nye” teknologi, og har gjort jer tanker om de muligheder, der er på godt og ondt ift. undervisningen. For teknikfag er dette selvfølgelig også interessant, og det er ét af de punkter, vi skal diskutere på FiP.

I dette nyhedsbrev vil jeg komme ind på FIPkurset, igangværende udviklingsarbejder, fokuspunkter pt og fremadrettet samt datoer og tilmelding til årets kurser. God læselyst J

 

FIP

Årets FIP-tema er ”Digital og teknologisk dannelse”.

Digital og teknologisk dannelse handler selvfølgelig ikke kun om AI. Når eleverne skal lære at bruge og begå sig ved hjælp af AI i undervisningen handler det mest om den digitale dannelse, men for teknikfag er det også rigtig relevant at kigge på den teknologiske dannelse.

I Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser er det angivet, at fagligheden på htx er nært forbundet med teknologiske dannelsesperspektiver. Her spiller teknikfag en særlig rolle. Elevernes arbejde med produktudvikling kræver, at de i et eller andet omfang forholder sig til, hvilken betydningen deres produkter har på omverdenen og omvendt. Men hvor meget gør vi ud af dette i teknikfagsundervisningen? Og kunne vi have mere fokus på det?

Derfor har jeg inviteret lektor Tom Børsen fra AAU til at holde et oplæg for os på FiP. Tom Børsen arbejder bl.a. med etisk teknologivurdering, og hans oplæg skal gerne lægge op til en diskussion i teknikfagsfaggrupperne om hvorvidt og hvordan vi arbejder med den teknologiske dannelse.

Vi må naturligvis heller ikke glemme at diskutere AI. Hvordan oplever I, at det bliver anvendt inden for teknikfagene? Hvad er mulige potentialer og udfordringer osv.? Det bliver spændende at høre jeres perspektiver.

Der er også andre vigtige emner på dagsordenen for FIP, herunder:

  • SOP i teknikfag (som er resultatet af vores udviklingsarbejde)
  • Eux-afkortning og faglige mål (som også er resultatet af vores udviklingsarbejde)
  • Projekt- og eksamensoplæg
  • Eksamensvotering
  • Inspiration til emu.dk

Det sidste punkt drejer sig om, at jeg gerne vil skabe muligheder for mere idéudveksling og inspiration mellem os teknikfagslærere. 

En måde at gøre dette på er ved at dele inspiration på emu.dk i form af projektforløb og kortere forløb med særligt fagligt fokus. Jeg vil komme ind på dette emne på FIP, og jeg opfordrer jer naturligvis til at overveje, om I har nogle forløb, som I tror, andre kunne drage inspiration fra - og det har I helt sikkert.

 

Igangværende udviklingsarbejder

I løbet af det sidste halve år har to arbejdsgrupper arbejdet med hhv. ”SOP i teknikfag” og ”Teknikfag for EUX-elektrikere”. Begge arbejdsgrupper er fortsat i gang med arbejdet, men planen er, at de kan præsentere deres arbejde på FIP.

Arbejdsgruppen med ”SOP i teknikfag” er i gang med at udarbejde et dokument, som kan bruges som hjælp og inspiration, hvis man som teknikfagslærer har svært ved at se, hvordan teknikfag kan indgå i SOP’en på en meningsfuld måde.

Dokumentet sætter fokus på forskelligheden i teknikfags skriftlighed i hhv. en teknikfagsrapport og en SOP. I dokumentet kommer der også eksempler på opgaveformuleringer i de enkelte teknikfag, som forhåbentligt kan være med til at give inspiration.

Gruppen, der arbejder med "Teknikfag for EUX-elektrikere," har fokuseret på de udfordringer, der kan opstå, når eleverne skal nå de faglige mål i teknikfag A byggeri og energi på en kortere tid på grund af afkortningen. Gruppen arbejder på at udvikle et eksempel, der viser, hvordan man kan planlægge sin undervisning i teknikfag og integrere de færdigheder, eleverne har lært i deres erhvervsfaglige del af uddannelsen. Dette eksempel skal tjene som en inspirationskilde for andre lærere, der underviser i teknikfag på EUX.

 

Fokuspunkter pt. og fremadrettet

I evalueringen fra sidste års FIP gav de deltagende teknikfagslærere forslag til punkter, som de syntes skulle have fokus i teknikfag.

Jeg vil herunder liste dem, og kommer med en status:

  • Håndtering af afkortningerne på eux: Der er som ovenfor beskrevet nedsat en arbejdsgruppe med fokus på eux-elektrikere. Elektrikerne er valgt, da det er den uddannelse, hvor afkortningen er størst. Arbejdsgruppens arbejde skal munde ud i et inspirationsmateriale, som kan vise, hvordan man kan tilrettelægge sine forløb med inddragelse af elevernes viden fra erhvervsuddannelsen. Jeg arbejder desuden på at få afholdt møder med de faglige udvalg for de erhvervsuddannelser, hvor der kan være særlige udfordringer for/med teknikfaget. Forhåbentligt kan begge parter på et sådant møde blive klogere på udfordringer og muligheder, og håbet er selvfølgelig, at rammerne for faget kan sikres, så eleverne (og lærerne) fremadrettet får gode og relevante oplevelser med teknikfaget. 

 

  • Projektoplæg – ideer til temaer i de respektive teknikfag både eksamensoplæg og projektoplæg: På FIP vil jeg kort gennemgå kravene til projektoplæggene i faget samt til eksamensprojektoplæggene. Derefter erfaringsudveksles der i faggrupper ift. temaer for projektoplæg, og hvordan det sikres at komme omkring det faglige indhold i faget gennem projektarbejdet. Som skrevet ovenfor vil jeg også gerne styrke muligheden for inspirationsdelingen mellem os teknikfagslærere på emu’en – det taler vi som sagt mere om på FIP. 

 

  • Tekniske problemstillinger, hvordan forstås det og hvordan hjælpes eleverne på vej til formulering af dette: Der var aftalt udarbejdelse af en artikel med fokus på tekniske problemstillinger, men på grund af nogle strukturelle udfordringer omkring udførelsen, er dette pt. sat på stand by. Jeg håber, at det i dette skoleår bliver muligt at få udarbejdet artiklen.

 

  • Krav og kravspecifikationer: Dette kunne blive en ny arbejdsgruppe for det kommende år.

 

  • Retning af store rapporter vs. elevernes udbytte: Dette kunne blive en ny arbejdsgruppe for det kommende år.

 

Kurser

 

Til slut vil jeg bare sige tak for de mange relevante henvendelser, jeg har fået fra flere af jer i løbet af året – jeg bliver hele tiden klogere på, hvad der er af udfordringer og muligheder i de enkelte teknikfag.

Jeg ser frem til endnu et spændende år.

 

Mange hilsner

Anne Sofie Elsig Josefsen

Fagkonsulent                              

anne.sofie.elsig.josefsen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.