Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - januar 2022

Omhandler Kørners Kunstkonkurrence 2021 og 2022. unge menneskers globale medborgerskab, FIP og GFk, samt evaluering af de kunstneriske fags udvikling siden reformen. 

Jeg vil i dette store året-der-gik-og-kommer nyhedsbrev i design og billedkunst dvæle ved

1) Kørners Kunstkonkurrence 2021 og 2022.

2) Dette skoleårs fokus på unge menneskers globale medborgerskab, som i vore fag kommer til udtryk i TEGN, skoleårets FiP+GFk, faglige forums efterårsmøde i Fredericia og kommende revidering af vejledningerne til læreplanerne til sommer.

3) Nyt fokusområde: Evaluering og fagenes udvikling siden reformen; både igangværende evaluering af de kunstneriske forsøgs A-niveaufag og et generelt statistisk blik på, hvordan vore fag har udviklet sig siden reformen.

 

Kørners kunstkonkurrence voksede på ny

Kørners Kunstkonkurrence forandrede sig og voksede også i år – antallet af deltagende elevprodukter blev (igen) nærmest fordoblet: fra ca. 450 sidste år til ca. 750 elevprodukter inden for temaet AFTRYK. Vi dommere fik set MANGE bud på, hvordan Corona satte aftryk i de unge menneskers liv og undervisning – dejligt at værkproduktionen i fagene også fungerede som en ventil for de unges Coronafrustrationer.

Vinder forsommeren 2021
© Josefine Esther-Sofie Friemann

Igen var vi utroligt glade for de mange indsendte værker og benovede over det høje niveau, vi mødte. Vores 1. fernisering på Vejle Kunstmuseum samt kåring af vinderen Josefine Esther-Sofie Friemann: "Sol ramt, farveblyant på papir" (hvis farveblyantstegning vises på fotografiet: ) i forsommeren 2021 blev livestreamet på Facebook – og selvom begivenheden jo er slut, så kan den stadig ses (fx med elever forud for deltagelse).

Inden udstillingen blev genferniseret på Kastrupgårdsamlingen i august 2021 med afsløring af temaet for konkurrencen 2022: NATURLIGVIS, prøvede vi at afholde et lærerkursus. Her indgik kunstnerworkshop af John Kørner og gæstedommer Julie Boserup samt præsentation af undervisningsmaterialer og perspektiver på det nye tema af undertegnede, Line Højgaard Porse og Ane Charlotte Skou Sølvsten fra den faglige forening. Dette format gentager vi til august. Så sæt kryds i kalenderen 25.8 2022, hvis du har lyst til at tilbringe en dag med kunstnere og fagkolleger på Kastrupgård-samlingen og komme hjem med konkret inspiration og undervisningsmaterialer til at bruge i arbejdet med konkurrencen i din undervisning i design eller billedkunst næste skoleår.

Husk deadline for indsendelse af elevværker inden for temaet NATURLIGVIS den 25.02.2022 kl 16.00 til konkurrence@kunstogdesign.net.

 

Globalt fokus på FiP+GFk: fra Virtuel til Vejle til Verden

FIP+GFk 2021 blev en virtuel affære med fokus på æstetik, som jeg ikke vil opholde mig ved her og ikke håber at skulle gentage.

I stedet vil jeg fokusere på det kommende FiP+GFk, som vi afholder den 3.-4. marts 2022 i Vejle – på Rosborg Gymnasium, Munkebjerg Hotel og Vejle Kunstmuseum. Igennem flere års FIP evalueringer tegner der sig et mønster af, at det er de lærerdrevne workshops – gerne med en stærk praksisdimension – der evalueres bedst. Ofte er et kritikpunkt, at I ikke kunne komme på flere workshops. Det forsøger vi at imødekomme i dette års FiPdel ved at skrue ned for plenumoplæg og give deltagerne mulighed for at komme på 1 lang og 1 kort workshop (i stedet for 1 lang eller 2 korte). Temaet for årets FiP+GFk er VERDENSBLIK og igen i år varetages workshops af lærere, som har besvaret sommerens OPEN CALL samt den faglige forenings bestyrelse.

Du kan fortsat tilmelde dig FIP den 3.3 2022.

Omkring sommerferietid kan du også holde øje med næste års OPEN CALL på EMU, foreningens hjemmeside og facebookside, hvis du kunne tænke dig at afholde workshop for dine fagkolleger på FiP 2023.

Tilbage til dette skoleårs tema: VERDENSBLIK. Blandt alle fagkonsulenter og altså på tværs af fag og FiP har vi i år fokus på global kompetence, der sammen med innovativ, digital og karrierekompetence var en del af gymnasiereformens ”modernisering af almendannelsen”. Da det internationale perspektiv er særdeles relevant i vore fag, både hvad angår viden, stof, problemstillinger og brancher, valgte den faglige forenings bestyrelse og jeg VERDENSBLIK som overskriften på vores fokusområde for kurser og TEGN i dette skoleår.

Arbejdet med globale kompetencer i UVM forenedes i november i fagenes faglige fora (rådgivende forum for faget med lærer-, forenings-, ledelses- og aftagerrepræsentant). I design og billedkunst mødtes vi med de øvrige gymnasiefags faglige fora på Fredericia Gymnasium for at høre, hvordan skoler, lærere, elever og eksperter tænker og arbejder med unge menneskers globale kompetence og medborgerskab.

I de kunstneriske fags faglige fora hørte vi derefter Thomas Binder fra Designskolen i Kolding fortælle om, hvordan de arbejder med at give deres studerende en global bevidsthed og mod til at tage globale udfordringer op. Binder er professor på laboratoriet for PLANET og arbejdede altså med designstuderende i en klimaløsningsoptik. Vi fik et indblik i skolens bagvedliggende tanker og værdier, der er målrettet de studerendes engagement (med problemer, løsninger og materialer), omsorg (for sig selv, hinanden, tingene og verden) og forbundethed (at alle og alt i verden påvirker hinanden).

Oplægget gav et andet blik på globale kompetencer og hvordan vi kan arbejde hermed i undervisningen. I vores eget faglige forum fortsatte debatten med fokus på vore læreplaner og vejledninger – og det hele kulminerer i sommerens kommende vejledningsjustering, hvor netop råd til, hvordan vi styrker elevers globale kompetence, skrives ind i vejledningen til læreplanerne – i alle fag.

 

Evaluering og status efter reformen

Det er nu ca. 5 år siden gymnasiereformen blev rullet ud på vore skoler og altså tid til at gøre status og se på, om eller hvordan den har påvirket vore fag – i høj grad statistisk. Men inden jeg kaster mig ud af mit komfortområde og ind i statistik, så vil jeg ligeledes fremhæve en kvalitativ evaluering, som lige nu pågår: Evaluering af forsøgsfagene på A-niveau.

Efter reformen blev der født flere kunstneriske A-niveaufag indlejret i lokale studieretninger. Dette skete efter den massive nedskæring i antallet af studieretninger, som var et centralt element og politisk ønske i den brede aftale i folketinget forud for reformen. Det gik især ud over B-niveau fagene på STX, som blandt andet de kunstneriske fag ud over musik indgik i studieretninger med. På HTX gik det anderledes – her er design B med i 2 studieretninger efter reformen.

Efter antalsreduktionen åbnede UVM et lille vindue: Muligheden for ekstraordinært at søge lokale studieretninger og i denne kontekst blev de kunstneriske forsøgsfag på A-niveau i billedkunst, dramatik og mediefag (og senere Design og arkitektur) født og tilknyttet skoler i lokale forsøgsstudieretninger.

Men hvad nu fem år efter? Corona har forsinket evalueringerne af disse forsøgsfag og studieretninger, men lige nu er processen i gang i UVM. Der er i øjeblikket tre STX skoler med enten billedkunst eller design og arkitektur A og mønsteret er, at hver skole hvert år har ét hold på den kunstneriske studieretning på 25-35 elever.

Sidst men ikke mindst – statistik. Alle fagkonsulenter har i øjeblikket fokus på fagene i tallene. På uddannelsesstatistik.dk kan alle finde utroligt mange informationer om, hvordan det står til med fagene og iagttage udvikling fx i antal elever, niveauer, karakterer (fx forskel mellem årskarakterer og eksamenskarakterer) og meget mere. Kort og godt kan jeg sige, at tallene er relativt stabile for billedkunst og design – også i et diakront perspektiv, når vi sammenligner tallene før og efter reformen. Nedgang i antal B-niveauelever på STX er ikke så stort, som man ser i beslægtede kunstneriske fag (omend der naturligvis er en nedgang som følge af manglende studieretningsmulighed). Design og arkitektur skiller sig ud ved en markant årlig vækst i antal C-niveauelever (i 2021 havde vi på STX nogenlunde lige så mange elever som dramatik på landsplan). Alt dette udfolder jeg på FIP i marts 2022.

 

Kreditering

Bonnie Bay Andersen, fagkonsulent

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.