Forløb

Portræt efter et halvt år

Se, hvordan man bygger det første semester op på billedkunst C med portrættet som omdrejningspunkt: En progressionsplan fra august til december med 3 lektioner à 60 minutter om ugen.

At eleverne får en bevidsthed om essensen af billedkunst er målet for denne semesterplan. Eleverne arbejder med fagets teori og metode. De oparbejder fagterminologi og får også en historisk viden. Samtidig lærer de konkrete teknikker, arbejder med digitalt kamera og bliver bevidstgjort om portrætkunstens muligheder.

Til sidst skaber eleverne et fortællende selvportræt. Undervejs fordyber eleverne sig i æstetiske oplevelser og arbejdsprocesser, hvor praksis, analyse og teori vekselvirker.

De fleste faglige mål for billedkunst C på stx er i spil.

 

Forberedelse 

Gennem arbejde med selvportrætter oplever eleverne en rød tråd gennem semesteret.

Forløbet er tilrettelagt, så det vægter følgende:

 • Eleverne får bevidsthed om visuelle virkemidler og visuelle udtryks funktion
 • De lærer fagterminologi og analytisk metode
 • De bliver fortrolige med brugen af digitalt kamera
 • De lærer om kunstnerens holdning og pålidelighed, de ser forskellige gengivelsesstrategier
 • De bliver trænet i billedanalyse (formal og betydning) og mundtlig formidling
 • De bruger it som redskab i det praktiske arbejde, og de bliver bevidste om moderne mediers muligheder for billedmanipulation
 • De får kendskab til kunst i egen by.

 

Materiale:

Eleverne løser en gruppeopgave i portrætanalyse.

De udarbejder et (selv-)portræt - se opgaven nedenfor.

Eleverne arbejder med eksempler på forskellige kunstneres selvportrætter.

Forløbet påbegyndes første lektion i august og afsluttes sidste lektion inden juleferien.

 

1: Introduktion til området 'portrættering'

 • Klassen opstilles til gruppefoto og fotograferes af læreren
 • Eleverne inddeles i grupper på 4-5 personer mhp. at løse opgaven: ”Lav en menneskeskulptur som ved hjælp af jeres egne personer/kroppe udtrykker et af flg. temaer: vold eller idyl. Der må ikke bruges rekvisitter. Fotografer jeres skulptur med digitalt kamera”
 • Alle fotos (klassefoto og gruppernes opstillinger) præsenteres på storskærm og analyseres mht. formelle visuelle virkemidler.
 • Klassen opstiller en liste over portrætanalysens elementer.
 • Lektien er at se eksempler på forskellige kunstneres selvportrætter.

 

2: Teoretisk arbejde med forskellige portrættyper:

 • Læreren giver et overblik over portrættyper, inklusive selvportrættet.
 • Gruppearbejde om det historiske portræt med udgangspunkt i fx Constantin Hansen: Den grundlovgivende forsamling og Kienholtz: Portable War Memorial. Eleverne skal analysere portrætterne med henblik på, hvad der især er karakteristisk for historiske portrætter.  
 • En af grupperne udpeges til at præsentere deres resultater, og en anden gruppe skal være opponent og give feedback: Hvad var særlig godt? Hvad kunne gruppen have haft med? Resten af klassen supplerer efterfølgende.
 • Eleverne introduceres til, hvad de skal have særligt fokus på ved efterfølgende museumsbesøg.

 

3: Museumsbesøg:

 • Museumsbesøg, hvor der er særlig fokus på: Flademaleri (jf. Warhol), skulptur og installation (jf. Lemmerz og Matelli), danske portrætter (jf. Juel, A. Ancher og Hammershøj).

 

4: Kursusforløb:

 • Praktisk arbejde med gengivelse af 3D på flade, forstørrelsesteknik (kvadrering) og billedbeskæring.
 • Skraveringsøvelse med blyant: gengivelse af foto af 3D-skulptur
 • Hard-edge gråtonemaleri (tempera) af eget portræt efter fotografering med digitalt kamera og efterfølgende beskæring.

 

5: Byvandring i lokale by:

 • Besøg i kirke: kalkmalerier og arkitektur
 • Torve og statuer
 • Rådhus: portrætmalerier og statuer

 

6: Teoretisk viden om kunstretninger

 • Eleverne inddeles i grupper og får diverse billedeksempler fra  naturalismen, impressionismen og ekspressionismen, som de selv skal inddele efter kunstretning. Dernæst skal de give en karakteristik af, hvad der kendetegner de forskellige perioder.  
 • Hvert billede præsenteres af tilfældigt valgt elev med feedback fra klassen og læreren.
 • Læreren samler op på de tre kunstretninger.
 • Læreren præsenterer området Nature Morte bl.a. gennem diverse billedeksempler.

 

7: Farveanalyse

 • Teoretisk farvelære og farveanalyse (jf. Fx Lis Pallesen: FARVER, Gyl. 1988, siderne 41-43).
 • Praktiske øvelser med naturalistisk, impressionistisk og ekspressionistisk gengivelse: frugtopstilling med farvekridt.
 • Opstilling/nature morte efter elevens eget valg med acrylmaling

 

8: Fyrste- og kunstnerportrætter

 • Læreren præsenterer fyrste- og kunstnerportrætter via nedslag i kunsthistorien
 • Portrætters funktion

 

9: Danske portrætter, temaer: familien, monarken, kendte personer, kunstnere.

 • Analyseforløb i grupper med præsentation på klassen: Eleverne inddeles i fem grupper med hver deres opgave. Hent “Opgave til portrætanalyse” her.

 

10: Kursusforløb:

 • Læreren introducerer elektronisk billedbehandling i PhotoShop, og eleverne arbejder med eksempler.

 

11: Afsluttende opgave: Et fortællende (selv)portræt.

Giv eleverne denne opgave:

Vi har arbejdet teoretisk og praktisk med øvelser indenfor portræt (gråtone) og nature morte (farve), og I har snust lidt til udvalgte stilretninger. I er nu klar til den afsluttende opgave, som er at lave et 'fortællende'  - evt. symbolsk - portræt.

I vælger selv motivet.

I bestemmer også selv stil, malemåde og teknik. Det skal dog være én af de teknikker, vi allerede har arbejdet med (tegning, tempera gråtone, farvekridt, acryl). I skal være i stand til at begrunde jeres valg (det skriver I om i portfolioen).

I får 4 timer til arbejdet. I skal være færdige inden jul.

Der er disse krav til løsning af opgaven, som alle skal gemmes i jeres portfolio:

 • jeres overvejelser (skriftligt) i forbindelse med valg af motiv - herunder research til løsning af opgaven. Dette er især vigtigt, hvis I vælger en anden person end jer selv, og skal indhente informationer om personen)
 • alle skitser, forstudier, inspirationskilder (fx andre billeder), farveprøver mm. og evt. fotos som anvendes til løsning af opgaven
 • jeres begrundelser for valg af teknik, stil og format
 • det færdige fortællende portræt
 • en kort redegørelse (skriftligt) for processen og de valg og fravalg, I har foretaget undervejs
 • jeres egen vurdering af det færdige resultat: Viser portrættet det, i ønskede.

 

Introducér eleverne for arbejdsprocessen:

ARBEJDSPROCES i forbindelse med opgaven:

 1. Vælg en person (helst dig selv), som du vil portrættere og begrund dit valg.
 2. Research: udform i stikord, mindmap el.lign. en 'profil' for den, der skal portrætteres - særlige fysiske kendetegn, egenskaber, kvaliteter, interesser/hobbies og andet, som karakteriserer personen.
 3. Find eksempler på andet billedmateriale, som kan anvendes i relation til opgaven - 'lån' fra andre billeder er naturligvis tilladt.
 4. Find andre eksempler på portrætter, fx på web og i de bøger, som findes i bk-lokalet, og lad dig evt. inspirere af dem.
 5. Beslut dig for:
 • hvad du vil prioritere at vise om personen
 • hvilke visuelle virkemidler, du vil bruge til at vise det
 • hvilken teknik og hvilke materialer, du vil bruge
 • Under hele processen vil du løbende lave små skitser som forarbejde til den endelige løsning af opgaven - dette skitsearbejde vil også være en del af dit hjemmearbejde/lektie, og alt skal naturligvis indsættes i portfolien.

 

Evaluering 

Giv eleverne dette samtidig med opgaven:

MÅL og BEDØMMELSESGRUNDLAG:

Du skal vise, at du på baggrund af den undervisning, du indtil nu har modtaget i faget, kan:

 • sætte dig ind i et fagligt område, her: portrættering i bred forstand
 • researche selvstændigt til løsning af opgaven, dvs. finde relevante oplysninger og inspirationsstof til det, som du vil arbejde med
 • bruge én eller flere af de teknikker, vi indtil nu har arbejdet med, i det selvstændige arbejde med opgaven
 • arbejde reflekteret med de visuelle virkemidler, du indtil nu har stiftet bekendtskab med (jf. formalanalyse af billeder og lidt om stil)
 • foretage bevidste valg og fravalg under arbejdsprocessen (jf. skitsearbejdet)
 • formulere dig (skr. og mdt.) om din arbejdsproces og resultatet

Du bliver IKKE bedømt på 'det kunstneriske udtryk' - dvs. om du fx kan tegne naturalistisk eller være 'dybt original' - men på hvorvidt du på en kvalificeret måde har forsøgt at nå det mål, du har formuleret for dig selv jf. punkterne ovenfor.

 

Kreditering 

Produceret af Gitte Normand, Aarhus Akademi

 

 

I samarbejde med:

Materialet er udarbejdet af Centre for Undervisningsmidler (CFU) - en del af af Danmarks Professionshøjskoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.